Najvyhľadávanejším výrazom na Googli je Facebook

Slo­vá­ci a Slo­ven­ky na Goog­li v ro­ku 2011 spo­me­dzi osob­nos­tí naj­čas­tej­šie vy­hľa­dá­va­li Ryt­mu­sa, zo sve­to­vých ce­leb­rít to bo­la zas Me­gan Fox.Goog­le dnes na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii zve­rej­ni­la reb­ríč­ky naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších vý­ra­zov vo svo­jom vy­hľa­dá­va­či na Slo­ven­sku za rok 2011. Vô­bec naj­čas­tej­šie vy­hľa­dá­va­ným vý­ra­zom na slo­ven­skej ver­zii Goog­lu bol ten­to rok Fa­ce­book, za kto­rým nas­le­do­va­li YouTu­be, Po­kec, Gmail a TV prog­ram.

Dru­hým reb­ríč­kom, kto­rý pred­sta­vi­te­lia Goog­lu pred­sta­vi­li, bol zoz­nam naj­väč­ších sko­ka­nov. V ňom sú zo­ra­de­né vý­ra­zy, o kto­ré po­čas ro­ku 2011 naj­viac stú­pol zá­ujem. Na pr­vej prieč­ke sa umies­tni­la reali­ty šou Far­ma, za ňou sú­ťaž Su­per­star 2011, ďa­lej iP­ho­ne 5, Pa­vol De­mit­ra a zľa­va dňa. Z toh­to reb­ríč­ka vy­plý­va, že Slo­vá­ci a Slo­ven­ky sa na­ďa­lej naj­viac za­ují­ma­jú o sú­ťa­že, reali­ty šou, ho­kej a tiež o vy­uži­tie no­vých tech­no­ló­gií na zá­ba­vu ale­bo hľa­da­nie ak­tuál­nych in­for­má­cií.

Naj­vyh­ľa­dá­va­nej­šou sve­to­vou ce­leb­ri­tou na slo­ven­skom Goog­li sa sta­la he­reč­ka Me­gan Fox, za kto­rou sa umies­tni­li jej ko­le­gy­ne An­ge­li­na Jo­lie, Jes­si­ca Al­ba, Em­ma Wat­son a Jen­ni­fer Anis­ton. Do pr­vej de­siat­ky sa pri­tom dos­ta­lo až de­väť žien, je­di­ným muž­ským zá­stup­com je na de­via­tom mies­te he­rec a hu­dob­ník Ja­red Le­to. Me­dzi slo­ven­ský­mi zná­my­mi osob­nos­ťa­mi sa naj­vyš­šie umies­tnil rap­per Ryt­mus, za ním nas­le­du­jú zos­nu­lý ho­kej­ista Pa­vol De­mit­ra, pod­ni­ka­teľ­ka No­ra Moj­se­so­vá, mo­de­rá­tor­ka Ade­la Ba­ná­šo­vá a Bra­ňo Moj­sej. Naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ší­mi mé­dia­mi za rok 2011 sa sta­li Sme, Prav­da, Hos­po­dár­ske no­vi­ny, No­vý čas a Bles­kov­ky. Naj­čas­tej­šie vy­hľa­dá­va­ným vý­ra­zom ob­sa­hu­jú­cim rok 2011 bo­la sú­ťaž Su­per­star 2011, za ňou sa umies­tni­li ka­len­dár 2011, MS ho­kej 2011, do­vo­len­ka 2011 a fil­my 2011. V reb­ríč­ku vý­ra­zov Ako uro­biť sa na pr­vej prieč­ke umies­tnil vý­raz Ako uro­biť šar­ka­na, za ním nas­le­du­jú screen­shot, šnú­ra, vi­deo a kli­kač­ka. Reb­rí­ček naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších vý­ra­zov za rok 2011: 

Reb­rí­ček naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších vý­ra­zov za rok 2011:
1. Fa­ce­book
2. YouTu­be
3. Po­kec
4. Gmail
5. TV prog­ram
6. ba­zoš
7. CP
8. Azet
9. Sme
10. Auto­ba­zár EÚ

Reb­rí­ček naj­väč­ších sko­ka­nov za rok 2011:
1. Far­ma
2. Su­per­star 2011
3. iP­ho­ne 5
4. Pa­vol De­mit­ra
5. zľa­va dňa
6. MS ho­kej 2011
7. Goog­le Gra­vi­ty
8. slov­ník an­glic­ko slo­ven­ský
9. Hos­po­dár­ske no­vi­ny.sk
10. Azet­mail

Reb­rí­ček naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších sve­to­vých ce­leb­rít za rok 2011:

1. Me­gan Fox
2. An­ge­li­na Jo­lie
3. Jes­si­ca Al­ba
4. Em­ma Wat­son
5. Jen­ni­fer Anis­ton
6. Kim Kar­das­hian
7. Brit­ney Spears
8. Chris­ti­na Agui­le­ra
9. Ja­red Le­to
10. Scarlett Jo­han­sson

Reb­rí­ček naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších slo­ven­ských osob­nos­tí:
1. Ryt­mus
2. Pa­vol De­mit­ra
3. No­ra Moj­se­jo­vá
4. Ade­la Ba­ná­šo­vá
5. Bra­ňo Moj­sej
6. Ma­rian­na Ďuria­no­vá
7. Ja­ros­lav Spi­šiak
8. Alexan­der Bra­nis­lav Hro­mek
9. Mi­ro Ja­roš
10. On­drej Ko­vaľ

Reb­rí­ček naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších mé­dií za rok 2011:

1. Sme
2. Prav­da
3. Hos­po­dár­ske no­vi­ny
4. No­vý čas
5. Bles­kov­ky
6. Mar­kí­za
7. HNon­li­ne
8. Plus­ka
9. Top­ky
10. Kor­zár

Reb­rí­ček naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších vý­ra­zov s ro­kom 2011:
1. Su­per­star 2011
2. ka­len­dár 2011
3. MS ho­kej 2011
4. do­vo­len­ka 2011
5. fil­my 2011
6. sčí­ta­nie ľu­du 2011
7. zá­kon­ník prá­ce 2011
8. mi­ni­mál­ne mzda 2011
9. Mo­ni­tor 2011
10. jar­né práz­dni­ny 2011

Reb­rí­ček naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších vý­ra­zov Ako uro­biť:
1. ako uro­biť šar­ka­na
2. ako uro­biť screen­shot
3. ako uro­biť šnú­ru
4. ako uro­biť vi­deo
5. ako uro­biť kli­kač­ku
6. ako uro­biť zmrzli­nu
7. ako uro­biť pre­zen­tá­ciu
8. ako uro­biť br­mbo­lec
9. ako uro­biť web
10. ako uro­biť ry­žu

Zdroj: Sita.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter