Siemens: Slovensko čaká obdobie investícií do úspor

Je­de­násť spo­loč­nos­tí pa­tria­cich do sku­pi­ny Sie­mens na Slo­ven­sku do­sia­hlo v mi­nu­lom ob­chod­nom ro­ku ob­rat tak­mer 652 mi­lió­nov eur. Ze­le­né tech­no­ló­gie tvo­ri­li viac ako 28 % z ob­ra­tu sku­pi­ny.

S pri­hliad­nu­tím na cel­ko­vú eko­no­mic­kú si­tuáciu mož­no do­siah­nu­té hos­po­dár­ske vý­sled­ky sku­pi­ny za up­ly­nu­lý ob­chod­ný rok hod­no­tiť ako sta­bil­né a us­po­ko­ji­vé. Naj­väč­ší ob­rat do­sia­hol vý­rob­ný pod­nik BSH Dri­ves and Pumps, dru­hý naj­väč­ší ob­rat sku­pi­ny za­zna­me­na­la spo­loč­nosť Sie­mens s.r.o. Sie­mens k 30. sep­tem­bru na Slo­ven­sku za­mes­tná­val 4 418 pra­cov­ní­kov. Svo­je naj­väč­šie ob­chod­né príl­eži­tos­ti vi­dí v ener­ge­tic­ky ús­por­ných tech­no­lo­gic­kých rie­še­niach. V ro­ku 2012 si pri­po­me­nie pr­vých 110 ro­kov pô­so­be­nia na Slo­ven­sku.
Slo­ven­sko v naj­bliž­ších ro­koch ne­ča­ká sko­ko­vý hos­po­dár­sky rast. Pre­to je dô­le­ži­tej­šie než ke­dy­koľ­vek pred­tým hľa­dať všet­ky mož­né spô­so­by na do­siah­nu­tie ús­por, vy­ššej efek­ti­vi­ty a kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti. „Slo­ven­sko by ne­ma­lo vá­hať s in­ves­tí­cia­mi do ús­por. To pla­tí rov­na­ko na ve­rej­ný aj súk­rom­ný sek­tor. Iba tak mô­že po­sil­niť svo­ju kon­ku­ren­cies­chop­nosť a ob­stáť v zlo­ži­tom eko­no­mic­kom ob­do­bí," ho­vo­rí Vla­di­mír Sle­zák, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Sie­mens s.r.o. a hlav­ný pred­sta­vi­teľ kon­cer­nu Sie­men­su AG na Slo­ven­sku. Zá­slu­hou naj­šir­šie­ho por­tfó­lia ús­por­ných tech­no­ló­gií do­ká­že Sie­mens zvy­šo­vať efek­ti­vi­tu zá­kaz­ní­kom vo všet­kých sek­to­roch, od miest cez vý­rob­né a ener­ge­tic­ké pod­ni­ky, dop­rav­cov až po ne­moc­ni­ce.
V nad­chá­dza­jú­com ro­ku si bu­de Sie­mens pri­po­mí­nať pr­vých 110 ro­kov pô­so­be­nia na Slo­ven­sku. V ro­ku 1902 bo­li v Bra­tis­la­ve za­lo­že­né Uhor­ské Sie­mens-Schuc­kert zá­vo­dy. Vy­rá­ba­li sa v nich ge­ne­rá­to­ry, elek­tric­ké apa­ra­tú­ry a tran­sfor­má­to­ry. Po­čas 110 ro­kov bol Sie­mens tr­va­lým par­tne­rom pri tech­no­lo­gic­kej pre­me­ne kra­ji­ny a ce­lej spo­loč­nos­ti. „To­to par­tner­stvo je pre nás veľ­kým zá­väz­kom aj do bu­dúc­nos­ti. Ži­je­me v ča­soch, keď sa na­no­vo de­fi­nu­jú zá­klad­né prin­cí­py tr­va­le udr­ža­teľ­né­ho roz­vo­ja. Som pres­ved­če­ný, že od­po­ve­ďa­mi na ak­tuál­ne vý­zvy sú vždy no­vé ino­vá­cie s dô­ra­zom na vy­so­kú efek­tív­nosť, vzde­la­ná, zod­po­ved­ná a vi­tál­na spo­loč­nosť," uvá­dza Vla­di­mír Sle­zák.

Sie­mens v up­ly­nu­lom ob­chod­nom ro­ku ús­peš­ne ukon­čil dva vý­ni­moč­né pro­jek­ty do­dáv­ky tech­no­ló­gií pre sys­tém elek­tro­nic­ké­ho vý­be­ru mý­ta a pre no­vú pa­rop­ly­no­vú elek­trá­reň v Mal­že­ni­ciach. Do štruk­tú­ry spo­loč­nos­ti Sie­mens pri­bu­dol no­vý sek­tor Infra­struc­tu­re & Ci­ties, kto­rý po­nú­ka rie­še­nia, pro­duk­ty a služ­by pre mes­tá a ich infra­štruk­tú­ru. Na zá­kla­de kon­cer­no­vé­ho roz­hod­nu­tia bo­la k 1. ok­tób­ru 2010 zo spo­loč­nos­ti Sie­mens s.r.o. vy­čle­ne­ná di­ví­zia Sie­mens IT So­lu­tions and Servic­es do sa­mos­tat­nej spo­loč­nos­ti, kto­rú nás­led­ne 1. 7. ak­vi­ro­va­la spo­loč­nosť Atos. V no­vej spo­loč­nos­ti Atos IT So­lu­tions and Servic­es s.r.o. má Sie­mens 15 % po­diel.

Ná­rast ob­ra­tu zo ze­le­ných tech­no­ló­gií potvr­dzu­je do­pyt po ús­por­ných a efek­tív­nych rie­še­niach
Tech­no­ló­gie, kto­ré zvy­šu­jú efek­ti­vi­tu a pri­ná­ša­jú sig­ni­fi­kan­tnú ús­po­ru zdro­jov pred­sta­vu­jú kľú­čo­vú časť por­tfó­lia spo­loč­nos­ti Sie­mens. Po­diel tých­to ze­le­ných tech­no­ló­gií na ob­ra­te spo­loč­nos­tí pa­tria­cich do sku­pi­ny Sie­mens vzrás­tol op­ro­ti mi­nu­lé­mu ro­ku o 2,3 % na cel­ko­vých 28,2 %. Naj­väč­šou mie­rou k to­mu­to vý­sled­ku pris­pe­li ús­por­né sve­tel­né zdro­je spo­loč­nos­ti Os­ram a rie­še­nia pre práč­ky a umý­vač­ky ria­du vy­rá­ba­né v BSH Dri­ves and Pumps Mi­cha­lov­ce. Vý­raz­ný ob­rat ze­le­ných tech­no­ló­gií za­zna­me­na­la aj spo­loč­nosť BSH do­má­ce spot­re­bi­če zá­slu­hou pre­da­ja ener­ge­tic­ky vy­so­ko efek­tív­nych spot­re­bi­čov, čo pou­ka­zu­je na ras­tú­ci do­pyt do­mác­nos­tí po ener­ge­tic­ky ús­por­ných rie­še­niach. V ob­las­ti ener­ge­ti­ky sme za­zna­me­na­li vý­raz­ný ná­rast ze­le­ných tech­no­ló­gií vo vý­ro­be a v dis­tri­bú­cii elek­tric­kej ener­gie aj vďa­ka vý­stav­be fo­to­vol­tic­kých elek­trár­ní. Opač­ná si­tuácia ak­tuál­ne pla­tí v slo­ven­skom prie­mys­le, kde pre je­ho niž­ší rast väč­ši­na do­má­cich pod­ni­kov ne­má eko­no­mic­kú pot­re­bu vý­raz­ne in­ves­to­vať do ze­le­ných tech­no­ló­gií. Nap­rík­lad Kraft Foods v Bra­tis­la­ve in­ves­to­val do kom­plet­nej vý­me­ny po­ho­nov, čo mu pri­nie­slo 4 - 6 % ús­po­ru elek­tric­kej ener­gie s náv­rat­nos­ťou do 4 ro­kov.

Stra­te­gic­ké pro­jek­ty a ví­zie pre Slo­ven­sko
Ino­va­tív­ne pro­duk­ty a rie­še­nia, kto­ré Sie­mens slo­ven­ské­mu hos­po­dár­stvu po­nú­ka, vy­tvá­ra­jú pries­tor na rast eko­no­mi­ky štá­tu. Stra­te­gic­ké biz­nis príl­eži­tos­ti vi­dí Sie­mens v ob­las­ti dop­rav­nej po­li­ti­ky štá­tu, kde pod­po­ru­je vý­stav­bu ši­ro­ko­roz­chod­nej že­lez­ni­ce. Slo­ven­sko má z oko­li­tých kra­jín naj­vý­hod­nej­šiu po­zí­ciu a naj­lep­šie vy­vi­nu­tú infra­štruk­tú­ru a ma­lo by byť v zá­uj­me štá­tu vy­užiť ju prá­ve pri bu­do­va­ní ši­ro­ko­roz­chod­nej že­lez­ni­ce. Sie­mens by mal zá­ujem par­ti­ci­po­vať na tom­to pro­jek­te for­mou do­dáv­ky za­bez­pe­čo­va­cej a in­for­mač­nej tech­ni­ky pre že­lez­nič­né tra­te. Mô­že čer­pať z bo­ha­tých skú­se­nos­tí pri re­konštruk­cii de­sia­tok ki­lo­met­rov tra­tí se­ver­né­ho ko­ri­do­ru. Ak by Slo­ven­sko tú­to príl­eži­tosť ne­vyu­ži­lo, ši­ro­ko­roz­chod­ná že­lez­ni­ca by iš­la prav­de­po­dob­ne cez niek­to­rú zo su­se­dia­cich kra­jín, štát by pri­šiel o prí­jem z tran­zit­ných pop­lat­kov a stra­til by svo­ju stra­te­gic­kú dop­rav­nú po­zí­ciu.V ob­las­ti ener­ge­ti­ky vi­dí Sie­mens veľ­ký po­ten­ciál vo vy­uži­tí striech mest­ských bu­dov a fab­rík na in­šta­lá­ciu fo­to­vol­tic­kých pa­ne­lov a v bu­do­va­ní tzv. mik­ro ener­ge­tic­kých sie­tí na úrov­ni vý­rob­ných pod­ni­kov a miest. Tie­to sie­te to­tiž po­zos­tá­va­jú z via­ce­rých rôz­nych men­ších zdro­jov elek­tric­kej ener­gie, ako sú zá­lož­né zdro­je fab­rík, tep­lár­ne či spo­mí­na­né fo­to­vol­tic­ké pa­ne­ly na stre­chách bu­dov. Všet­ky tie­to sub­jek­ty sa zá­slu­hou in­te­li­gen­tnej ener­ge­tic­kej infra­štruk­tú­ry mô­žu stať ak­tív­ny­mi účas­tník­mi na tr­hu s ener­giou. Zá­lož­né zdro­je veľ­kých pod­ni­kov, väč­ši­nu ča­su ne­vyu­ži­té, mô­žu po pri­po­je­ní na ve­rej­nú sieť pos­ky­to­vať pod­por­nú služ­bu ener­ge­tic­kým spo­loč­nos­tiam, čo ich pre­vádz­ko­va­te­ľom pri­ná­ša zisk nie­len z prí­pad­nej do­da­nej elek­tric­kej ener­gie, ale aj plat­by za po­ho­to­vos­tnú služ­bu tzv. De­mand Res­pon­se.
V prie­mys­le Sie­mens plá­nu­je vý­znam­nej­šie sa za­me­rať na po­ten­ciál prie­my­sel­né­ho sof­tvé­ru Pro­duct Li­fe­cyc­le Ma­na­ge­ment (PLM). Jed­ným z vý­raz­ných tren­dov, kto­rý zme­ní vý­ro­bu a fun­go­va­nie prie­mys­lu, ako ho dnes poz­ná­me, je di­gi­ta­li­zá­cia vý­ro­by a čo­raz väč­šie vy­uži­tie sof­tvé­ru od po­čia­toč­né­ho štá­dia my­šlien­ky pro­duk­tu až po je­ho pro­duk­ciu. PLM umož­ňu­je zla­diť pro­duk­to­vý di­zajn so sa­mot­ným pro­ce­som vý­ro­by a rov­na­ko pos­ky­tu­je ne­ví­da­nú rých­losť pri mo­di­fi­ká­cii vý­ro­by v nad­väz­nos­ti na prí­pad­nú zme­nu di­zaj­nu vý­rob­ku. Slo­ven­ským fir­mám umož­ní efek­tív­nej­šie ria­diť vý­ro­bu a op­ti­ma­li­zo­vať vý­rob­né pro­ce­sy, čo sa ne­po­chyb­ne pre­miet­ne do ich pro­duk­ti­vi­ty a flexibi­li­ty a po­sil­ní ich kon­ku­ren­čnú vý­ho­du. Slab­šou strán­kou slo­ven­ských vý­rob­ných zá­vo­dov s dl­hšou his­tó­riou je udr­žia­va­nie ich pre­vádz­ko­vej do­ku­men­tá­cie. PLM umož­ňu­je viesť kom­plexnú elek­tro­nic­kú do­ku­men­tá­ciu zá­vo­du, čo pri­ná­ša vy­so­kú mie­ru flexibi­li­ty pri po­žia­dav­kách zá­kaz­ní­kov.
V ob­las­ti zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti Sie­mens kla­die dô­raz na včas­nú di­ag­nos­ti­ku kar­dio­vas­ku­lár­nych a on­ko­lo­gic­kých ocho­re­ní, čo zni­žu­je nut­nosť dra­hej te­ra­pie po pre­puk­nu­tí cho­ro­by. Mo­der­né me­di­cín­ske prís­tro­je dnes umož­ňu­jú di­ag­nos­ti­ko­vať cho­ro­bu skôr, ako sa pre­ja­via jej pr­vé príz­na­ky, čo vý­raz­ne zvy­šu­je šan­cu na rých­lu adek­vát­nu lieč­bu a zlep­šu­je vy­hliad­ky pa­cien­ta. Keď­že vo všeo­bec­nos­ti lieč­ba cho­rôb v pok­ro­či­lom štá­diu je fi­nan­čne veľ­mi ná­roč­ná, zdra­vot­né pois­ťov­ne by ma­li svo­jich pois­ten­cov mo­ti­vo­vať k pra­vi­del­ným hĺbko­vým pre­ven­tív­nym pre­hliad­kam. Mo­der­né me­di­cín­ske prís­tro­je sú dnes prip­ra­ve­né za­bez­pe­čiť pres­nej­šiu a rých­lej­šiu di­ag­nos­ti­ku pri sú­čas­ne niž­šej zá­ťa­ži or­ga­niz­mu.

Naj­výz­nam­nej­šie pro­jek­ty

Sek­tor In­dus­try
Sie­mens je tra­dič­ný do­dá­va­teľ tech­no­ló­gií a rie­še­ní pre prie­my­sel­né pod­ni­ky z roz­lič­ných od­vet­ví. K naj­výz­nam­nej­ším pro­jek­tom, kto­ré v mi­nu­lom ob­chod­nom ro­ku Sie­mens reali­zo­val v slo­ven­skom prie­mys­le, pat­rí do­dáv­ka za­ria­de­nia na úp­ra­vu vo­dy pre no­vú oce­lia­reň Slo­va­kia Steel Mills, a. s., v Stráž­skom. Vod­né hos­po­dár­stvo bu­de up­ra­vo­vať vo­du, kto­rá sa pou­ží­va na pria­me a ne­pria­me chla­de­nie. Za ho­di­nu do­dá 7000 ku­bic­kých met­rov up­ra­ve­nej vo­dy. Ob­jem in­ves­tí­cií pred­sta­vu­je prib­liž­ne de­sať mi­lió­nov eur. Opä­tov­né vy­uži­tie chla­dia­cej vo­dy vý­raz­ne pris­pie­va k ochra­ne ži­vot­né­ho pros­tre­dia. K vý­znam­ným zá­kaz­kám pa­ri­la aj skôr spo­mí­na­ná vý­me­na po­ho­nov v Kraft Foods Bra­tis­la­va.

Sek­tor Ener­gy
Ďal­ším kľú­čo­vým sek­to­rom, pre kto­rý Sie­mens do­dá­va kom­plexné por­tfó­lio za­ria­de­ní a rie­še­ní, je ener­ge­ti­ka. V mi­nu­lom ob­chod­nom ro­ku Sie­mens reali­zo­val re­konštruk­ciu a mo­der­ni­zá­ciu tur­bo­ge­ne­rá­to­ra v tep­lár­ni v Žia­ri nad Hro­nom. Vďa­ka reali­zá­cii toh­to rie­še­nia na kľúč sa po­da­ri­lo zre­konštruo­vať tur­bo­ge­ne­rá­tor sta­rý vy­še 50 ro­kov. Ten­to tur­bo­ge­ne­rá­tor te­raz do­dá­va ener­gie nie­len pre svoj­ho ma­ji­te­ľa, ale pl­ní aj pod­por­né služ­by re­gu­lá­cie sie­te Slo­ven­ska. K vý­znam­ným zá­kaz­kám pat­ri­la tiež do­dáv­ka 136 ku­sov 420 kV vy­pí­na­čov a 420 kV prís­tro­jo­vých tran­sfor­má­to­rov prú­du pre 400 kV roz­vod­ne Veľ­ký Ďur a Me­dzib­rod.

Sek­tor Infra­struc­tu­re & Ci­ties
Sie­mens zreali­zo­val tiež nie­koľ­ko kľú­čo­vých pro­jek­tov spa­da­jú­cich do no­vov­znik­nu­té­ho sek­to­ra Infra­struc­tu­re and Ci­ties. Pre ŽOS Vrút­ky do­dal pod­voz­ky pre no­vú ľah­kú mo­to­ro­vú jed­not­ku v hod­no­te 9 mi­lió­nov eur. Pok­ra­čo­val v mo­der­ni­zá­cii úse­kov tra­tí se­ver­né­ho ko­ri­do­ru No­vé Mes­to nad Vá­hom - Zla­tov­ce a Tren­čian­ska Tep­lá - Be­lu­ša sub­do­dáv­kou za­bez­pe­čo­va­cej a in­for­mač­nej tech­ni­ky. V mi­nu­lom ob­chod­nom ro­ku bo­la tiež zreali­zo­va­ná Ko­neč­ná „od­ov­zdáv­ka" úse­ku Ži­li­na - Krás­no nad Ky­su­cou, pri­čom hod­no­ta toh­to kon­trak­tu bo­la 30 mi­lió­nov eur. Pre zá­lož­ný dis­pe­čing SEPS Sie­mens do­dal kom­plex­ný dis­pe­čer­ský ria­dia­ci sys­tém, kto­rý umož­ňu­je sa­mos­tat­nú pre­vádz­ku a ria­de­nie elek­tri­zač­nej sús­ta­vy Slo­ven­ska v nú­dzo­vých sta­voch.

Sek­tor Heal­thca­re
Sie­mens je pr­vá spo­loč­nosť na sve­te, kto­rá po­nú­ka kom­plet­né por­tfó­lio di­ag­nos­ti­ky in vi­vo a in vit­ro. K naj­výz­nam­nej­ším pro­jek­tom z ob­las­ti zob­ra­zo­va­cej di­ag­nos­ti­ky pat­ri­la do­dáv­ka di­ag­nos­tic­kých tech­no­ló­gií pre ne­moc­ni­cu v Ska­li­ci. Do­da­né bo­li no­vý CT prís­troj, mag­ne­tic­ká re­zo­nan­cia, ma­mog­raf, röntgen, ultraz­vuk a vy­ba­ve­nie pre la­bo­ra­tór­nu di­ag­nos­ti­ku. Do­da­né di­ag­nos­tic­ké prís­tro­je pa­tria mo­men­tál­ne k špič­ke po­nu­ky Sie­mens. To­to pra­co­vis­ko sa zá­slu­hou nich sta­lo jed­ným z naj­lep­šie vy­ba­ve­ných na Slo­ven­sku. Vý­znam­nou do­dáv­kou in vit­ro di­ag­nos­ti­ky bo­lo vy­ba­ve­nie la­bo­ra­tó­rií Al­pha me­di­cal prís­troj­mi pre služ­by la­bo­ra­tór­nej me­di­cí­ny, vďa­ka čo­mu mô­že zá­kaz­ník reali­zo­vať všet­ky me­di­cín­ske tes­ty pod jed­nou stre­chou.

Spo­lo­čen­ská zod­po­ved­nosť
Sie­mens da­ro­val Ži­lin­skej uni­ver­zi­te prie­my­sel­ný sof­tvér Pro­duct Li­fe­cyc­le Ma­na­ge­ment (PLM) v hod­no­te 1,3 mi­lió­na eur. PLM sof­tvér od spo­loč­nos­ti Sie­mens vy­uží­va aj tím Red Bull Ra­cing na vir­tuál­ne navr­ho­va­nie, tes­to­va­nie, spo­loč­né vy­uží­va­nie dát, tí­mo­vú spo­lup­rá­cu a na flexibil­né zme­ny na mo­no­pos­toch for­mu­ly 1. Štu­den­ti Stroj­níc­kej fa­kul­ty Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty sa od toh­to škol­ské­ho ro­ka za­ča­li zá­slu­hou no­vé­ho sof­tvé­ru od spo­loč­nos­ti Sie­mens prip­ra­vo­vať na prak­tic­ké vy­uží­va­nie ino­va­tív­nych tech­no­ló­gií, kto­ré sa čo­raz viac vy­uží­va­jú už aj v slo­ven­skom prie­mys­le.
No­vým pro­jek­tom, kto­rý spo­loč­nosť Sie­mens reali­zu­je na pô­de slo­ven­ských vy­so­kých škôl, je big fut - se­riál ži­vých dis­ku­sií, kto­ré hľa­da­jú od­po­ve­de na na­lie­ha­vé otáz­ky sú­čas­nos­ti. Cie­ľom pro­jek­tu je pros­tred­níc­tvom sil­né­ho auten­tic­ké­ho zá­žit­ku na uni­ver­zit­nej pô­de vzbu­diť naj­mä u vy­so­koš­kol­ských štu­den­tov zá­ujem o ce­lo­ži­vot­né vzde­lá­va­nie, o slo­ven­ský vý­voj a vý­skum a mo­ti­vo­vať ich k túž­be tvo­riť lep­šiu bu­dúc­nosť sve­ta.
Spo­loč­nosť Sie­mens pok­ra­čo­va­la v po­mo­ci obe­tiam zá­plav v ob­ci Pí­le a v mes­te Tr­ste­nej. Úspeš­ne pok­ra­čo­val za­mes­tna­nec­ký gran­to­vý prog­ram, keď bo­lo po­čas ro­ka pod­po­re­ných cel­ko­vo 76 pro­jek­tov v hod­no­te vy­še 35 392 eur. De­ti a mlá­dež pod­po­ru­je Sie­mens cez pro­jekt Di­vé ma­ky a sú­ťaž Sie­mens Young Ge­ne­ra­tion Award.
Sie­mens je tiež jed­ným z ini­ciá­to­rov spo­loč­nej do­ho­dy slo­ven­ských fi­riem za­stre­še­nej Slo­ven­sko-ne­mec­kou ob­chod­nou a prie­my­sel­nou ko­mo­rou. Cie­ľom je pre­sa­dzo­vať etic­ké prin­cí­py v pod­ni­ka­ní, vy­tvo­riť plat­for­mu na spo­loč­né vy­uží­va­nie os­ved­če­ných pos­tu­pov v tej­to ob­las­ti a nad­via­zať di­alóg me­dzi vlá­dou a pod­ni­ka­teľ­ský­mi kruh­mi.

Zdroj: SiemensOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter