Prestížne ocenenia pre T-Systems Slovakia

Toh­to­roč­ná je­seň pri­nies­la spo­loč­nos­ti T-Sys­tems Slo­va­kia dve pres­tíž­ne oce­ne­nia. Za­čiat­kom ok­tób­ra zís­ka­la ti­tul IT Fir­ma ro­ka 2011za do­siah­nu­té hos­po­dár­ske vý­sled­ky, uni­kát­ne pro­duk­ty, služ­by a rie­še­nia, ako aj sys­te­ma­tic­ké in­ves­tí­cie do vzde­lá­va­nia za­mes­tnan­cov.

Dru­hý ti­tul si spo­loč­nosť od­nies­la vče­ra (8. no­vem­bra 2011) zo sláv­nos­tné­ho ve­če­ra TREND TOP. Za mi­mo­riad­ne pod­ni­ka­teľ­ské ús­pe­chy jej týž­den­ník Trend ude­lil ti­tul Fir­ma rok 2011.

„Oce­ne­nia, kto­ré sme ten­to rok zís­ka­li nám do­ka­zu­jú, že sme na správ­nej ces­te. Dnes má 2100 za­mes­tnan­cov T-Sys­tems Slo­va­kia vý­znam­ný a kľú­čo­vý prí­nos pre vy­tvá­ra­nie hod­nôt v glo­bál­nom re­ťaz­ci T-Sys­tems Inter­na­tio­nal. Nie je to len vý­sle­dok exce­len­tnej mi­nu­los­ti v zmys­le kva­li­ty a nák­la­do­vej vý­ho­dy. Zis­ti­li sme, že sprís­tup­ne­ním vy­hľa­dá­va­nej exper­tí­zy ku tzv. Cloud Com­pu­ting a Glo­bal Network Servic­es sa po­sú­va­me ďa­lej aj v re­ťaz­ci hod­nôt," po­ve­dal ge­ne­rál­ny ria­di­teľ T-Sys­tems Slo­va­kia, s.r.o. Phi­lip Spie­gel.

V ro­ku 2010 T-Sys­tems Slo­va­kia in­ves­to­va­la do vzde­lá­va­nia svo­jich za­mes­tnan­cov viac ako 2,2 mil. eur. Pre za­mes­tnan­cov je at­rak­tív­nym napr. mi­ni­mál­ne troj­me­sač­ný vý­men­ný pra­cov­ný prog­ram (Te­le­kom Job Exchan­ge) v rôz­nych kra­ji­nách a zá­ro­veň mož­nosť spo­lup­ra­co­vať s me­dzi­ná­rod­ný­mi od­bor­ník­mi, kto­rí v rám­ci tej­to vý­me­ny prí­du do Ko­šíc.

Od ro­ku 2006 fir­ma spo­lup­ra­cu­je s Tech­nic­kou uni­ver­zi­tou v Ko­ši­ciach a Uni­ver­zi­tou Pav­la Jo­ze­fa Šafá­ri­ka na pro­jek­toch tzv. Let­nej a Ve­čer­nej uni­ver­zi­ty (Sum­mer and Eve­ning Uni­ver­si­ty), či T-Sys­tems Edu­ca­tion Aca­de­my. V spo­lup­rá­ci s mes­tom Ko­ši­ce T-Sys­tems Slo­va­kia ten­to rok od­štar­to­va­la voľ­no­ča­so­vé IT kur­zy na 3 zá­klad­ných ško­lách. De­sať za­mes­tnan­cov spo­loč­nos­ti od ok­tób­ra 2011 do jú­na 2012 dob­ro­voľ­níc­ky ve­die prak­tic­ké kur­zy za­me­ra­né na har­dvér, sof­tvér, OS Li­nux a Win­dows či po­čí­ta­čo­vé sie­te. Pros­tred­níc­tvom Kar­pat­skej na­dá­cie spo­loč­nosť vy­tvo­ri­la prog­ram šti­pen­dií pre mla­dých ta­len­to­va­ných vy­so­koš­ko­lá­kov z vý­chod­né­ho Slo­ven­ska. Ten­to rok beží už 2. roč­ník.

Zdroj: T-Systems SlovakiaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter