ZyXEL predstavuje super-výkonný dvojpásmový router NBG5715 pre domáce multimediálne aplikácie

ZyXEL Com­mu­ni­ca­tions uvá­dza na trh ďal­ší mo­del v ra­de do­má­cich rou­te­rov. Jed­ná sa o ZyXEL NBG5715, mul­ti­me­diál­ny rou­ter trie­dy N s pod­po­rou dvoch pre­no­so­vých kmi­toč­tov. NBG5715 je pré­mio­vým mo­de­lom ce­lé­ho ra­du a ako ta­ký je ur­če­ný pre ná­roč­ných do­má­cich uží­va­te­ľov, kto­rí žia­da­jú vý­kon­né sie­ťo­vé za­ria­de­nie na strea­mo­va­nie mul­ti­me­diál­nych dát, napr. pri sle­do­va­ní HD vi­dea/audia, on­li­ne hra­ní, sťa­ho­va­ní a sle­do­va­ní mul­ti­me­diál­nych sú­bo­rov na inter­ne­te a zdie­ľa­nie sú­bo­rov.

Rých­la sieť na dvoch kmi­toč­toch
ZyXEL NBG5715 má je­di­neč­nú konštruk­ciu zlo­že­nú z troch dvoj­kmi­toč­to­vých an­tén vy­uží­va­jú­cich tech­no­ló­giu MI­MO (mul­tip­le-in­put, mul­tip­le-out­put) a do­ká­že na duál­nych sie­ťach za­is­tiť sku­toč­nú rých­losť pri­po­je­nia až 450 Mbps. Duál­na sieť mô­že byť roz­de­le­ná napr. tak, že sťa­ho­va­nie bež­né­ho webo­vé­ho ob­sa­hu beží v pás­me 2.4 GHz, kým kri­tic­ké ap­li­ká­cie (sle­do­va­nie fil­mov na inter­ne­te ale­bo on­li­ne hra­nie) bež­ia v pás­me 5 GHz. Pre­vádz­ka na oboch kmi­toč­toch pri­tom beží sú­čas­ne bez vzá­jom­né­ho ru­še­nia. Je­di­neč­ná konštruk­cia dvoch ne­zá­vis­lých kmi­toč­to­vých pá­siem op­ti­ma­li­zu­je vy­uži­tie pás­ma a maxima­li­zu­je prí­nos za­ria­de­nia pre do­mác­nosť.

ZyXEL NBG5715 vy­uží­va in­te­li­gen­tnú an­té­no­vú tech­no­ló­giu SmartRan­ge, kto­rá sa sta­rá o op­ti­mál­ne pok­ry­tie sig­ná­lom. Sig­nál je mož­né bez ob­tia­ží pri­jí­mať v rôz­nych mies­tnos­tiach (v jed­nej mies­tnos­ti mô­žu de­ti hrať on­li­ne hry, po­kým v dru­hej mies­tnos­ti zvy­šok ro­di­ny sle­du­je inter­ne­to­vú TV). ZyXEL NBG5715 má na­vy­še šty­ri Gi­ga­bi­to­vé por­ty Et­her­net pre pri­po­je­nie k mul­ti­me­diál­nym server­om, preh­rá­va­čom atď. pri rých­los­ti až 10x vy­ššej, ako u štan­dar­dných sie­tí Et­her­net.

Zdie­ľa­nie USB v sie­ti
Ok­rem svo­jej fun­kcie rých­le­ho mul­ti­me­diál­ne­ho rou­te­ra po­nú­ka ZyXEL NBG5715 tak­tiež mož­nosť zdie­ľať USB za­ria­de­nia na sie­ti. Tú­to fun­kciu za­is­ťu­jú dva vsta­va­né por­ty Ne­tUSBÔ: ako náh­le k por­tu pri­po­jí­te za­ria­de­nie USB, mô­žu ho pros­tred­níc­tvom rou­te­ra NBG5715 vy­uží­vať všet­ky po­čí­ta­če v sie­ti. Napr. bez­drô­to­vo je mož­né do za­ria­de­nia od­os­lať dá­ta, fo­tog­ra­fie a vi­deo, ale­bo vy­tla­čiť fo­tog­ra­fiu na tla­čiar­ni, či sle­do­vať vi­deo na HD apa­ra­tú­re pri­po­je­nej k por­tom Ne­tUSBÔ. Tak sa zba­ví­te káb­lov a rôz­nych USB za­ria­de­ní v jed­not­li­vých mies­tnos­tiach v pros­pech cen­tra­li­zo­va­né­ho rie­še­nia.

Eko­lo­gic­ká pre­vádz­ka
ZyXEL ne­za­bú­da na eko­ló­giu. Rou­ter má napr. dva dob­re prís­tup­né vy­pí­na­če; jed­ným je mož­né vy­pnúť bez­drô­to­vú sieť a dru­hým ce­lé za­ria­de­nie. Po­kiaľ nie je bez­drô­to­vá sieť pot­reb­ná, je mož­né ju v tom oka­mi­hu jed­noucho vy­pnúť a šet­riť tak ener­giu. Pre za­is­te­nie vy­so­kej bez­peč­nos­ti pri­po­je­ný rou­ter na­vy­še pod­po­ru­je päť IP­Sec VPN tu­ne­lov (čo je naj­väč­ší po­čet po­nú­ka­ný v ra­de do­má­cich rou­te­rov).

Zdroj: ZyXEL CommunicationsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter