TESCO MOBILE PREDSTAVIL VIANOČNÝ BALÍČEK A VIANOČNÚ SÚŤAŽ

Ro­din­ný mo­bil­ný ope­rá­tor Tes­co mo­bi­le roz­dá­va od 16. no­vem­bra zá­kaz­ní­kom všet­kých pre­daj­ní Tes­co skve­lé dar­če­ky. Všet­ci exis­tu­jú­ci aj no­ví zá­kaz­ní­ci bu­dú mať mož­nosť zís­kať 100 mi­nút vo­la­ní vo vlas­tnej sie­ti za­dar­mo a zá­ro­veň bu­dú môcť sú­ťa­žiť aj o at­rak­tív­ne vý­hry.

„S na­šim dar­če­kom v po­do­be 100 mi­nút za­dar­mo do sie­te Tes­co mo­bi­le si mô­žu no­ví aj exis­tu­jú­ci zá­kaz­ní­ci vy­skú­šať jed­no­cen­to­vé vo­la­nia do vlas­tnej sie­te bez­plat­ne. Na­vy­še im pri­ná­ša­me sú­ťaž, do kto­rej sa mô­žu za­po­jiť všet­ci, kto­rí si ak­ti­vu­jú kar­tu Tes­co mo­bi­le. Bu­de­me hrať o sku­toč­ne at­rak­tív­ne a uži­toč­né ce­ny. Na­ši zá­kaz­ní­ci sa tie­to Via­no­ce ma­jú nao­zaj na čo te­šiť," uvied­la mar­ke­tin­go­vá ma­na­žér­ka Tes­co mo­bi­le Alexan­dra Grič.

Všet­ci zá­kaz­ní­ci hyper­mar­ke­tov a os­tat­ných pre­daj­ní Tes­co zís­ka­jú pri ná­ku­pe v hod­no­te 15 € a viac dar­ček v po­do­be špe­ciál­ne­ho ku­pó­nu na jed­no­ra­zo­vú ak­ti­vá­ciu Via­noč­né­ho ba­líč­ka 100 mi­nút vo­la­ní za­dar­mo v rám­ci sie­te Tes­co mo­bi­le. Ta­ký­to via­noč­ný ba­lí­ček si mô­žu zá­kaz­ní­ci ak­ti­vo­vať v ob­do­bí od 16. no­vem­bra do 31. de­cem­bra 2011.

100 mi­nút vo­la­ní v rám­ci sie­te Tes­co mo­bi­le

Po ak­ti­vá­cii Via­noč­né­ho ba­líč­ka mô­žu zá­kaz­ní­ci te­le­fo­no­vať za 0 € až do je­ho vy­čer­pa­nia, resp. ukon­če­nia je­ho plat­nos­ti (30 dní od ak­ti­vá­cie). Pri čer­pa­ní ba­líč­ka sa zá­kaz­ní­kom up­lat­ňu­je se­kun­do­vá ta­ri­fi­ká­cia. Po vy­čer­pa­ní ba­líč­ka sú zá­kaz­ní­ko­vi úč­to­va­né vo­la­nia su­mou 0,01 € za mi­nú­tu v sie­ti Tes­co mo­bi­le.

Via­noč­ná sú­ťaž

Ak­ti­vá­ciou Via­noč­né­ho ba­líč­ka 100 mi­nút vo­la­ní Tes­co mo­bi­le je zá­kaz­ník auto­ma­tic­ky za­ra­de­ný aj do sú­ťa­že o at­rak­tív­ne vý­hry. Keď­že zá­kaz­ní­ci dos­ta­nú špe­ciál­ny stie­ra­teľ­ný ku­pón pri kaž­dom ná­ku­pe v hod­no­te mi­ni­mál­ne 15 €, s kaž­dým za­sla­ným kó­dom si zvy­šu­jú svo­je šan­ce na vý­hry v sú­ťa­ži. Vy­hod­no­te­nie sa us­ku­toč­ní v ja­nuá­ri bu­dú­ce­ho ro­ka. Hrá sa o at­rak­tív­ne ce­ny, ako napr. 5x bez­plat­né vo­la­nia do všet­kých sie­tí v SR na je­den rok,
100x mo­bil­ný te­le­fón Mo­to­ro­la Fi­re, 400x do­bí­ja­cí ku­pón v hod­no­te 10 € a mno­hé ďal­šie.

Zdroj: Tesco mobileOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter