GIGABYTE: nový 3-cestný digitálny 3D Power™ a 3D BIOS™

GI­GA­BY­TE TECH­NOL­GY Co. s.r.o., pred­ný vý­rob­ca zá­klad­ných do­siek a gra­fic­kých ka­riet, dnes ozná­mil uve­de­nie svo­jej naj­nov­šej fan­tas­tic­kej sé­rie zá­klad­ných do­siek X79. Tie­to naj­nov­šie zá­klad­né dos­ky X79 Express Chip­set pod­po­ru­jú pro­ce­so­ry 2 ge­ne­rá­cie z ro­di­ny pro­ce­so­rov In­tel® Co­re™ i7 pre high end des­kto­py (aka San­dy Brid­ge-E) a spo­ju­jú tak bez­kon­ku­renč­ný vý­kon PC s no­vou úrov­ňou flexibi­li­ty a kon­tro­ly hardware. GI­GA­BY­TE 3D Power™ so svo­jím 3-ces­tným Di­gi­tal Power En­gi­ne po­nú­ka nap­ros­tú kon­tro­lu vý­ko­nu váš­ho PC, pri­čom GI­GA­BY­TE 3D BIOS™ pos­ky­tu­je o mno­ho in­tui­tív­nej­šie a gra­fic­ky vy­da­re­né pros­tre­die UEFI BIOS.

"Hlav­ným ry­som toh­to ce­lé­ho no­vé­ho ra­du zá­klad­ných do­siek sé­rie GI­GA­BY­TE X79 je to, že ako nad­šen­com, tak pro­fe­sio­ná­lom pos­ky­tu­je bez­pre­ce­den­tnú kon­tro­lu nad hardwarom ich PC," ko­men­tu­je Tim Han­dley, zá­stup­ca ria­di­te­ľa od­de­le­nia mar­ke­tin­gu zá­klad­ných do­siek vo spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE. "GI­GA­BY­TE 3D Power a 3D BIOS pos­ky­tu­je dr­sným hrá­čom po­čí­ta­čo­vých hier, extrém­nym overcloc­ke­rom a tvor­com os­tré­ho ob­sa­hu ab­so­lút­nu nad­vlá­du nad kaž­dým as­pek­tom ich PC."

GI­GA­BY­TE 3D Power™ (pred uzat­vo­re­ním pa­ten­to­vé­ho jed­na­nia)

Zá­klad­né dos­ky sé­rie GI­GA­BY­TE X79 vy­uží­va­jú no­vé­ho a je­di­neč­né­ho GI­GA­BY­TE 3D Power, za­lo­že­né­ho na 3-ces­tnom Di­gi­tal Power En­gi­ne ako pre PWM, tak aj pa­mäť, kto­rá do­dá­va bez­pre­ce­den­tnú kon­tro­lu pre­no­su vý­ko­nu. S vy­uži­tím cel­kom no­vé­ho ov­lá­da­ča di­gi­tál­ne­ho PWM po­nú­ka 3D Power od GI­GA­BY­TE tri ov­lá­da­če di­gi­tál­nej pa­mä­ti nie­len pre sa­mot­nú pa­mäť, ale aj pre VTT a VSA, pre ich nas­ta­ve­nie a ov­lá­da­nie v reál­nom ča­se. Ap­li­ká­cia GI­GA­BY­TE 3D Power™ pos­ky­tu­je cez gra­fic­ké uží­va­teľ­ské pros­tre­die množ­stvo ov­lá­da­cích pr­vkov, nas­ta­ve­nie ka­lib­rá­cie na­pä­ťo­vej kriv­ky, ov­lá­da­nie ochra­ny pro­ti pre­pä­tiu a nas­ta­ve­nie CPU, VTT, IMC a frek­ven­cií štvor­ka­ná­lo­vej pa­mä­ti v reál­nom ča­se.

GI­GA­BY­TE 3D BIOS™ (pred uzat­vo­re­ním pa­ten­to­vé­ho jed­na­nia)

GI­GA­BY­TE 3D BIOS™ za­lo­že­ný na na­šej no­vej tech­no­ló­gii UEFI Dual­BIOS™ zno­vu pred­sta­ví tra­dič­né pros­tre­die BIOS tak, aby bo­lo pre za­čí­na­jú­cich uží­va­te­ľov prís­tup­nej­šie, než ke­dy­koľ­vek pred­tým. GI­GA­BY­TE 3D BIOS po­nú­ka pl­no­hod­not­ný pok­ro­či­lý re­žim pre ve­te­rá­nov BIO­Su spo­lu s 3D gra­fic­kým re­ži­mom, kto­rý po­nú­ka om­no­ho in­tui­tív­nej­šiu skú­se­nosť s BIO­Som, vďa­ka kto­rej je mož­né ľah­šie po­cho­piť, ako nas­ta­ve­nia BIO­Su ov­plyv­ňu­jú vý­kon ich PC hardwaru.

Hlav­né ry­sy plat­for­my X79

Všet­ky zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE sé­rie X7 sú vy­tvo­re­né tak, aby z naj­nov­šej dru­hej ge­ne­rá­cie pro­ce­so­rov In­tel® Co­re™ i7 dos­ta­li ten naj­lep­ší vý­kon a pri­ná­ša­jú množ­stvo no­vých fan­tas­tic­kých fun­kcií pre naj­nov­šie extrém­ne plat­for­my In­te­lu. Vďa­ka no­vé­mu so­ke­tu LGA 2011 a na zá­kla­de naj­nov­šej ak­tua­li­zo­va­nej mik­roar­chi­tek­tú­re ma­jú tie­to pro­ce­so­ry až šesť ja­dier s až 15 MB L3 vy­rov­ná­va­cej pa­mä­ti a štvor­ka­ná­lo­vej pa­mä­ti DDR3. S nez­vy­čaj­ný­mi 40 PCI expres­ný­mi lin­ka­mi mô­žu nad­še­ní hrá­či vy­užiť ab­so­lút­ne naj­vyš­šie­ho vý­ko­nu GPU v kon­fi­gu­rá­cii Mul­ti-GPU SLI™ a Cros­sFi­reX™.

GI­GA­BY­TE G1.As­sas­sin 2

Navr­hnu­té ako zá­klad­né rie­še­nie pre špič­ko­vé her­né PC zos­ta­vy kom­bi­nu­jú zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE G1.As­sas­sin 2 bez­kon­ku­renč­ný vý­kon tej­to no­vej plat­for­my X79 s na­šou fi­lo­zo­fiou oce­ňo­va­né­ho de­sig­nu G1.Killer: dis­krét­ne audio na zá­klad­nej dos­ke je za­is­te­né vďa­ka pro­ce­so­ru Crea­ti­ve Di­gi­tal Audio (20K2), kto­rý po­nú­ka tech­no­ló­gie X-Fi Xtre­me Fi­dei­li­ty® a EAX® Ad­van­ced HD Audio 5.0, za­tiaľ čo plat­for­ma Killer™ E2100 Ga­me Networ­king Plat­form po­nú­ka pok­ro­či­lú sie­ťo­vú op­ti­ma­li­zá­ciu a sprá­vu pre ten naj­lep­ší zá­ži­tok z hra­nia on-li­ne hier. Fun­kcie troj­ces­tné­ho SLI™ a Cros­sFi­reX™ - to zna­me­ná, že uží­va­te­lia mô­žu nao­zaj po­su­núť hra­ni­ce 3D hra­nia do no­vých ob­las­tí.

GI­GA­BY­TE X79-UD7

Zá­klad­ná dos­ka GI­GA­BY­TE X79-UD7 je navr­hnu­tá tak, aby umož­ňo­va­la vý­kon CPU hod­ný majstrov. Má špe­ci­fic­ké za­bu­do­va­né tech­no­ló­gie pre extrém­ne kon­fi­gu­rá­cie pre­tak­to­va­nia. X79-UD7 je vy­ba­ve­ný pl­no di­gi­tál­nou PWM, štyr­mi úpl­ný­mi slot­mi PCIe pre štvor­ces­tné kon­fi­gu­rá­cie GPU plus ce­lým ďal­ším spek­trom fun­kcií, vďa­ka kto­rým overcloc­ke­rov nik­dy neomr­zí la­de­nie pro­ce­so­rov dru­hej ge­ne­rá­cie In­tel® Co­re™ i7. S exklu­zív­nou OC-VRM od GI­GA­BY­TU ob­ja­ví­te POS­caps, kto­ré za­ru­čia jed­no­du­chú izo­lá­ciu, za­tiaľ čo OC-Touch umož­ní uží­va­te­ľom vy­la­ďo­vať v reál­nom ča­se po­mo­cou za­bu­do­va­ných tla­či­diel pre zme­nu mul­tip­li­ká­to­ra frek­ven­cií. OC-Dual­BIOS™ je dopl­ne­ný o tla­čid­lo BIOS Swit­cher, kto­ré umož­ňu­je cez za­dný pa­nel rých­ly prís­tup ku dvom roz­diel­nym kon­fi­gu­rá­ciám BIO­Su. Na­chá­dza sa tu aj tla­čid­lo CMOS spo­lu s tla­čid­lom OC pre okam­ži­té na­čí­ta­nie pro­fi­lu. OC-PEG pos­ky­tu­je do­da­toč­né na­pá­ja­nie gra­fic­kej ma­ti­ce po­mo­cou SA­TA liš­ty s dvo­ma SA­TA por­ta­mi, kto­ré za­ru­čia vše­tok pot­reb­ný vý­kon pre extrém­ne štvor­ces­tné kon­fi­gu­rá­cie SLI™ a Cros­sfi­reX™.

GI­GA­BY­TE X79-UD5

Zá­klad­ná dos­ka GI­GA­BY­TE X79-UD5 vy­tvá­ra pra­cov­nú sta­ni­cu s naj­vyš­šou mož­nou kva­li­tou spra­co­va­nia mé­dií. De­sig­ne­ri a pro­fe­sio­ná­li z ob­las­ti tech­nic­kých kre­sieb, kto­rí vy­uží­va­jú naj­nov­šie­ho CAD softwaru a softwaru na tvor­bu mul­ti­mé­dií bu­dú oh­ro­me­ní ôs­mi­mi slot­mi DDR3 pa­mä­ti kom­bi­no­va­ný­mi s je­di­neč­ným 3D Power de­sig­nom od GI­GA­BY­TU. Tie pos­kyt­nú je­di­neč­nú plat­for­mu pre prá­cu ná­roč­nú na pa­mäť a CPU. Pri­da­li sme tiež prís­tup pre pre­tak­to­va­nie cez za­dný pa­nel po­mo­cou tla­čid­la OC, tak­že v prí­pa­de pot­re­by ste schop­ní do­siah­nuť okam­ži­té­ho na­vý­še­nia vý­ko­nu.

Exklu­zív­na kar­ta GI­GA­BY­TE Blue­tooth 4.0 / Wi-Fi Expan­sion Card*

Zá­klad­né dos­ky sé­rie GI­GA­BY­TE X79 bu­dú tiež za­hr­no­vať exklu­zív­nu roz­ši­ru­jú­cu kar­tu PCIe, kto­rá po­núk­ne pod­po­ru naj­nov­šie­ho Blue­tooth 4.0 a IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi pri­po­je­nia. No­vý štan­dard Blue­tooth 4.0 za­hr­nu­je tech­no­ló­giu Smart Rea­dy, kto­rá de­bu­tu­je na mo­bil­ných za­ria­de­niach vrá­ta­ne no­vé­ho App­le® iP­ho­ne® 4s. To zna­me­ná, že pre­nos dô­le­ži­té­ho ob­sa­hu z váš­ho smar­tpho­nu či tab­le­tu je jed­no­duch­ší a rých­lej­ší než ke­dy­koľ­vek pred­tým.

Zdroj: GIGABYTE TECHNOLGY Co. s.r.o.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter