Gartner: HP lídrom v oblasti multifunkčných zariadení a tlačiarní

Spo­loč­nosť HP je pod­ľa naj­nov­šej sprá­vy Ma­gic Quad­rant po­ra­den­skej spo­loč­nos­ti Gar­tner ce­los­ve­to­vým líd­rom v ob­las­ti mul­ti­fun­kčných za­ria­de­ní a tla­čiar­ní („Ma­gic Quad­rant Re­port for MFPs and Prin­ters, Worldwide"(1)).

Ne­zá­vis­lý pos­ky­to­va­teľ po­ra­den­stva v ob­las­ti IT a pries­ku­mu, Gar­tner, vy­dal svo­ju naj­nov­šiu sprá­vu Ma­gic Quad­rant pre mul­ti­fun­kčné tla­čiar­ne a tla­čiar­ne na ce­lom sve­te, kto­rá hod­no­ti­la pos­ky­to­va­te­ľov tech­no­ló­gie, ich „schop­nosť reali­zá­cie" a „kom­plexnosť ví­zie".

Pod­ľa sprá­vy spo­loč­nos­ti Gar­tner „tra­dič­né ná­ro­ky na ty­pic­kú kan­ce­lár­sku tlač, ako kva­li­ta vý­stu­pov, us­tú­pi­li schop­nos­tiam har­dvé­ru in­teg­ro­vať a vy­uží­vať sof­tvé­ro­vé ap­li­ká­cie, kto­ré spá­ja­jú s fi­rem­ný­mi sys­té­ma­mi na ria­de­nie do­ku­men­tov. Sku­toč­ný­mi roz­li­šo­va­cí­mi fak­tor­mi sa stá­va­jú mož­nos­ti mo­ni­to­ro­va­nia na di­aľ­ku, di­ag­nos­ti­ka, bez­peč­nosť, cloud tlač a ďal­šie."

Stra­te­gic­ké in­ves­tí­cie HP do tých­to ob­las­tí umož­ni­li spo­loč­nos­ti vy­tvo­riť por­tfó­lio ino­va­tív­nych mul­ti­fun­kčných za­ria­de­ní a tla­čiar­ní, kto­ré sú pod­po­ro­va­né ši­ro­kou šká­lou ap­li­ká­cií a rie­še­ní.

Do­má­ci spot­re­bi­te­lia, ma­lé až stred­né pod­ni­ky i veľ­ké pod­ni­ky, kto­ré pra­cu­jú s tech­no­ló­giou HP na vstu­pe aj na vý­stu­pe, efek­tív­ne ria­dia svo­je pra­cov­né pos­tu­py v ob­las­ti in­for­má­cií a do­ku­men­tov s pou­ži­tím tla­čo­vých tech­no­ló­gií HP. Tie vy­uží­va­jú služ­by cloud a inter­ne­to­vé pri­po­je­nie, čím do­sa­hu­jú zoš­tíh­le­nie pra­cov­ných pos­tu­pov, ako aj zvý­še­nie bez­peč­nos­ti. To nás­led­ne ve­die k ús­po­re nák­la­dov a vý­raz­ným zis­kom.

Plat­for­ma Open Exten­si­bi­li­ty Plat­form a fi­rem­ný sof­tvér Fu­tu­reS­mart Firmware spo­loč­nos­ti HP po­sil­ňu­jú jej ve­dú­ce pos­ta­ve­nie v ob­las­ti mul­ti­fun­kčných za­ria­de­ní a tla­čiar­ní tým, že zjed­no­du­šu­jú vý­voj a za­vá­dzanie sú­čas­ných a bu­dú­cich rie­še­ní od HP a tre­tích strán. Umož­ňu­jú pre­to zá­kaz­ní­kom rých­lo a ľah­ko ak­tua­li­zo­vať, ria­diť a roz­ši­ro­vať fun­kcie ich mul­ti­fun­kčných tla­čiar­ní a tla­čiar­ní za po­mo­ci naj­nov­ších rie­še­ní a ap­li­ká­cií.

„Ve­rí­me, že to­to oce­ne­nie potvr­dzu­je nie­len in­ves­tí­cie HP do zob­ra­zo­va­nia a tla­če, ale aj na­šu stra­té­giu, v rám­ci kto­rej za­bez­pe­ču­je­me na­šim zá­kaz­ní­kom sku­toč­nú kon­ku­ren­čnú vý­ho­du vďa­ka tým­to za­ria­de­niam," uvie­dol Ron Coug­hlin, se­nior vice­pre­zi­dent pre pod­ni­ko­vé rie­še­nia La­serJet Di­ví­zie Zob­ra­zo­va­nia a tla­če HP.

O štú­dii The Ma­gic Quad­rant spo­loč­nos­ti Gar­tner
Ma­ji­te­ľom ochran­nej znám­ky The Ma­gic Quad­rant je od ro­ku 2011 spo­loč­nosť Gar­tner, Inc. a tá­to je pou­ží­va­ná ďa­lej so súh­la­som. Ma­gic Quad­rant je gra­fic­kým vy­jad­re­ním si­tuácie na tr­hu v kon­krét­nom mo­men­te a za kon­krét­ne ob­do­bie. Pred­sta­vu­je ana­lý­zu spo­loč­nos­ti Gar­tner to­ho, ako is­tí pre­daj­co­via spĺňa­jú ňou de­fi­no­va­né kri­té­riá pre da­ný trh. Spo­loč­nosť Gar­tner ne­pod­po­ru­je žiad­ne­ho pre­daj­cu, pro­dukt ale­bo služ­bu, kto­rú uvá­dza vo svo­jej sprá­ve Ma­gic Quad­rant, ani akým­koľ­vek spô­so­bom neod­po­rú­ča uží­va­te­ľom tech­no­ló­gií, aby sa roz­ho­do­va­li iba pre pre­daj­cov, kto­rí sa umies­tni­li v „kvad­ran­te líd­rov". Sprá­va Ma­gic Quad­rant má vý­luč­ne fun­kciu pries­kum­né­ho nás­tro­ja a ne­má slú­žiť ako kon­krét­ny ná­vod na pod­nik­nu­tie ur­či­tých kro­kov. Spo­loč­nosť Gar­tner ne­pos­ky­tu­je žiad­ne zá­ru­ky, vý­slov­né ale­bo pred­pok­la­da­né, ani žiad­ne zá­ru­ky oh­ľad­ne pre­daj­nos­ti ale­bo vhod­nos­ti ur­či­té­ho pro­duk­tu či služ­by pre kon­krét­ny účel.

Zdroj: HPOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter