NOVELL: Jeseň v znamení noviniek

Spo­loč­nosť No­vell sa v Bra­tis­la­ve zú­čas­tni­la me­dzi­ná­rod­né­ho kon­gre­su ITA­PA 2011, kde pre­zen­to­va­la svo­je skú­se­nos­ti z ob­las­ti eGo­ver­nmen­tu a zá­ro­veň pri­nies­la in­for­má­ciu o prip­ra­vo­va­nej no­vej ver­zii pro­duk­tu Sen­ti­nel 7.0., kto­rý bu­de dos­tup­ný v pr­vom štvrťro­ku 2012.

Kon­gres Ita­pa aj vďa­ka účas­ti spo­loč­nos­ti No­vell pri­nie­sol mno­ho za­ují­ma­vých in­for­má­cií a tren­dov z ob­las­ti eGo­ver­nmen­tu. Zá­stup­co­via spo­loč­nos­ti dis­ku­to­va­li v te­ma­tic­kých sek­ciách „Jed­no­du­ché služ­by pre ob­ča­nov" a „Cloud com­pu­ting a ve­rej­ná sprá­va". Ich vy­stú­pe­nia vzbu­di­li u pos­lu­chá­čov veľ­ké oh­la­sy a da­li pries­tor pre mno­ho dô­le­ži­tých otá­zok. „Sme ra­di, že sme sa po­čas toh­to ju­bi­lej­né­ho roč­ní­ka moh­li s pub­li­kom po­de­liť o svo­je skú­se­nos­ti z ús­peš­ne reali­zo­va­ných eGo­ver­nmen­to­vých pro­jek­tov v Čes­kej re­pub­li­ke, aký­mi sú Czech POINT a In­for­mač­ný sys­tém dá­to­vých schrá­nok, ale aj cloud rie­še­nia pre ve­rej­nú sprá­vu," uvie­dol Ma­rio Mi­na­rov­ský, vý­kon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti No­vell Slo­ven­sko.

Czech POINT je služ­ba pre ko­mu­ni­ká­ciu so štá­tom pros­tred­níc­tvom jed­né­ho uni­ver­zál­ne­ho mies­ta, kde je mož­né zís­kať a ove­riť dá­ta z ve­rej­ných i ne­ve­rej­ných in­for­mač­ných sys­té­mov, úrad­ne ove­riť do­ku­men­ty a lis­ti­ny, pre­viesť pí­som­né do­ku­men­ty do elek­tro­nic­kej po­do­by a nao­pak, zís­kať in­for­má­cie o prie­be­hu správ­nych ko­na­ní vo vzťa­hu k ob­ča­no­vi a po­dať návrh pre za­há­je­nie správ­ne­ho ko­na­nia or­gá­nov. Czech POINT je čas­to ozna­čo­va­ný ako je­den z naj­ús­peš­nej­ších eGo­ver­nmen­to­vých pro­jek­tov v stred­nej Euró­pe.

Sys­tém dá­to­vých schrá­nok bol navr­hnu­tý s ví­ziou vy­tvo­re­nia al­ter­na­tív­ne­ho ka­ná­lu pre do­ru­čo­va­nie do­po­ru­če­ných lis­tov s vy­uži­tím elek­tro­nic­kej for­my ko­mu­ni­ká­cie. ISDS však z poh­ľa­du im­ple­men­tá­cie nie je emai­lo­vý sys­tém, ale za­bez­pe­če­ný pries­tor na zdie­la­nie sú­bo­rov Ten­to spô­sob ko­mu­ni­ká­cie nah­rá­dza kla­sic­ký spô­sob do­ru­čo­va­nia do­ku­men­tov v pí­som­nej po­do­be. Di­gi­tál­ny do­ku­ment má ta­kú is­tú práv­nu si­lu ako je­ho pa­pie­ro­vá for­ma. Or­gá­nom ve­rej­nej sprá­vy a práv­nic­kým oso­bám sú dá­to­vé schrán­ky zria­de­né auto­ma­tic­ky, všet­kým os­tat­ným na zá­kla­de ich žia­dos­ti.

Cloud je ne­po­chyb­ne v mno­hých as­pek­toch prí­nos­né rie­še­nie pre prís­tup k IT a ur­či­te má pries­tor v kaž­dej or­ga­ni­zá­cii. Sú­čas­ným prob­lé­mom však nie je len navr­hnúť a vy­bu­do­vať cloud, mo­men­tál­ne naj­väč­šou vý­zvou je zís­ka­nie dô­ve­ry zá­kaz­ní­kov v bez­peč­nosť toh­to ty­pu rie­še­nia a schop­nosť in­teg­ro­vať ho do exis­tu­jú­cej infra­štruk­tú­ry, naj­mä v pros­tre­dí ve­rej­nej sprá­vy.

No­vell pat­rí me­dzi pop­red­né fir­my, kto­ré sa ve­nu­jú vý­vo­ju clou­do­vých a bez­peč­nos­tných rie­še­ní a je pl­ne schop­ný svo­ji­mi en­terpri­se rie­še­nia­mi na­po­môcť roz­vo­ju pri­vát­ne­ho cloud com­pu­tin­gu aj na Slo­ven­sku. V pre­zen­tá­cii sa pos­lu­chá­či doz­ve­de­li ako No­vell vní­ma cloud v en­terpri­se pros­tre­dí a vo ve­rej­nej sprá­ve a ako rea­gu­je na vý­zvy, kto­ré sa tu ob­ja­vu­jú.

No­vell tak­tiež ozná­mil, že pra­cu­je na uve­de­ní no­vej ver­zie pro­duk­tu Sen­ti­nel 7.0, kto­rý bu­de dos­tup­ný v pr­vom štvrťro­ku nas­le­du­jú­ce­ho ro­ku. To­to rie­še­nie po­nú­ka auto­ma­tic­ké mo­ni­to­ro­va­nie bez­peč­nos­tné­ho pros­tre­dia pod­ni­ko­vej sie­te v reál­nom ča­se, iden­ti­fi­ká­ciu a náp­ra­vu bez­peč­nos­tných in­ci­den­tov a do­ku­men­to­va­nie zho­dy s pred­pis­mi. No­vell Sen­ti­nel vy­tvá­ra dôs­led­nej­ší a bez­peč­nej­ší plán sprá­vy na zá­kla­de sle­do­va­nia čin­nos­ti pri náp­ra­ve in­ci­den­tov.

Me­dzi fun­kcie v no­vej ver­zii bu­de pat­riť nap­rík­lad de­tek­cia ano­má­lií vo­či „bež­né­mu" sprá­va­niu v IT pros­tre­dí, gra­fic­ké pros­tre­die s mož­nos­ťou rých­lej tvor­by pra­vi­diel s vy­uži­tím uda­los­tí naz­bie­ra­ných v da­nom pod­ni­ko­vom pros­tre­dí. Sú­čas­ťou je aj no­vé vy­so­ko­vý­kon­né dvoj­stup­ňo­vé úlo­žis­ko zá­zna­mov uda­los­tí s vy­so­kou kom­pre­siou zá­pi­su, kto­ré je navr­hnu­té na ich dl­ho­do­bé ucho­vá­va­nie. Štruk­tú­ro­va­né vy­hľa­dá­va­nie umož­ňu­je prís­tup k všet­kým uda­los­tiam na lo­kál­nych i vzdia­le­ných server­och z jed­nej cen­trál­nej kon­zo­ly. Po­zi­tív­nou zme­nou je rov­na­ko Rea­dy-to-Run Software ap­plian­ce - či­že prip­ra­ve­ná k pou­ži­tiu vo for­má­te stiah­ni a spus­ti.

Sen­ti­nel je do­dá­va­ný aj ako tzv. VMware, Xen ale­bo ISO ob­raz, kto­rý sta­čí (bez nut­nos­ti in­šta­lá­cie) spus­tiť v ľu­bo­voľ­nom pod­po­ro­va­nom vir­tua­li­zač­nom pros­tre­dí.

Zdroj: NovellOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter