Siemens je so Slovenskom previazaný už 110 rokov

Pr­vú sto­pu na Slo­ven­sku uro­bil Sie­mens pred sto de­sia­ti­mi rok­mi. Od­vte­dy sme tu stôp za­ne­chal neú­re­kom. Pre ma­lý ná­rod v stre­de Euró­py sa Sie­mens stal fir­mou, kto­rá nes­po­chyb­ni­teľ­ne za­ne­cha­la svo­ju vý­raz­nú znač­ku na jej tech­no­lo­gic­kom roz­vo­ji.

Sie­mens pri­nie­sol na Slo­ven­sko pr­vé stro­je na vý­ro­bu elek­tri­ny, ale aj tech­no­ló­gie, kto­ré tá­to elek­tri­na po­há­ňa­la. Od­štar­to­val tak roz­voj prie­mys­lu a vznik no­vých od­vet­ví. Elek­tri­na sa dos­ta­la do do­mác­nos­tí, oži­vi­la ces­ty a dop­ra­vu, pos­tup­ne ov­lád­la všet­ky ob­las­ti a sfé­ry ži­vo­ta. Mož­no to bu­de znieť nes­krom­ne, ale Sie­mens pred tý­mi vy­še sto rok­mi od­štar­to­val sú­čas­nosť Slo­ven­ska.

Dnes je spo­loč­nosť Sie­mens na Slo­ven­sku syn­ony­mom mo­der­ných tech­no­ló­gií a pok­ro­ko­vých rie­še­ní vo všet­kých od­vet­viach hos­po­dár­stva.

Prie­rez naj­výz­nam­nej­ší­mi míľ­nik­mi spo­loč­nos­ti Sie­mens na Slo­ven­sku:
1886 - Po pr­vý raz sa me­no Sie­mens ob­ja­vi­lo v sta­rom Preš­por­ku 22. sep­tem­bra 1886. No­vi­ny Pres­sbur­ger Zei­tung pri­nies­li sprá­vu o sláv­nos­tnom ot­vo­re­ní no­vé­ho Mes­tské­ho di­vad­la. V tej­to sú­vis­los­ti spo­mí­na­jú ply­no­vé lam­py, veľ­ký lus­ter a ob­rov­ský re­ge­ne­ra­tív­ny ho­rák, kto­ré vy­ro­bi­la spo­loč­nosť Sie­mens.

1902 - Zá­pis v Živ­nos­ten­skom re­gis­tri o zlú­če­ní Uhor­ských Schuc­ker­to­vých zá­vo­dov so spo­loč­nos­ťou Sie­mens. Vznik­li Uhor­ské Sie­mens-Schuc­kert zá­vo­dy, pr­vá to­vá­reň Sie­mens na vý­ro­bu ge­ne­rá­to­rov, elek­tric­kých stro­jov, apa­ra­túr a tran­sfor­má­to­rov na Slo­ven­sku. Jej za­lo­že­nie pod­nie­ti­la ob­jed­náv­ka bra­tis­lav­skej mes­tskej sprá­vy na za­bez­pe­če­nie elek­tric­ké­ho os­vet­le­nia pre vte­daj­ších 65 000 oby­va­te­ľov mes­ta.

1912 - Vo Vy­so­kých Tat­rách za­ča­la me­dzi Pop­ra­dom a Sta­rým Smo­kov­com pre­má­vať elek­trič­ka s di­el­ca­mi a elek­tric­ký­mi kom­po­nen­tmi vy­ro­be­ný­mi spo­loč­nos­ťou Sie­mens. Par­nú elek­trá­reň v Pop­ra­de, pos­ta­ve­nú pre Tat­ran­ské elek­tric­ké že­lez­ni­ce, kon­cern vy­ba­vil ge­ne­rá­tor­mi, elek­tric­ký­mi prís­troj­mi, tro­le­jo­vým ve­de­ním, tran­sfor­mač­ný­mi sta­ni­ca­mi a ďal­ší­mi za­ria­de­nia­mi.

1928 - Sie­mens do­dal elek­tric­ké za­ria­de­nie pre pl­ne elek­tri­fi­ko­va­ný bra­tis­lav­ský ho­tel Carlton vrá­ta­ne elek­trár­ne na jed­nos­mer­ný prúd. Nás­led­ne pres­ťa­ho­val do bu­do­vy ho­te­la svo­ju ob­chod­no-tech­nic­kú kan­ce­lá­riu.

1929 - Pred vy­puk­nu­tím veľ­kej hos­po­dár­skej krí­zy za­mes­tná­val Sie­mens na Slo­ven­sku 1 400 ľu­dí. No­vý zá­vod Sie­mens-Schuc­kert na Ra­čiš­dor­fskej uli­ci v Bra­tis­la­ve vy­rá­bal prak­tic­ky všet­ky pr­vé elek­tric­ké za­ria­de­nia na Slo­ven­sku. Vý­znam­ne tak pris­pel k elek­tri­fi­ká­cii kra­ji­ny.

1931 - Bez vý­rob­kov fir­my Sie­mens-Schuc­kert sa ne­zao­biš­la ani Preš­por­ská elek­tric­ká pou­lič­ná že­lez­ni­ca.

1944 - V pr­vých ro­koch po dru­hej sve­to­vej voj­ne sa na­šiel v skla­doch elek­tric­ký vý­stroj pre 15 elek­tri­čiek, kto­rý Sie­mens vy­ro­bil eš­te v ro­ku 1944.

1945 - Ob­jek­ty to­vár­ne Sie­mens bo­li znač­ne poš­ko­de­né po­žia­rom a voj­no­vý­mi uda­los­ťa­mi. Po troj­me­sač­nom úsi­lí za­čal 18. jú­la zá­vod opäť pra­co­vať. Ob­no­ve­nie vý­ro­by ge­ne­rá­to­rov napl­ni­lo ener­giou ce­lý slo­ven­ský prie­my­sel, dos­ta­lo ju do do­mo­vov, roz­svie­ti­lo uli­ce, roz­hý­ba­lo no­vé stro­je a umož­ni­lo za­vá­dzať dov­te­dy ne­poz­na­né tech­no­ló­gie. Elek­tri­fi­ká­cia pri­nies­la aj mo­hut­ný roz­voj ve­dy a tech­ni­ky.

1948 - Po zná­rod­ne­ní z to­vár­ne Sie­mens vznik­li Bra­tis­lav­ské elek­tro­tech­nic­ké zá­vo­dy. Sty­ky kon­cer­nu so Slo­ven­skom po dru­hej sve­to­vej voj­ne po­ľa­vi­li, ale nep­retrh­li sa.

1977 - Ge­ne­rá­to­ry vy­ro­be­né fir­mou Sie­mens kon­com 19. sto­ro­čia bo­li aj po mno­hých de­siat­kach ro­kov stá­le v pre­vádz­ke, čo potvr­dzo­va­lo ich mi­mo­riad­nu kva­li­tu.

1984 - Pr­vý prís­troj po­čí­ta­čo­vej to­mog­ra­fie znač­ky Sie­mens vo Fa­kul­tnej ne­moc­ni­ci s po­lik­li­ni­kou F. D. Roo­se­vel­ta v Ban­skej Bys­tri­ci pri­nie­sol prev­rat­né mož­nos­ti mo­der­né­ho di­ag­nos­ti­ko­va­nia ocho­re­ní. Vi­del do ľud­ské­ho te­la tak ako žia­den iný prís­troj pred ním.

1993 - Za­lo­že­nie spo­loč­nos­ti Sie­mens s.r.o. zna­me­na­lo ofi­ciál­ne ob­no­ve­nie za­stú­pe­nia nad­ná­rod­né­ho kon­cer­nu v kra­ji­ne. Slo­ven­sko sa za­ra­di­lo me­dzi 190 štá­tov veľ­kej ro­di­ny kon­cer­nu Sie­mens na ce­lom sve­te. Nas­tal prud­ký roz­mach in­ves­tí­cií a veľ­kých vý­rob­no-ob­chod­ných pro­jek­tov. Sie­mens sa za­ra­dil k naj­väč­ším za­hra­nič­ným in­ves­to­rom na Slo­ven­sku.

1994 - Spo­loč­nosť pod­pí­sa­la kon­trak­ty na veľ­ké ener­ge­tic­ké pro­jek­ty ató­mo­vých elek­trár­ní v Jas­lov­ských Bo­hu­ni­ciach a v Mo­chov­ciach.

1995 - Ukon­če­nie do­dá­vok zdra­vot­níc­kej tech­ni­ky do 52 ne­moc­níc.

1997 - Mo­der­ni­zá­cia a re­konštruk­cia ve­rej­né­ho os­vet­le­nia Bra­tis­la­vy. Sie­mens bol jed­nou z pr­vých fi­riem, kto­ré pri­nies­li svet­lo do noč­ných ulíc v slo­ven­ských mes­tách. Mo­der­né ve­rej­né os­vet­le­nie dnes za­bez­pe­ču­je v Bra­tis­la­ve, Tr­na­ve, Tren­čí­ne, Ži­li­ne a v Pop­ra­de.

1998 - Za­čia­tok pre­vádz­ky Pa­rop­ly­no­vé­ho cyk­lu Bra­tis­la­va, kto­rý Sie­mens vy­ba­vil mo­der­ný­mi tech­no­ló­gia­mi. Nah­ra­dil sta­rú nee­ko­lo­gic­kú tep­lá­reň, kto­rá spa­ľo­va­la ma­zut.

2000 - Do­dáv­ka za­bez­pe­čo­va­cie­ho sys­té­mu pre Že­lez­ni­ce Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

2001 - Sie­mens sa stal jed­ným z hlav­ných tech­no­lo­gic­kých par­tne­rov slo­ven­ské­ho auto­mo­bi­lo­vé­ho prie­mys­lu. Je­ho rie­še­nia za­bez­pe­ču­jú ply­nu­lú auto­ma­ti­zo­va­nú pre­vádz­ku, zvy­šu­jú vý­kon­nosť a efek­ti­vi­tu vý­ro­by.

2002 - Za­čia­tok pre­vádz­ky zre­konštruo­va­nej mes­tskej spa­ľov­ne ko­mu­nál­ne­ho od­pa­du v Bra­tis­la­ve, kto­rá zá­slu­hou tech­no­ló­gií Sie­mens pat­rí k naj­mo­der­nej­ším v stred­nej Euró­pe.

2003 - Na­sa­de­nie tech­no­ló­gie SUR­PASS hiX5300 sprís­tup­ni­lo inter­net oby­va­te­ľom Slo­ven­ska pros­tred­níc­tvom sys­té­mu ADSL. Sie­mens v tom­to ro­ku tiež uvie­dol do pre­vádz­ky no­vý ria­dia­ci sys­tém v Slo­ven­skom ener­ge­tic­kom dis­pe­čin­gu v Ži­li­ne a reali­zo­val v Ató­mo­vej elek­trár­ni Jas­lov­ské Bo­hu­ni­ce pro­jekt ge­ne­rá­to­ro­vých ochrán.

2004 - Do­kon­če­nie di­gi­ta­li­zá­cie te­le­fón­nej sie­te do­mi­nan­tné­ho ope­rá­to­ra Slo­vak Te­le­com, na kto­rej sa z veľ­kej čas­ti po­die­ľa­la aj spo­loč­nosť Sie­mens. V tom ča­se kaž­dý dru­hý te­le­fo­nic­ký roz­ho­vor za­bez­pe­čo­va­li tech­no­ló­gie znač­ky Sie­mens.

2005 - Bol to naj­mä auto­mo­bi­lo­vý rok. Sie­mens reali­zo­val pro­jek­ty auto­ma­ti­zá­cie vý­rob­ných li­niek a zá­vo­dov vo Volkswage­ne Bra­tis­la­va a v PSA Peu­geot Cit­roën Tr­na­va. Ok­rem to­ho dal na že­lez­nič­nej sta­ni­ci v Tr­na­ve do pre­vádz­ky pr­vé elek­tro­nic­ké sta­vad­lo SI­MIS W na Slo­ven­sku, im­ple­men­to­val v Slo­ven­ských elek­trár­ňach sys­tém ener­ge­tic­ké­ho, vý­rob­né­ho a ob­chod­né­ho dis­pe­čin­gu a do­dal prís­tro­je mag­ne­tic­kej re­zo­nan­cie do ne­moc­níc v Hu­men­nom, Pre­šo­ve, Tr­na­ve, Ži­li­ne, Ri­mav­skej So­bo­te, Lu­čen­ci a v Bra­tis­la­ve

2006 - Auto­ma­ti­zá­cia vý­rob­ných li­niek, la­kov­ne, mon­táž­nej ha­ly a mo­to­rár­ne v auto­mo­bil­ke Kia Mo­tors Slo­va­kia v Ži­li­ne.

2007 - Sie­mens nain­šta­lo­val po­žiar­nu sig­na­li­zá­ciu v Slo­ven­skom ná­rod­nom di­vad­le, reali­zo­val kom­plet­nú elek­troin­šta­lá­ciu no­vej zin­ko­va­cej lin­ky a pro­jekt od­prá­še­nia Oce­liar­ne OC2 v U. S. Steel Ko­ši­ce a zre­konštruo­val roz­vod­ňu veľ­mi vy­so­ké­ho na­pä­tia SEPS v Le­me­ša­noch.

2009 - Kon­cern sa stal tech­no­lo­gic­kým par­tne­rom naj­mo­der­nej­šej ne­moc­ni­ce na Slo­ven­sku Me­dis­si­mo. Špič­ko­vé me­di­cín­ske prís­tro­je po­má­ha­jú vra­cať ľu­ďom zdra­vie. Re­vo­luč­ný ma­mog­raf Mam­mo­mat In­spi­ra­tion je naj­mo­der­nej­ší a naj­šetr­nej­ší prís­troj na di­ag­nos­ti­ko­va­nie ra­ko­vi­ny pr­sní­kov.

2011 - Sie­mens za re­kor­dné tri ro­ky pos­ta­vil for­mou pro­jek­tu na kľúč no­vú pa­rop­ly­no­vú elek­trá­reň v Mal­že­ni­ciach, kto­rá do­dá­va eko­lo­gic­ky čis­tú elek­tri­nu do prib­liž­ne 900 000 do­mác­nos­tí. Elek­trá­reň pat­rí k naj­mo­der­nej­ším v Euró­pe.

Zdroj: SiemensOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter