Prieskum: Dve tretiny firiem nebudú budúci rok meniť výšku benefitov

Dve tre­ti­ny slo­ven­ských fi­riem nep­lá­nu­jú bu­dú­ci rok me­niť vý­šku za­mes­tna­nec­kých be­ne­fi­tov. Zvý­šiť od­me­ny plá­nu­je iba 8 % spo­loč­nos­tí. Zvyš­ných 28 % za­tiaľ ne­vie, ako bu­de od­me­ňo­va­nie za­mes­tnan­cov v bu­dú­com ro­ku rie­šiť. Vy­plý­va to z pries­ku­mu spo­loč­nos­ti Eden­red, kto­rý reali­zo­va­la v ok­tób­ri a no­vem­bri me­dzi viac ako 300 fir­ma­mi na Slo­ven­sku.

Pries­kum uká­zal, že fir­my chcú ďa­lej po­sil­ňo­vať od­me­ňo­va­nie za­mes­tnan­cov ne­fi­nan­čný­mi be­ne­fit­mi. V bu­dú­com ro­ku plá­nu­je 6 % fi­riem zvý­šiť ob­jem ne­fi­nan­čných za­mes­tna­nec­kých be­ne­fi­tov na úkor fi­nan­čných. Na ne­fi­nan­čných be­ne­fi­toch, pos­ky­to­va­ných pros­tred­níc­tvom dar­če­ko­vých pou­ká­žok, oce­ňu­je vy­še 46 % fi­riem in­di­vi­duál­ny prís­tup k pot­re­bám a pre­fe­ren­ciám za­mes­tnan­cov, vy­ššiu mo­ti­vá­ciu za­mes­tnan­cov a niž­šiu ad­mi­nis­tra­tív­nu ná­roč­nosť. "Ce­los­ve­to­vým tren­dom je pre­chod k ne­fi­nan­čné­mu od­me­ňo­va­niu za­mes­tnan­cov. Za­mes­tna­nec si skôr uve­do­mí, že dos­tá­va od­me­nu, ak nej­de o pe­nia­ze, kto­ré mi­nie na bež­nú spot­re­bu, ale dos­ta­ne nap­rík­lad dar­če­ko­vú pou­káž­ku," vy­svet­ľu­je Mar­ti­na Šebes­to­vá, HR ria­di­teľ­ka spo­loč­nos­ti Eden­red.

Me­dzi vý­ho­dy, kto­ré fir­my naj­viac vy­uží­va­jú na za­sta­bi­li­zo­va­nie kľú­čo­vých za­mes­tnan­cov, bu­dú pat­riť aj v bu­dú­com ro­ku auto, mo­bil a no­te­book, kto­ré up­red­nos­tňu­je 16,5 per­cen­ta za­mes­tná­va­te­ľov. Vec­né vý­ho­dy sú po­pu­lár­nej­šie ako pe­ňaž­né od­me­ny (15,4 %). Ďal­ší­mi be­ne­fit­mi, kto­ré fir­my vy­uží­va­jú, sú vzde­lá­va­cie kur­zy pre za­mes­tnan­cov (13,8 %) ale­bo flexibil­ný pra­cov­ný čas (10 %). Reb­rí­ček naj­ideál­nej­ších be­ne­fi­tov ve­dú pou­káž­ky (54,93 %) pred fi­nan­čný­mi od­me­na­mi (38,97 %) a prep­lá­ca­ním bloč­kov (2,82 %).

Ako vy­ply­nu­lo z pries­ku­mu, väč­ši­na za­mes­tná­va­te­ľov na Slo­ven­sku nie je prip­ra­ve­ná na ino­va­tív­ne for­my be­ne­fi­tov. Av­šak vy­še 11 % os­lo­ve­ných fi­riem si vie pred­sta­viť, že svo­jim za­mes­tnan­com na pra­co­vis­ku dop­ra­jú ne­ty­pic­ké for­my re­laxu či iných net­ra­dič­ných be­ne­fi­tov, po­dob­ne ako naj­ob­ľú­be­nej­ší za­mes­tná­va­teľ sve­ta Goog­le, kto­rý má v pries­to­roch rôz­ne re­laxač­né zó­ny.

Sko­ro 90 % všet­kých os­lo­ve­ných ma­na­žé­rov sa zho­du­je v tom, že je mi­mo­riad­ne ná­roč­né stať sa ús­peš­ným na­dria­de­ným. Tak­mer po­lo­vi­ca z nich, pres­ne 46 %, pri­tom be­ne­fi­ty pre za­mes­tnan­cov po­va­žu­je za kľú­čo­vý fak­tor, kto­rý má vplyv na ús­pech fir­my a jej ma­naž­men­tu. Až 38 % os­lo­ve­ných fi­riem vní­ma be­ne­fi­ty pre­dov­šet­kým ako nás­troj na zvý­še­nie spo­koj­nos­ti za­mes­tnan­cov, 18,4 per­cen­ta sa pros­tred­níc­tvom nich sna­ží zvý­šiť lo­ja­li­tu kľú­čo­vých ľu­dí. Od­me­ňo­va­nie pri­tom pre väč­ši­nu fi­riem pred­sta­vu­je kľú­čo­vý nás­troj, ako zvý­šiť spo­koj­nosť za­mes­tnan­cov a udr­žať si tých naj­ši­kov­nej­ších z nich.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter