Samsung rozširuje videotéku v SMART TV o stovky nových filmov vrátane 3D

On­li­ne vi­deo­po­ži­čov­ňa Top­fun, kto­rú mô­žu exklu­zív­ne vy­uží­vať ma­ji­te­lia Sam­sung SMART TV, roz­ši­ru­je svo­ju po­nu­ku fil­mov vďa­ka no­vej spo­lup­rá­ci s SPI Inter­na­tio­nal Pol­ska. Sam­sung Elec­tro­nics Co. Ltd., pop­red­ný vý­rob­ca na tr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky a sve­to­vá jed­not­ka v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, roz­ši­ru­je po­nu­ku VOD (Vi­deo on De­mand) služ­by Top­fun o no­vé fil­my. K roz­ší­re­niu vi­deo­té­ky doš­lo v dôs­led­ku no­vé­ho par­tner­stva spo­loč­nos­ti Top­fun Me­dia a.s. so spo­loč­nos­ťou SPI Inter­na­tio­nal Pol­ska. Ma­ji­te­lia SMART TV sa tak mô­žu te­šiť na fil­my ako je Co­co Chan­nel, Alexan­der Veľ­ký, Adap­tá­cia, Za­stav a nep­re­ži­ješ, 88 mi­nút, Ces­ta oko­lo sve­ta za 80 dní, As­te­rix a Olym­pij­ské hry.

V sú­čas­nos­ti on-li­ne vi­deo­po­ži­čov­ňa Top­fun po­nú­ka viac ako 1 000 slo­ven­ských, če­ských a za­hra­nič­ných fil­mov všet­kých žá­nro­vých ka­te­gó­rií. Ok­rem to­ho po­nú­ka aj nie­koľ­ko no­vých 3D fil­mov, nap­rík­lad Svet pod­ľa Pro­ta, As­te­rix a Olym­pij­ské hry, Za­stav sa a nep­re­ži­ješ 1 a 2, Ku­riér 3 ale­bo Sam­my­ho dob­rod­ruž­stvá. Za­čiat­kom ro­ka je nap­lá­no­va­ný pos­led­ný di­el Harry­ho Pot­te­ra. Ce­na tých­to fil­mov je prib­liž­ne 3,5 €.

„Ve­rí­me, že roz­ší­re­ním po­nu­ky fil­mov po­te­ší­me na­šich zá­kaz­ní­kov, kto­rí služ­bu Top­fun ak­tív­ne vy­uží­va­jú. Sna­ží­me sa byť prog­re­sív­ni, rea­go­vať na ak­tuál­ny do­pyt a po­nú­kať na­ším zá­kaz­ní­kom všet­ko, čo pris­pie­va k ich po­ho­dliu," uvie­dol Mi­ros­lav Zá­ho­rec, Mar­ke­ting Ma­na­ger AV di­ví­zie spo­loč­nos­ti Sam­sung.

Ako vi­deo­po­ži­čov­ňa fun­gu­je?

V po­nu­ke Me­nu si po­mo­cou di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­ča zvo­lí­te služ­bu Top­fun a vy­be­rie­te si va­mi po­ža­do­va­ný film. Sú­čas­ťou po­nu­ky fil­mu je aj trailer, kto­rý si mô­že­te bez­plat­ne pre­zrieť a až nás­led­ne uro­biť vý­ber. Za­po­ži­ča­nie fil­mov cez ap­li­ká­ciu on-li­ne vi­deo­po­ži­čov­ňa Top­fun je spop­lat­ne­né, pri­čom ce­na jed­né­ho ti­tu­lu, resp. 24-ho­di­no­vý prís­tup k ne­mu, sa po­hy­bu­je pod­ľa ty­pu fil­mu od 1,2 do 2,20 €. Plat­ba za po­ži­ča­nie fil­mu sa str­há­va z vop­red na­bi­té­ho úč­tu pou­ží­va­te­ľa.

„Sme veľ­mi ra­di, že sme sa do­hod­li na tej­to spo­lup­rá­ci. Služ­by VOD na­do­bú­da­jú na vý­zna­me a aj Slo­ven­sko za­čí­na byť pre pos­ky­to­va­te­ľov fil­mov v tom­to oh­ľa­de veľ­mi za­ují­ma­vým re­gió­nom. Pre­to spo­lup­rá­cu s SPI ví­ta­me a sme ra­di, že na­šim di­vá­kom pri­ne­sie­me bo­ha­té roz­ší­re­nie fil­mo­vej po­nu­ky vrá­ta­ne HD a 3D fil­mov," uvie­dol Ra­dek Přikr­yl, ob­chod­ný ria­di­teľ Top­fun Me­dia a.s.

Zdroj: SamsungOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter