MasterIndex: 35 % Slovákov si myslí, že ich finančná situácia sa v budúcom roku zlepší

Spo­loč­nosť Mas­ter­Card reali­zo­va­la v jú­ni toh­to ro­ku vý­skum­né šet­re­nie s náz­vom Mas­te­rIn­dex. Z vý­sled­kov toh­to pries­kum vy­ply­nu­lo, že 72 % slo­ven­ských do­mác­nos­tí hod­no­tí svo­ju sú­čas­nú fi­nan­čnú si­tuáciu ako hor­šiu ale­bo rov­na­kú ako pred­tým, do bu­dúc­nos­ti však oča­ká­va­jú vý­raz­né zlep­še­nie. Väč­ši­na opý­ta­ných v sú­čas­nos­ti po­ci­ťu­je ná­rast spot­re­bi­teľ­ských cien, pre­to sa bu­dú sna­žiť ušet­riť hlav­ne na väč­ších ná­ku­poch.

V jú­ni toh­to ro­ku si spo­loč­nosť Mas­ter­Card ne­cha­la od ne­zá­vis­lej vý­skum­nej fir­my GfK reali­zo­vať spot­re­bi­teľ­ský pries­kum s náz­vom Mas­te­rIn­dex. Vý­sled­ky pries­ku­mu uká­za­li, že 72 % do­mác­nos­tí vní­ma svo­ju sú­čas­nú fi­nan­čnú si­tuáciu ako rov­na­kú ale­bo hor­šiu v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cim ro­kom. Naj­viac ne­ga­tív­nych pos­to­jov k fi­nan­čnej si­tuá­cii pre­ja­vu­jú ľu­dia vo ve­ku od 40 do 49 ro­kov, ľu­dia so stred­ným vzde­la­ním bez ma­tu­ri­ty a ľu­dia s me­sač­ným príj­mom od 451 do 700 EUR.

Vý­hľa­dy slo­ven­ských do­mác­nos­tí do bu­dúc­nos­ti sú op­ro­ti to­mu veľ­mi op­ti­mis­tic­ké, pre­to­že 67 % z nich ve­rí, že o rok bu­de ich si­tuácia rov­na­ká ale­bo lep­šia. „Vý­sled­ky pries­ku­mu Mas­teIn­dex spo­loč­nos­ti Mas­ter­Card do­ka­zu­jú, že aj keď sú te­raj­šie fi­nan­čné si­tuácie do­mác­nos­tí pre Slo­vá­kov me­nej priaz­ni­vé, ich ná­de­je na lep­šie za­jtraj­šky sa ne­sú v po­zi­tív­nom du­chu. Viac ako tre­ti­na opý­ta­ných, 35 %, si mys­lí, že ich fi­nan­čná si­tuácia bu­de o rok lep­šia ako dnes. Ďal­ších 32 % sa dom­nie­va, že na tom bu­dú rov­na­ko ako v mi­nu­lom ro­ku," ho­vo­rí Mi­lan Laitl, ob­chod­ný ria­di­teľ Mas­ter­Card Euro­pe pre Slo­ven­skú re­pub­li­ku.

Naj­op­ti­mis­tic­kej­šie oča­ká­va­nia ma­jú ľu­dia vo ve­ku od 18 do 29 ro­kov, ľu­dia s uni­ver­zit­ným vzde­la­ním a ľu­dia s me­sač­ným príj­mom nad 700 EUR. „Toh­to­roč­ný pries­kum Mas­te­rIn­dex uká­zal je­den ús­mev­ný pos­treh, a sí­ce že mu­ži na Slo­ven­sku zmýš­ľa­jú o svo­jej fi­nan­čnej bu­dúc­nos­ti om­no­ho po­zi­tív­nej­šie ako slo­ven­ské že­ny. Ce­lých 72 % mu­žov sa dom­nie­va, že fi­nan­čná si­tuácia bu­de rov­na­ká ale­bo lep­šia, za­tiaľ čo že­ny si to my­slia len v 61 %," do­dá­va Mi­lan Laitl.

Ako še­tria Slo­vá­ci?
Aj na­priek te­raj­šej ne­priaz­ni­vej fi­nan­čnej si­tuá­cii slo­ven­ských do­mác­nos­tí Mas­te­rIn­dex uká­zal, že Slo­vá­ci veľ­mi my­slia na svo­ju bu­dúc­nosť oh­ľad­ne fi­nan­cií a do­ká­žu šet­riť. Viac ako po­lo­vi­ca Slo­vá­kov (62 %) dnes do­ká­že ušet­riť as­poň časť svo­jich pra­vi­del­ných príj­mov. Väč­ši­na opý­ta­ných v sú­čas­nos­ti po­ci­ťu­je ná­rast spot­re­bi­teľ­ských cien, a pre­to sa do bu­dúc­nos­ti bu­dú sna­žiť ušet­riť hlav­ne na väč­ších ná­ku­poch.

Zdroj: MasterCardOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter