Na východe Slovenska ľudia nakupovali darčeky aj napriek kríze

V pred­via­noč­nom ob­do­bí pre­ja­vi­li spot­re­bi­te­lia na vý­chod­nom Slo­ven­sku zvý­še­ný zá­ujem o kú­pu elek­tro­ni­ky, a to na­priek ce­los­ve­to­vej eko­no­mic­kej si­tuá­cii. Tren­dom tých­to Via­noc bo­li ma­lé do­má­ce elek­tros­pot­re­bi­če pre sta­ros­tli­vosť o te­lo, no­te­boo­ky, te­le­ví­zo­ry a os­tat­ná spot­reb­ná elek­tro­ni­ka. Sieť pre­daj­ní Expert Elek­tro za­zna­me­na­la na vý­chod­nom Slo­ven­sku v pred­via­noč­nom ob­do­bí se­zón­ny ná­rast náv­štev­nos­ti o tak­mer 60 % a ná­rast ob­ra­tu o viac než 90 %.

„Ra­zant­ný ná­rast ob­ra­tu v pred­via­noč­nom ob­do­bí v me­sia­ci de­cem­ber nás mi­mo­riad­ne te­ší. Zá­kaz­ní­ci na vý­cho­de Slo­ven­ska si tak aj na­priek ne­priaz­ni­vej eko­no­mic­kej si­tuá­cii do­pria­li v mno­hých prí­pa­doch nao­zaj šted­ré Via­no­ce," po­ve­dal Pa­vol Pet­ro­vič, ria­di­teľ spo­loč­nos­ti expert SK na Slo­ven­sku. „Sved­čí o tom aj ná­rast náv­štev­nos­ti na­šich pre­daj­ní Expert Elek­tro po­čas 24 de­cem­bro­vých dní o tak­mer 60 %. Ten­to vý­sle­dok je potvr­de­ním tren­du pos­led­ných ro­kov, keď sa ob­do­bie ná­ku­pov via­noč­ných dar­če­kov neus­tá­le skra­cu­je a ľu­dia si ne­chá­va­jú ná­ku­py tak­po­ve­diac na pos­led­nú chví­ľu," do­dal P. Pet­ro­vič.

Spo­loč­nosť Expert Elek­tro do­siah­la v ob­do­bí od 1. de­cem­bra do 24. de­cem­bra me­dzi­me­sač­ný ná­rast ob­ra­tu o viac ako 90 % a ná­rast náv­štev­nos­ti pre­daj­ní o tak­mer 60 %. Naj­sil­nej­šiu ka­te­gó­riu elek­tros­pot­re­bi­čov z poh­ľa­du množ­stva pre­da­ných ku­sov tvo­ri­li men­šie do­má­ce elek­tros­pot­re­bi­če, pre­dov­šet­kým pro­duk­ty sta­ros­tli­vos­ti o te­lo. Vý­chod Slo­ven­ska si pod via­noč­ný strom­ček do­prial naj­mä ho­lia­ce stroj­če­ky, žeh­lič­ky na vla­sy, fé­ny a epi­lá­to­ry. „Hi­tom tých­to Via­noc bo­li aj mo­der­né prís­tro­je na vý­ro­bu es­pres­sa s prís­lu­šen­stvom, o kto­ré ma­jú zá­kaz­ní­ci čo­raz väč­ší zá­ujem. Roz­ho­du­jú­cim kri­té­riom bo­la jed­no­du­chosť ich ov­lá­da­nia a množ­stvo dopl­nko­vých, prak­tic­kých fun­kcií," ho­vo­rí Mi­ros­lav Šaš­kie­vič, ma­na­žér ma­loob­cho­du sie­te Expert Elek­tro.

Via­no­ce sa nies­li aj v du­chu no­vých tech­no­ló­gií spot­reb­nej elek­tro­ni­ky, tvo­ria­cej naj­väč­ší ob­jem pre­da­ja. Zá­kaz­ní­ci sie­te Expert Elek­tro na­ku­po­va­li pre­dov­šet­kým no­te­boo­ky a kom­pak­tné net­boo­ky. Via­ce­ré do­mác­nos­ti si pod strom­ček do­pria­li no­vé te­le­ví­zo­ry s tech­no­ló­giou LED, LCD, ale i plaz­mo­vé te­le­ví­zo­ry. V stre­do­bo­de zá­uj­mu na­ďa­lej zos­tá­va­jú di­gi­tál­ne fo­toa­pa­rá­ty a mo­bil­né te­le­fó­ny s do­ty­ko­vý­mi dis­plej­mi a pre­din­šta­lo­va­ný­mi služ­ba­mi so­ciál­nych sie­tí. „Zvý­še­ný zá­ujem bol aj o dar­če­ky v po­do­be her­ných kon­zol, kto­ré sa čo­raz čas­tej­šie stá­va­jú cen­trom mul­ti­me­diál­nej zá­ba­vy v do­mác­nos­tiach. Naj­pre­dá­va­nej­šie bo­li zvý­hod­ne­né ba­le­nia, kto­ré ob­sa­hu­jú kon­zo­lu aj s hra­mi," do­dal Mi­ros­lav Šaš­kie­vič.

Zdroj: expert SKOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter