DELL rozširuje možnosti výkonných pracovných staníc

Uží­va­te­lia pra­cov­ných sta­níc Dell Pre­ci­sion T5500, T7500 a rac­ko­vej pra­cov­nej sta­ni­ce Dell Pre­ci­sion R5500 mô­žu od­te­raz vy­uží­vať no­vú tech­no­ló­giu NVI­DIA Maximus GPU. Pod­stat­ným prí­no­som je zrý­chle­nie prá­ce s kom­plexný­mi ap­li­ká­cia­mi. Spo­je­nie umož­ní nap­rík­lad spra­co­vá­vať veľ­ké množ­stvo dát, pri­čom nap­rík­lad sa­mot­ná tvor­ba di­zaj­nu, mô­že pre­bie­hať sú­čas­ne s ren­de­ro­va­ním, ale­bo si­mu­lá­ciou.

Hlav­nou vý­ho­dou ino­vo­va­ných pra­cov­ných sta­níc je schop­nosť kom­bi­no­vať a sú­bež­ne vy­ko­ná­vať via­ce­ré vý­poč­to­vé fun­kcie. Vďa­ka to­mu pre­bie­ha nap­rík­lad ren­de­ro­va­nie, si­mu­lá­cia a vi­zua­li­zá­cia kom­plexných dát vý­raz­ne rých­lej­šie.

V ob­las­ti zdra­vot­níc­tva sa nap­rík­lad ot­vá­ra mož­nosť skôr ur­čiť di­ag­nó­zu pa­cien­ta, vďa­ka rých­lej­šie­mu spra­co­va­niu vý­sled­kov po­čí­ta­čo­vej to­mog­ra­fie (CT). Vo fi­nan­čnom sek­to­ra ot­vá­ra tech­no­ló­gia mož­nos­ti rých­lych a pres­ných mo­de­lov oce­ňo­va­nia.

Vďa­ka vzdia­le­né­mu prís­tu­pu k Dell Pre­ci­sion R5500 cez WAN ale­bo LAN pri­po­je­nie, je mož­né vy­uží­vať ta­kú­to pra­cov­nú sta­ni­cu tak­mer od­kiaľ­koľ­vek a zjed­no­du­šo­vať tak spo­lup­rá­cu za­mes­tnan­cov a exter­ných do­dá­va­te­ľov.

Zdroj: DellOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter