O2 prináša k paušálu Filip mobil za polovicu

O2 pri­ná­ša od 11. no­vem­bra pre všet­kých no­vých zá­kaz­ní­kov prog­ra­mu O2 Fi­lip mož­nosť za­kú­piť si vy­bra­ný te­le­fón len za po­lo­vi­cu je­ho hod­no­ty. Ak si no­vý zá­kaz­ník zá­ro­veň pre­ne­sie do O2 te­le­fón­ne čís­lo, zís­ka na­vy­še bo­nus za pre­nos vo vý­ške 50 €.

„Pre na­šich no­vých zá­kaz­ní­kov pri­ná­ša­me ďal­šiu mož­nosť vý­hod­né­ho pre­cho­du s te­le­fón­nym čís­lom k nám do O2. S pau­šá­lom O2 Fi­lip mô­žu zís­kať skve­lý mo­bil­ný te­le­fón až s 50% zľa­vou. Ak si k nám pre­ne­sú aj čís­lo, zís­ka­jú na­vy­še bo­nus za pre­nos vo vý­ške
50 €,"
uvie­dol Re­né Pa­rák, ria­di­teľ ko­mu­ni­ká­cie Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia.

K O2 Fi­lip te­le­fón s 50% zľa­vou
Kaž­dý no­vý zá­kaz­ník, kto­rý prí­de do pre­daj­ne O2 a ak­ti­vu­je si prog­ram O2 Fi­lip, má mož­nosť za­kú­piť si je­den z vy­bra­ných te­le­fó­nov so zľa­vou 50 %. V prí­pa­de, že ide o zá­kaz­ní­ka, kto­rý si pre­ná­ša te­le­fón­ne čís­lo a ku­pu­je si te­le­fón s 50 % zľa­vou, dos­ta­ne aj bo­nus za pre­nos čís­la vo vý­ške 50 €.

Zdroj: O2Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter