AXASOFT je dodávateľom riešenia elektronického dobíjania kreditu pre Tesco

Tes­co Sto­res SR v spo­lup­rá­ci s do­dá­va­te­ľom IT rie­še­ní AXASOFT, uvá­dza do pre­vádz­ky no­vú služ­bu - mož­nosť elek­tro­nic­ké­ho do­bí­ja­nia kre­di­tu pred­pla­te­ných SIM ka­riet. Služ­bu mô­žu vy­užiť ma­ji­te­lia pred­pla­te­ných mo­bil­ných ka­riet všet­kých ope­rá­to­rov vo všet­kých pre­daj­niach Tes­co na Slo­ven­sku pros­tred­níc­tvom viac ako 1500 POS ter­mi­ná­lov, do­da­ných spo­loč­nos­ťou AXASOFT.

Spo­loč­nosť Tes­co Sto­res SR pri­chá­dza v to­to pred­via­noč­né ob­do­bie v rám­ci uvá­dzania svo­jich ino­va­tív­nych slu­žieb s mož­nos­ťou elek­tro­nic­ké­ho do­bí­ja­nia kre­di­tu na pred­plat­ných SIM kar­tách do mo­bil­ných te­le­fó­nov a to od všet­kých ope­rá­to­rov pô­so­bia­cich na Slo­ven­sku. Služ­bu mô­žu vy­uží­vať ma­ji­te­lia mo­bi­lov od za­jtra 30. no­vem­bra 2011 a k dis­po­zí­cii im na ten­to servis pos­lú­ži kto­rá­koľ­vek Tes­co pre­vádz­ka na Slo­ven­sku a kto­rý­koľ­vek pla­tob­ný ter­mi­nál pri pok­lad­ni s ob­slu­hou, vrá­ta­ne Tes­co čer­pa­cích sta­níc.

„S no­vou te­le­ko­mu­ni­kač­nou služ­bou pri­chá­dza­me pred Via­no­ca­mi, aby na­ši zá­kaz­ní­ci nes­trá­ca­li čas pre­mýš­ľa­ním, kde si mô­žu do­biť svoj kre­dit na SIM kar­te. Služ­ba je rých­la a jed­no­du­chá a su­ma za do­bi­tý kre­dit bu­de za­hr­nu­tá do cel­ko­vej čias­tky ná­ku­pu. Sa­moz­rej­me, služ­bu pos­kyt­ne­me aj sa­mos­tat­ne", vy­hlá­si­la pri tej­to príl­eži­tos­ti Len­ka Jan­čí­ko­vá, ma­na­žér­ka pro­jek­tu elek­tro­nic­ké­ho do­bí­ja­nia kre­di­tu spo­loč­nos­ti Tes­co Sto­res SR.

Vďa­ka in­te­li­gen­tné­mu rie­še­niu TOP UP - do­bí­ja­nie kre­di­tu na pred­pla­te­ných SIM kar­tách do mo­bil­ných te­le­fó­nov od spo­loč­nos­ti AXASOFT pre­beh­ne do­bi­tie kre­di­tu rých­lo, kva­lit­ne a kon­tro­lo­va­ne.

„Sme ra­di, že AXASOFT sa mô­že po­die­ľať na roz­vo­ji a neus­tá­lom skva­lit­ňo­va­ní slu­žieb Tes­co, pri kto­rom sme vy­uži­li dl­ho­roč­né skú­se­nos­ti s im­ple­men­tá­ciou rie­še­nia TOP UP - elek­tro­nic­ké do­bí­ja­nie kre­di­tu. O tom, že rie­še­nie sa te­ší zá­uj­mu pou­ží­va­te­ľov sved­čí aj fakt, že od pr­vé­ho dňa spus­te­nia pi­lot­nej pre­vádz­ky v Tes­co Sto­res pre­beh­li už stov­ky tran­sak­cií, " do­dá­va Du­šan Kráľ, ria­di­teľ spo­loč­nos­ti AXASOFT.

Do­bí­ja­nie kre­di­tu bu­de jed­no­du­ché
Zá­kaz­ník si zo sto­ja­nu vy­be­rie ak­ti­vač­nú kar­tu svoj­ho mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra v kon­krét­nej no­mi­nál­nej hod­no­te. Kar­tu po­dá pok­lad­ní­ko­vi a na je­ho vy­zva­nie za­dá do prí­ruč­né­ho ter­mi­ná­lu, kto­rý sa pou­ží­va na pla­tob­né kar­ty, te­le­fón­ne čís­lo, kto­ré si pra­je do­biť. Po potvr­de­ní správ­nos­ti do­bí­ja­né­ho te­le­fón­ne­ho čís­la ter­mi­nál vy­ge­ne­ru­je kód, pok­lad­ník nas­ke­nu­je do pok­lad­ne ako štan­dard­ný to­var, kto­rý sa stá­va sú­čas­ťou cel­ko­vé­ho ná­ku­pu a po ukon­če­ní tran­sak­cie eš­te po­dá zá­kaz­ní­ko­vi potvr­de­nie o do­bi­tí z da­né­ho ter­mi­ná­lu. Plat­bu je mož­né zreali­zo­vať v ho­to­vos­ti ale­bo pla­tob­nou kar­tou.

Zdroj: AXASOFTOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter