Vďaka NapisteIm.sk môžu občania písať e-maily priamo politikom

Ob­ča­nia mô­žu od 14. de­cem­bra ko­mu­ni­ko­vať s po­li­tik­mi jed­no­duch­šie, po­moc­nú ru­ku im po­nú­ka inter­ne­to­vá strán­ka Na­pis­teIm.sk. Vďa­ka nej mô­žu po­sie­lať e-mai­ly svo­jim vo­le­ným zá­stup­com. Da­ta­bá­za ob­sa­hu­je 150 pos­lan­cov Ná­rod­nej ra­dy SR i prib­liž­ne 2 600 sta­ros­tov, aj po voľ­bách sa bu­de ak­tua­li­zo­vať na zá­kla­de inter­ne­to­vej strán­ky NR SR. Ob­ča­nia však bu­dú môcť dopĺňať i mies­tnych pos­lan­cov. Ap­li­ká­cia po­mô­že uží­va­te­ľom náj­sť vhod­né­ho po­li­ti­ka na zá­kla­de re­gió­nu, po­li­tic­kej stra­ny či tém, kto­rým sa ve­nu­je. „Ľudia ne­mu­sia zdĺha­vo hľa­dať kon­takt na se­be naj­bliž­šie­ho po­li­ti­ka, na Na­pis­teIm ho náj­du ľah­ko a po­mo­cou jed­no­du­chých kro­kov mu mô­žu hneď na­pí­sať," vy­svet­lil na dneš­nej tla­čo­vej kon­fe­ren­cii hlav­ný prog­ra­má­tor ap­li­ká­cie Na­pis­teIm.sk Ja­ros­lav Se­man­čík.

Ap­li­ká­ciu na ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi ve­rej­nos­ťou a po­li­tik­mi dnes spus­ti­lo ob­čian­ske zdru­že­nie Ko­ho­Vo­lit.eu. „Po­li­ti­ci, kto­rí bý­va­jú naj­bliž­šie k vám, bu­dú naj­lep­šie ro­zu­mieť prob­lé­mom vo va­šom re­gió­ne," prib­lí­žil vý­znam ap­li­ká­cie Se­man­čík. Pro­jekt je in­špi­ro­va­ný čes­kou pred­lo­hou Na­pis­te­Jim.cz, kto­rá fun­gu­je už pol ro­ka. Za ten čas od­os­la­li ob­ča­nia po­li­ti­kom prib­liž­ne päť­ti­síc e-mai­lov, na prib­liž­ne tre­ti­nu z nich dos­ta­li aj od­po­veď. „Čes­kou ku­rio­zi­tou je nap­rík­lad Ma­rek Ben­da z ODS, kto­rý sa do parla­men­tu pra­vi­del­ne prek­ruž­ko­vá­va, no na e-mai­ly vo­li­čov neod­po­ve­dá," poz­na­me­nal spo­lut­vor­ca pro­jek­tu Mi­chal Škop. Zo skú­se­nos­ti z Čes­ka sa ľu­dia cez ap­li­ká­ciu vy­jad­ru­jú k návr­hom zá­ko­nov, pý­ta­jú sa na kon­krét­ne prob­lé­my vo vnút­roš­tát­nej i európ­skej po­li­ti­ke. Na­pis­teIm.sk po­má­ha­jú bez ná­ro­ku na ho­no­rár pro­pa­go­vať krát­kym spo­tom aj zná­mi pro­ta­go­nis­ti Par­tič­ky.

Jed­nou z fun­kcií ap­li­ká­cie Na­pis­teIm.sk je i zob­ra­ze­nie všet­kých správ, kto­ré ich od­osie­la­te­lia ozna­či­li ako ve­rej­né. Pri kaž­dej zob­ra­ze­nej sprá­ve je zá­ro­veň vi­dieť, či k nej už priš­la od­po­veď od po­li­ti­ka. Ak áno, mož­no si ju hneď pre­čí­tať. „Po­li­ti­ci sí­ce zo zá­ko­na ne­ma­jú po­vin­nosť od­po­ve­dať na tie­to e-mai­ly, ale exis­tu­jú ďal­šie mož­nos­ti, ako na nich tla­čiť, aby od­po­ve­da­li," upo­zor­ňu­je Škop. Uží­va­te­lia ma­jú k dis­po­zí­cii aj šta­tis­ti­ky, kto­rí po­li­ti­ci od­po­ve­da­jú, a kto­rí nie.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter