Slávnostné otvorenie Národného centra telemedicínskych služieb

De­kan Fa­kul­ty elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty (FEI STU) Ga­briel Ju­hás a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ IBM Slo­ven­sko Bra­nis­lav Šebo dnes v Bra­tis­la­ve za účas­ti pre­zi­den­ta Slo­ven­skej le­kár­skej ko­mo­ry Mi­la­na Dra­gu­lu a ďal­ších vý­znam­ných pred­sta­vi­te­ľov aka­de­mic­kej sfé­ry, ve­rej­né­ho a súk­rom­né­ho sek­to­ra sláv­nos­tne ot­vo­ri­li Ná­rod­né cen­trum te­le­me­di­cín­skych slu­žieb (NCTS).

„Cie­ľom NCTS je vý­skum a vý­voj ino­va­tív­nych te­le­me­di­cín­skych slu­žieb na Slo­ven­sku a ich vy­uži­tie pri op­ti­ma­li­zá­cii lie­čeb­ných pro­ce­sov a ria­de­ní zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti," uvie­dol Ga­briel Ju­hás. Pod­sta­tou te­le­me­di­cí­ny je vy­uži­tie mo­der­ných in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií na zber, pre­nos a zdie­ľa­nie in­for­má­cií za úče­lom pos­ky­to­va­nia zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti na di­aľ­ku pri za­cho­va­ní ale­bo zní­že­ní nák­la­dov. Pod­po­ru­je udr­ža­teľ­ný mo­del pos­ky­to­va­nia zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti. Mož­nos­ti vy­uži­tia te­le­me­di­cín­skych rie­še­ní sú ši­ro­ké. Od le­kár­skych vi­deo-kon­zí­lií, elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­ká­cie le­ká­rov s pa­cien­ta­mi, po mo­ni­to­ro­va­nie vi­tál­nych fun­kcií pa­cien­tov v ich do­má­com pros­tre­dí. „Te­le­me­di­cí­na je v pr­vom ra­de o zlep­šo­va­ní sta­ros­tli­vos­ti o pa­cien­tov a zvy­šo­va­ní kva­li­ty ich ži­vo­ta," zdô­raz­nil Bra­nis­lav Šebo. „Má jed­noz­nač­ne mies­to v mo­der­nom sys­té­me zdra­vot­níc­tva na Slo­ven­sku a som rád, že IBM Slo­ven­sko ako stra­te­gic­ký par­tner NCTS mô­že pris­pieť svo­ji­mi tech­no­ló­gia­mi a naj­mä poz­nat­ka­mi z pro­jek­tov v za­hra­ni­čí."

Vý­sled­ky vý­sku­mu a vý­vo­ja v ob­las­ti te­le­me­di­cín­skych slu­žieb bu­de NCTS ove­ro­vať na pi­lot­ných rie­še­niach. „Ve­rím, že ús­peš­né pro­jek­ty te­le­me­di­cín­skych rie­še­ní do­ká­že­me v blíz­kej bu­dúc­nos­ti ap­li­ko­vať do praxe aj na Slo­ven­sku," uvie­dol ria­di­teľ NCTS Fe­dor Le­hoc­ki. „Skú­se­nos­ti zo za­hra­ni­čia uka­zu­jú, že vy­uži­tie te­le­me­di­cín­skych slu­žieb pri­ná­ša fi­nan­čné ús­po­ry, zlep­šu­je dos­tup­nosť zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti a má veľ­ký prí­nos pre chro­nic­ky cho­rých pa­cien­tov."

Zdroj: IBMOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter