GFI Software integruje svoje archivačné riešenie s Office 365

Spo­loč­nosť GFI Software, pop­red­ný pos­ky­to­va­teľ infra­štruk­tú­ry pre ma­lé a stred­ne veľ­ké pod­ni­ky (SMB) ozná­mi­la, že in­teg­ro­va­la GFI Mai­lAr­chi­ver s Of­fi­ce 365, clou­do­vou služ­bou spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft. Pod­ni­ky hľa­da­jú­ce jed­no­du­cho nas­ta­vi­teľ­ný, cen­trál­ne spra­vo­va­ný ar­chív elek­tro­nic­kej poš­ty ma­jú te­raz k dis­po­zí­cii al­ter­na­tí­vu vo for­me rie­še­ní GFI Mai­lAr­chi­ver, kto­ré v spo­lup­rá­ci s Of­fi­ce 365 za­is­ťu­jú spo­ľah­li­vú ar­chi­vá­ciu všet­kých pri­chá­dza­jú­cich aj od­chá­dza­jú­cich fi­rem­ných e-mai­lov.

Elek­tro­nic­ké sprá­vy sa v pos­led­ných ro­koch sta­li kri­tic­kým ko­mu­ni­kač­ným ka­ná­lom vo väč­ši­ne spo­loč­nos­tí všet­kých veľ­kos­tí a od­vet­ví. Ce­lý rad kľú­čo­vých ob­chod­ných in­for­má­cií vrá­ta­ne zmlúv, fak­túr, do­ku­men­tá­cie, ob­chod­ných roz­hod­nu­tí a pod. je ulo­že­ná vý­hrad­ne v e-mai­loch a pod­ni­ko­ví uží­va­te­lia v nich veľ­mi čas­to hľa­da­jú in­for­má­cie na svo­ju prá­cu. Vy­tvo­re­nie ar­chí­vu pre nich zna­me­ná ulo­že­nie star­ších e-mai­lov do po­do­by, kde je mož­né elek­tro­nic­kú poš­tu jed­no­du­cho vy­hľa­dá­vať a chrá­niť pred ná­hod­ným či zá­mer­ným zma­za­ním.

„GFI Mai­lAr­chi­ver umož­ňu­je SMB fir­mám vy­rie­šiť mno­ho ak­tuál­nych vý­ziev spo­je­ných s e-mai­lo­vý­mi sys­té­ma­mi, vrá­ta­ne sprá­vy na­ras­ta­jú­ce­ho ob­je­mu e-mai­lov a príl­oh, udr­žia­va­nia vý­kon­nos­ti server­ov Mic­ro­soft Exchan­ge, príl­iš­né­ho spo­lie­ha­nia sa na PST sú­bo­ry či pou­ží­va­nie pás­ko­vých mé­dií na vy­hľa­dá­va­nie sta­rých či zma­za­ných e-mai­lov," po­ve­dal Mar­tin Říha, ria­di­teľ pre stra­té­giu GFI Čes­ká re­pub­li­ka a Slo­ven­sko. „In­teg­rá­cia GFI Mai­lAr­chi­ver s clou­do­vým pros­tre­dím Of­fi­ce 365 po­nú­ka nák­la­do­vo vý­hod­ný a z poh­ľa­du nas­ta­ve­nia sys­té­mu jed­no­du­chý a rých­ly va­riant rie­še­ní na ar­chi­vá­ciu pod­ni­ko­vých e-mai­lov."

Clou­do­vé pros­tre­die Of­fi­ce 365 ne­vy­ža­du­je plat­by za li­cen­cie a údr­žbu poš­to­vé­ho server­a, zá­kaz­ní­ci pla­tia iba za reál­ne vy­uží­va­nie služ­by. Nas­ta­ve­nie ar­chi­vač­né­ho rie­še­nia v pros­tre­dí Of­fi­ce 365 je veľ­mi jed­no­du­ché a pre­bie­ha v troch kro­koch:

  1. Nas­ta­ve­nie mail­boxu v Of­fi­ce 365 ako žur­na­lo­va­cej schrán­ky pre všet­ky sprá­vy.
  2. Vy­tvo­re­nie jed­no­du­ché­ho pra­vid­la pre­no­su s vy­uži­tím webo­vé­ho por­tá­lu, kto­ré pre­vá­dza všet­ky mai­ly na skry­té kó­pie do žur­na­lo­va­cej schrán­ky.
  3. Kon­fi­gu­rá­cia GFI Mai­lAr­chi­ver na nas­ta­ve­nie spo­je­nia do žur­na­lo­va­cej schrán­ky s vy­uži­tím IMAP, aby bo­lo mož­né ar­chi­vo­vať všet­ky pri­chá­dza­jú­ce a od­chá­dza­jú­ce sprá­vy.

Ar­chi­vá­cia pod­ni­ko­vej elek­tro­nic­kej poš­ty pred­chá­dza mno­hým prob­lé­mom, kto­ré mô­žu viesť až k váž­ne­mu na­ru­še­niu fun­go­va­nia ce­lej fir­my. Na­vy­še po­má­ha vy­ho­vieť naj­rôz­nej­ším re­gu­la­tór­nym na­ria­de­niam, chrá­niť du­šev­né vlas­tníc­tvo pod­ni­ku a pred­chá­dzať tak prob­lé­mom s ob­me­dze­ný­mi úlož­ný­mi ka­pa­ci­ta­mi.

Viac in­for­má­cií o rie­še­ní GFI Mai­lAr­chi­ver náj­de­te tiež na http://www.gfi.cz/mai­lar­chi­ver/.

Zdroj: GFI SoftwareOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter