ČR: Konica Minolta vyhlásená svetovým lídrom v oblasti multifunkčných zariadení a tlačiarní

Nej­pres­tižnější vý­zkum­ná la­bo­ra­toř IT tech­no­lo­gií na světě, Gar­tner Inc., vy­hlá­si­la Ko­ni­ca Mi­nol­tu líd­rem v ob­las­ti mul­ti­fun­kčních za­říze­ní a tis­ká­ren. Spo­leč­nost zís­ka­la vý­znam­né ocenění Ma­gic Quad­rant.

„Jme­no­vá­ní světo­vým líd­rem v mi­mořádně kon­ku­ren­ční ob­las­ti mul­ti­fun­kčních za­říze­ní a tis­ká­ren je vý­sled­kem na­še­ho dlou­ho­do­bé­ho úsi­lí a dob­ré prá­ce," říká Ken Osu­ga, pre­zi­dent Ko­ni­ca Mi­nol­ta Bu­si­ness Euro­pe.

„Po­dařilo se nám tran­sfor­mo­vat se v kom­plexní­ho pos­ky­to­va­te­le chyt­rých řeše­ní pro B2B sek­tor s řadou uni­kát­ních tech­no­lo­gií, řeše­ní a vý­ji­meč­nou pod­po­rou. Ocenění od la­bo­ra­toří Gar­tner do­ka­zu­je, že ces­ta, po kte­ré jsme se před něko­li­ka le­ty vy­da­li, je správ­ná," dopl­ňu­je Ken Osu­ga.

Ocenění Ma­gic Quad­rant, kte­ré la­bo­ra­toře Gar­tner udělu­jí vý­robcům mul­ti­fun­kčních za­říze­ní a tis­ká­ren, slou­ží středně vel­kým a vel­kým or­ga­ni­za­cím k to­mu, aby do­ká­za­ly po­rov­nat kva­li­tu jed­not­li­vých pro­duktů a řeše­ní v ob­las­ti mul­ti­fun­kčních za­říze­ní, tis­ká­ren a cel­ko­vé­ho servis­u.

Zá­kaz­ní­ci la­bo­ra­toří Gar­tner stá­le častěji hle­da­jí pos­ky­to­va­te­le, kteří nej­lé­pe od­po­ví­da­jí je­jich glo­bál­ním potřebám a do­ká­žou přesně od­had­nout potřeby je­jich fi­rem­ní­ho prostředí v ob­las­ti tis­ku ne­bo říze­ní do­ku­mentů. Ko­ni­ca Mi­nol­ta v pos­led­ních le­tech do­sáh­la vý­ji­meč­né­ho pos­ta­ve­ní zej­mé­na dí­ky to­mu, že do­ká­za­la pra­co­vat se vše­mi dos­tup­ný­mi ka­ná­ly a pro­po­jit hardware se software i vý­ji­meč­ným servis­em.

Ocenění Ma­gic Quad­rant je vy­vr­cho­le­ním úspěšné­ho ro­ku mul­ti­fun­kčních za­říze­ní Ko­ni­ca Mi­nol­ta. Ne­dáv­no by­ly oceně­ny ba­rev­né i mo­no­chro­ma­tic­ké za­říze­ní biz­hub pres­tiž­ní spo­leč­nos­tí Buyers La­bo­ra­to­ry Inc. (BLI), ja­ko nej­lep­ší v ob­las­tech náv­rat­nos­ti, jed­no­du­chos­ti pou­ží­vá­ní, pro­duk­ti­vi­ty a ob­ra­zo­vé kva­li­ty.

Zdroj: Konica MinoltaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter