Nokia Siemens zníži počet zamestnancov o 17 tisíc

No­kia Sie­mens Networks (NSN), dru­hý naj­väč­ší glo­bál­ny vý­rob­ca te­le­ko­mu­ni­kač­ných za­ria­de­ní pre mo­bil­né sie­te, sa chys­tá zru­šiť 17 tis. pra­cov­ných miest, či­že po­čet za­mes­tnan­cov chce zní­žiť tak­mer o štvr­ti­nu. Ten­to krok má fir­me po­môcť ušet­riť zhru­ba 1 mld. eur roč­ne. Fir­ma, kto­rá má prob­lé­my so zis­ko­vos­ťou od svoj­ho vzni­ku v ro­ku 2007, neuvied­la, kde pra­cov­né mies­ta zru­ší.

Zni­žo­va­nie poč­tu pra­cov­ní­kov je sú­čas­ťou plá­nu, v rám­ci kto­ré­ho sa NSN chce sús­tre­diť na te­le­ko­mu­ni­kač­né za­ria­de­nia pre mo­bil­né sie­te a vy­cú­vať z ob­las­ti pev­ných te­le­fón­nych sie­tí. Sa­mi Sar­ka­mies, ana­ly­tik spo­loč­nos­ti Nor­dea, uvie­dol, že ús­po­ry, kto­ré bu­dú vý­sled­kom "dras­tic­kých reš­truk­tu­ra­li­zač­ných opat­re­ní" po­sil­nia roč­ný zisk fir­my na ak­ciu o 0,10 eura. V tre­ťom štvrťro­ku toh­to ro­ka pod­nik do­sia­hol zá­klad­ný pre­vádz­ko­vý zisk 6 mil. eur pri tr­žbách 3,41 mld. eur. V rov­na­kom štvrťro­ku mi­nu­lé­ho ro­ka to bo­la stra­ta 116 mil. eur. NSN za­mes­tná­va na ce­lom sve­te prib­liž­ne 74 tis. ľu­dí, z to­ho zhru­ba 7 tis. vo Fín­sku.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter