V roku 2013 majú ceny ultrabookov klesnúť na polovicu

ultrabooks.jpg Ultra­boo­ky, kto­ré sa sna­žia spo­jiť kla­dy no­te­boo­kov a net­boo­kov v jed­nom prís­tro­ji, si chcú zís­kať pria­zeň pou­ží­va­te­ľov vy­so­kým vý­ko­nom, níz­kou hmot­nos­ťou, kom­pak­tný­mi roz­mer­mi a dl­hou vý­dr­žou na ba­té­rie. No ús­pe­chu na tr­hu za­tiaľ sto­ja v ces­te ich vy­so­ké ce­ny. Za­čí­na­jú sa v oko­lí 1000 do­lá­rov (800 eur) a brá­nia ich ma­so­vé­mu roz­ší­re­niu. Naj­drah­šie sú­čas­ti sú dis­plej, disk SSD a pro­ce­sor, pri­čom dis­tri­buč­né a mar­ke­tin­go­vé nák­la­dy sa po­hy­bu­jú na úrov­ni 150 do­lá­rov. To­to by sa však ma­lo v doh­ľad­nom ča­se zme­niť. Umož­ní to pod­po­ra In­te­lu a ma­so­vá vý­ro­ba. Pod­ľa server­a Di­gi­ti­mes pod­po­rí In­tel kaž­dý vy­ro­be­ný ultra­book asi 100 do­lár­mi na mar­ke­tin­go­vé cie­le. Už bu­dú­ci rok by ma­li ce­ny mier­ne kles­núť, pri­čom ASUS pred­pok­la­dá, že to mô­že byť až na 600 do­lá­rov. Ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Acer Jim Wong od­ha­du­je, že v ro­ku 2013 sa ce­ny ultra­boo­kov zní­žia na po­lo­vi­cu. Zá­klad­nou plat­for­mou no­vých ultra­boo­kov bu­de no­vá 22 nm ar­chi­tek­tú­ra Haswell od In­te­lu.

Acer oča­ká­va, že vo štvr­tom štvrťro­ku toh­to ro­ka pre­dá prib­liž­ne 250 000 až 300 000 ultra­boo­kov. Na naj­väč­šom sve­to­vom veľtr­hu spot­reb­nej a vý­poč­to­vej tech­ni­ky Con­su­mer Elec­tro­nics Show (CES) plá­nu­jú vý­rob­co­via pred­sta­viť až 50 no­vých ultra­boo­kov. Pov­rá­va sa, že no­vé mo­de­ly sa chys­ta­jú uviesť aj spo­loč­nos­ti Dell a Fu­jit­su.

Pod­ľa ana­ly­ti­kov bu­de v ro­ku 2015 po­diel ultra­boo­kov v seg­men­te no­te­boo­kov tvo­riť až 43 %. Za­tiaľ je otáz­ne, ako ten­to trh ov­plyv­ní nad­chá­dza­jú­ca plat­for­ma ARM s Win­dows 8.

Zdroj: di­gi­ti­mes.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter