ČR: Red Hat predstavuje prvé škálovateľné riešenie pre ukladanie a správu neštruktúrovaných dát

Red Hat, lnc., před­ní světo­vý pos­ky­to­va­tel open sour­ce řeše­ní, před­sta­vil Red Hat Sto­ra­ge Software Ap­plian­ce, pr­vní in­teg­ro­va­né řeše­ní pro uk­lá­dá­ní a sprá­vu nes­truk­tu­ro­va­ných dat.

Za­čát­kem říj­na to­ho­to ro­ku ozná­mil Red Hat ak­vi­zi­ci spo­leč­nos­ti Glus­ter, kte­rá se věnu­je open sour­ce řeše­ním pro uk­lá­dá­ní a sprá­vu nes­truk­tu­ro­va­ných dat. No­vý pro­dukt přiná­ší špič­ko­vé fun­kce pro sprá­vu úlo­žišť s nes­truk­tu­ro­va­ný­mi da­ty. Ak­vi­zi­ce spo­ji­la dvě spo­leč­nos­ti se stej­nou vi­zí: Na­bí­zet spo­leh­li­vé, šká­lo­va­tel­né a ce­nově dos­tup­né open sour­ce tech­no­lo­gie spo­leč­nos­tem všech ve­li­kos­tí a za­měření. Nově slo­že­ný tým za­měře­ný na uk­lá­dá­ní a sprá­vu dat usi­lovně pra­co­val a pra­cu­je na vy­tvoření a zdo­ko­na­le­ní pro­duk­tu Red Hat Sto­ra­ge Software Ap­plian­ce.

Red Hat Sto­ra­ge Software Ap­plian­ce vy­chá­zí z pro­duktů Glus­terFS 3.2 a Red Hat En­terpri­se Li­nux 6.1. To­to softwaro­vé řeše­ní umož­ňu­je pod­nikům vy­řešit prob­lé­my s fy­zic­kým uk­lá­dá­ním dat prostřed­nic­tvím vir­tua­li­za­ce, stan­dar­di­za­ce a šká­lo­va­tel­nos­ti na vy­žá­dá­ní. Zá­ro­veň zvy­šu­je flexibi­li­tu, vý­kon­nost a kva­li­tu, což jsou as­pek­ty potřeb­né pro úspěšné fy­zic­ké i clou­do­vé na­sa­ze­ní v pod­ni­ko­vém open sour­ce prostředí.

„Jsme nad­še­ní, že může­me na­šim sou­čas­ným i bu­dou­cím zá­kaz­níkům na­bíd­nout ino­va­tiv­ní řeše­ní v ob­las­ti úlo­žišť," říká Ran­ga Ran­ga­cha­ri, ge­ne­rál­ní ředi­tel pro ob­last úlo­žišť, Red Hat. „Náš tým pra­cu­je na no­vých řeše­ních a open sour­ce pro­duk­tech pro uk­lá­dá­ní a sprá­vu dat a jsme vel­mi rá­di, že může­me po­mo­ci or­ga­ni­za­cím řešit ob­rov­ský nárůst nes­truk­tu­ro­va­ných dat."

No­vin­ka je ideál­ním řeše­ním pro or­ga­ni­za­ce s vel­ký­mi ná­ro­ky na úlo­žiště a na různo­ro­dou prá­ci napřík­lad s di­gi­tál­ní­mi mé­dii a sítěmi pro do­ru­čo­vá­ní ob­sa­hu (CDN - con­tent de­li­ve­ry networks), po­moc­ná da­to­vé úlo­žiště, sdí­le­ní sou­borů, zá­lo­ho­vá­ní a ar­chi­va­ci. Je­li­kož stá­le dra­ma­tic­ky ros­te množ­ství di­gi­tál­ních dat, vzni­ka­jí no­vé prob­lé­my v ob­las­ti úlo­žišť, včetně zvý­še­ní nák­ladů a ne­dos­ta­teč­né šká­lo­va­tel­nos­ti. Red Hat Sto­ra­ge Software Ap­plian­ce přiná­ší no­vý přís­tup k spo­leh­li­vé­mu, vy­so­ce vý­kon­né­mu zpra­co­vá­ní nes­truk­tu­ro­va­ných dat.

Red Hat Sto­ra­ge Software Ap­plian­ce lze za­kou­pit u spo­leč­nos­ti Red Hat. K dis­po­zi­ci je i bez­plat­ná trial­ver­ze. Pro ví­ce in­for­ma­cí nav­štiv­te strán­ky www.red­hat.com/sto­ra­ge.

Zdroj: Red Hat, lnc.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter