ČR: Ensemble v nemocniciach ušetrí až 60 % nákladov na integračné rozhrania

Spo­leč­nost Inter­Sys­tems ozná­mi­la, že před­ní ir­ská souk­ro­má ne­moc­ni­ce Ma­ter Pri­va­te Hos­pi­tal za­ved­la do svých klí­čo­vých od­děle­ní plat­for­mu Inter­Sys­tems En­semb­le® . Cí­lem im­ple­men­ta­ce En­semb­lu je sní­že­ní nák­ladů na IT infra­struk­tu­ru. Ma­ter Pri­va­te Hos­pi­tal hod­lá vy­užít in­teg­ra­ci při slu­čo­vá­ní zá­znamů o pa­cien­to­vi, což pomůže ze­fek­tiv­nit pra­cov­ní pro­ce­sy, od­stra­nit dup­li­ci­ty, zvý­šit kva­li­tu dat a pos­ky­to­vat zdra­vot­ní pé­či levněji a lé­pe.

Ma­ter Pri­va­te v Ir­sku už řadu let pro­vo­zu­je pr­votříd­ní zdra­vot­nic­ká za­říze­ní, v nichž půso­bí špič­ko­ví od­bor­ní­ci. Ne­moc­ni­ce sto­jí za mno­ha vý­znam­ný­mi pok­ro­ky ir­ské me­di­cí­ny, vy­uží­vá nej­kva­litnější mo­der­ní tech­no­lo­gie a služ­by a je je­di­nou ir­skou souk­ro­mou ne­moc­ni­cí, kte­rá nepřetr­žitě (24 ho­din denně, 365 dní v ro­ce) pos­ky­tu­je in­teg­ro­va­nou in­ten­ziv­ní pé­či a anes­te­zio­lo­gic­ké služ­by.

S En­sem­blem zís­ka­la ne­moc­ni­ce Ma­ter Pri­va­te plat­for­mu pro hlad­kou in­teg­ra­ci a vý­voj pro­po­ji­tel­ných ap­li­ka­cí. Důvo­dem pro vol­bu En­semb­lu by­la zej­mé­na snad­nost pou­ži­tí, flexibi­li­ta a to, že pod­po­ru­je ko­mu­ni­kač­ní stan­dard HL7 a ce­lou šká­lu dal­ších typů in­teg­rač­ních roz­hra­ní.

Mo­der­ni­za­ci ar­chi­tek­tu­ry in­teg­rač­ní plat­for­my pro­vádělo IT od­děle­ní ne­moc­ni­ce Ma­ter Pri­va­te za od­bor­né­ho ve­de­ní a pod­po­ry tý­mu Inter­Sys­tems. Mo­der­ni­za­ce umož­ní ne­moc­nič­ní­mu sys­té­mu pro sprá­vu dat o pa­cien­tech (Pa­tient Ad­mi­nis­tra­tion Sys­tem, PAS) zís­ká­vat a sdru­žo­vat in­for­ma­ce ze tří roz­hra­ní vy­tvořených na za­káz­ku. Pr­vním je webo­vá služ­ba, kte­rá pro­po­ju­je PAS se sys­té­my jed­not­li­vých spe­cia­listů a za­jiš­ťu­je tak, že jsou u kaž­dé­ho pa­cien­ta dos­tup­né ak­tuál­ní de­mog­ra­fic­ké in­for­ma­ce a nej­novější vý­sled­ky testů. Dru­hým roz­hra­ním je roz­hra­ní k la­bo­ra­tor­ní da­ta­bá­zi, kte­ré má zjed­no­du­šit ob­jed­náv­ky směřova­né na exter­ní la­bo­ra­toře. Tře­tí roz­hra­ní je pro sys­tém na fak­tu­ra­ci krev­ních de­ri­vátů (Blood Pro­duct Char­ging), aby by­lo mož­né vy­tvářet v HL7 zprá­vy DFT (De­tai­led Fi­nan­cial Tran­sac­tion) pro úče­ly fak­tu­ra­cí.

Da­vid De­la­ney, ob­chod­ní ana­ly­tik (la­bo­ra­toře a vý­po­čet­ní tech­ni­ka) z Ma­ter Hos­pi­tal, vy­světlu­je: „Spuštění En­semb­lu nás přib­lí­ži­lo „sva­té­mu grá­lu" elek­tro­nic­ké­ho zdra­vot­nic­tví: kom­plexní elek­tro­nic­ké zdra­vot­nic­ké do­ku­men­ta­ci. Mě­li jsme stej­ný prob­lém ja­ko řada ji­ných ne­moc­nic - kaž­dé od­děle­ní mělo svůj vlas­tní sys­tém. S in­teg­rač­ní plat­for­mou En­semb­le jsme zís­ka­li své vlas­tní nás­tro­je - ko­nek­ti­vi­tu ap­li­ka­cí, za­říze­ní a přís­trojů a inter­ope­ra­bi­li­tu, s je­jichž po­mo­cí může­me poměrně snad­no in­teg­ro­vat své sys­té­my a vše pro­po­jit.

De­la­ney dá­le po­do­tý­ká: „Jsme ov­šem ta­ké souk­ro­má ne­moc­ni­ce a ja­ko kaž­dá ji­ná souk­ro­má spo­leč­nost mu­sí­me uká­zat, že in­ves­ti­ce do IT mo­hou ušetřit čas i pe­ní­ze. Před­pok­lá­dá­me, že pro­po­je­ní na­šich od­děle­ní po­mo­cí En­semb­lu zre­du­ku­je prá­ci, na kte­rou by za nor­mál­ních okol­nos­tí exter­ní vý­vo­jáři potřebo­va­li pět dní, na pou­hé dva dny, což zna­me­ná od­ha­dem 60% pok­les nák­ladů."

Ne­moc­ni­ce v sou­čas­né době tes­tu­je roz­hra­ní, vy­tvářené na za­káz­ku, kte­ré má pro­po­jit PAS s prog­ra­mem pro říze­ní vztahů se zá­kaz­ní­ky (CRM) a sla­dit in­for­ma­ce pro do­po­ru­če­ní od ji­ných lé­kařů s bu­dou­cí mar­ke­tin­go­vou čin­nos­tí. Zkou­má ta­ké, jak nás­tro­jo­vé pa­ne­ly En­semb­le, kte­ré ve webo­vém proh­lí­že­či zob­ra­zu­jí ak­tuál­ní úda­je, mo­hou po­mo­ci při kaž­do­den­ním říze­ní ne­moc­ni­ce. Ty­to pa­ne­ly (das­hboar­dy) pos­ky­tu­jí in­for­ma­ce o přija­tých a pro­puštěných pa­cien­tech za kon­krét­ní den, přičemž umož­ňu­jí sle­do­vat vý­vo­jo­vé tren­dy, a vý­sled­ky jsou za­sí­lá­ny prak­tic­kým lé­kařům.

Jo­nat­han Sel­by, Coun­try Ma­na­ger Inter­Sys­tems pro Bri­tá­nii a Ir­sko, říká: „Ma­ter Pri­va­te Hos­pi­tal je jed­nou z něko­li­ka před­ních ir­ských ne­moc­nic, kte­ré po­cho­pi­ly nes­por­né vý­ho­dy mo­der­ni­za­ce vlas­tních slu­žeb pro in­teg­ra­ci IT po­mo­cí plat­for­my Inter­Sys­tems En­semb­le. Pé­če o pa­cien­ty se vý­razně zkva­lit­ňu­je na od­děle­ních, kte­rá jsou schop­na vy­lep­šo­vat své pro­ce­sy, efek­ti­vi­tu a kva­li­tu pos­ky­to­va­ných zdra­vot­nic­kých slu­žeb, a tím umož­ňu­jí lé­kařům a zdra­vot­nic­ké­mu per­so­ná­lu soustředit se na od­bor­né čin­nos­ti."

Zdroj: InterSystemsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter