ARC Advisory Group: IFS lídrom v oblasti riešení na správu majetku

Spo­loč­nosť IFS, pop­red­ný sve­to­vý do­dá­va­teľ pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií, bo­la sku­pi­nou ARC Ad­vi­so­ry Group ozna­če­ná za jed­né­ho z hlav­ných sve­to­vých do­dá­va­te­ľov sof­tvé­ru na sprá­vu pre­vádz­ko­vých pros­tried­kov (En­terpri­se As­set Ma­na­ge­ment - EAM).

En­terpri­se As­set Ma­na­ge­ment - sof­tvér na ria­de­nie pod­ni­ko­vé­ho ma­jet­ku - pos­ky­tu­je kom­plexné ria­de­nie všet­kých pod­ni­ko­vých ak­tív - od vý­ro­by, slu­žieb, dop­ra­vy až po IT infra­štruk­tú­ru. Vďa­ka ne­mu je mož­né zís­kať preh­ľad a in­for­má­cie nut­né na op­ti­mál­ne ria­de­nie cho­du pod­ni­ku a mi­ni­ma­li­zá­ciu ri­zík.

ARC Ad­vi­so­ry Group sa za­obe­rá vý­sku­mom in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a po­ra­den­stvom v prie­mys­le a infra­štruk­tú­re. Vo svo­jej no­vej pub­li­ká­cii „En­terpri­se As­set Ma­na­ge­ment and Field Servic­e Ma­na­ge­ment, Fi­ve Year Mar­ket Ana­ly­sis and Tech­no­lo­gy Fo­re­cast through 2015" (Sprá­va ma­jet­ku a op­ti­ma­li­zá­cia pro­ce­sov, päť­roč­ná ana­lý­za tr­hu a tech­no­lo­gic­ká prog­nó­za do ro­ku 2015) ARC Ad­vi­so­ry Group vy­hla­su­je, že IFS má do­mi­nant­ný tr­ho­vý po­diel v ob­las­ti EAM v mno­hých od­vet­viach s vy­so­ký­mi ná­rok­mi na ob­jem ak­tív a údr­žbu. Do­dá­va­te­ľom čís­lo 1 je v sek­to­re le­tec­tva a ob­ra­ny, na dru­hom mies­te je v rop­nom a ply­ná­ren­skom prie­mys­le a pre­daj­com čís­lo 3 v ob­las­ti vý­ro­by elek­tric­kej ener­gie.

„Do­pyt po mo­der­ných EAM sys­té­moch vzni­ká v sú­čas­nos­ti naj­mä v od­vet­viach s vy­so­kým ná­ro­kom na ob­jem ak­tív," ho­vo­rí Ralph Rio, ria­di­teľ vý­sku­mu v spo­loč­nos­ti ARC Ad­vi­so­ry Group. „Zá­me­rom je pre­su­núť sa od jed­no­du­ché­ho ria­de­nia údr­žby a za­is­tiť, aby úda­je o ma­jet­ku bo­li inter­ak­tív­nej­šie v rám­ci ce­lé­ho pod­ni­ku."

„Efek­tív­na sprá­va ma­jet­ku je od sa­mé­ho po­čiat­ku jed­ným z pi­lie­rov na­šej spo­loč­nos­ti a my sme ra­di, že sa na­ša stra­té­gia vý­vo­ja pro­duk­tov a orien­tá­cia na prie­my­sel stre­tá­va­jú v tých­to veľ­mi dô­le­ži­tých od­vet­viach s klad­nou od­oz­vou," ko­men­to­val Alas­tair Sor­bie, CEO, IFS.

V ob­las­ti le­tec­tva a ob­ra­ny, v rop­nom a ply­ná­ren­skom prie­mys­le aj vo vý­ro­be elek­tric­kej ener­gie má spo­loč­nosť IFS ce­lý rad re­no­mo­va­ných zá­kaz­ní­kov, nap­rík­lad Ar­má­du Spo­je­ných štá­tov ame­ric­kých a Ve­li­teľ­stvo zá­so­bo­va­nia USAF (AFMC), Gren­land Group a Bab­cock En­gi­nee­ring Servic­es, čín­sku vod­nú elek­trá­reň Three Geor­ges ale­bo Na­tio­nal Hyd­roelec­tric Power Cor­po­ra­tion of In­dia.

V Čes­kej a Slo­ven­skej re­pub­li­ke sú vý­znam­ný­mi zá­kaz­ník­mi IFS v tých­to ob­las­tiach napr. spo­loč­nos­ti EGE, ZAT, AR­MA­TU­RY Group, ZPA Smart Ener­gy.

Na Slo­ven­sku mô­že vznik­núť ďal­ší Goog­le
Ge­ne­rál­ny ria­di­teľ NESS KDC Ing. Ma­rek An­tal pred­sta­vil na kon­fe­ren­cii Ko­ši­ce/Pre­šov In­vest prá­cu a cie­le spo­loč­nos­ti ko­šic­ké­ho vý­vo­jo­vé­ho cen­tra. Hlav­ným cie­ľom kon­fe­ren­cie, or­ga­ni­zo­va­nej Ame­ric­kou ob­chod­nou ko­mo­rou na Slo­ven­sku (Am­Cham) v spo­lup­rá­ci s agen­tú­rou SA­RIO, bo­la pre­zen­tá­cia in­ves­tič­ných mož­nos­tí v ce­lom re­gió­ne vý­chod­né­ho Slo­ven­ska. Ma­rek An­tal ho­vo­ril nie­len o his­tó­rii a pro­jek­toch NESS KDC, ale aj o bu­dúc­nos­ti pra­cov­né­ho tr­hu v ob­las­ti IT na Slo­ven­sku a vo sve­te.
NESS Ko­ši­ce De­ve­lop­ment Cen­ter vznik­lo pred vy­še šies­ti­mi rok­mi. "Na za­čiat­ku to bol expe­ri­ment. Do­pa­dol ús­peš­ne a v sú­čas­nos­ti je ko­šic­ké vý­vo­jo­vé cen­trum vý­klad­nou skri­ňou. Do­ká­za­li sme, že vie­me po­núk­nuť sta­bil­nú a kva­lit­nú pra­cov­nú si­lu." V NESS KDC pra­cu­je dnes viac než 300 kva­li­fi­ko­va­ných za­mes­tnan­cov. Ness KDC pos­ky­tu­je služ­by pre rôz­nych zá­kaz­ní­kov v zá­pad­nej Euró­pe a USA. Ve­nu­jú sa vý­vo­ju, tes­to­va­niu a im­ple­men­tá­cii sof­tvé­ru na sle­do­va­nie po­doz­ri­vých fi­nan­čných tran­sak­cií, kto­rý pou­ží­va 9 z 10 naj­väč­ších sve­to­vých bánk, či príp­ra­ve mo­der­né­ho hi-tech rie­še­nia pre ďal­šiu ge­ne­rá­ciu na­vi­gač­ných sys­té­mov do áut. "Ide o pok­ro­či­lý na­vi­gač­ný sys­tém, kto­rý je pre­po­je­ný pria­mo s auto­mo­bi­lom ako ta­kým. Pod­ľa zlo­ži­tých vý­poč­tov anti­ci­pu­je, aký tvar vo­zov­ky bu­de nas­le­do­vať. Auto­ma­tic­ká pre­vo­dov­ka do­ká­že spo­lu s tým­to sys­té­mom ušet­riť až 15% pa­li­va. Pra­cu­je­me aj na sof­tvé­ri na pod­po­ru call cen­tier, kto­rý do­ká­že ro­zoz­ná­vať emó­cie v hla­se a na zá­kla­de to­ho vy­hod­no­cu­je sprá­va­nie sa zá­kaz­ní­ka. Prá­ca v NESS KDC je pre na­šich za­mes­tnan­cov veľ­mi at­rak­tív­na a pri­ná­ša zá­kaz­ní­ko­vi ok­rem kva­lit­nej prá­ce aj vy­so­kú pri­da­nú hod­no­tu," do­dal An­tal.
Veľ­kou vý­ho­dou NESS KDC je ok­rem stra­te­gic­ké­ho umies­tne­nia blíz­ko zá­pad­nej Euró­py aj dos­ta­tok kva­lit­né­ho a sta­bil­né­ho ta­len­tu, kto­rý sa uk­rý­va v za­mes­tnan­coch vý­vo­jo­vé­ho cen­tra. "Zá­ujem o IT biz­nis ras­tie, ale dos­ta­tok ta­len­tu v zá­pad­nej Euró­pe kle­sá. Ten­to trend vi­dí­me nie­len v oko­li­tých kra­ji­nách, ale aj na Slo­ven­sku. Po­čet zá­ujem­cov o štú­dium tech­nic­kých sme­rov kle­sá už na stred­ných ško­lách. Prá­ve pre­to je nap­rík­lad In­dia, kto­rej uni­ver­zi­ty ge­ne­ru­jú vy­še 250 000 ab­sol­ven­tov roč­ne, tra­dič­ným do­dá­va­te­ľom IT slu­žieb," kon­šta­tu­je ge­ne­rál­ny ria­di­teľ NESS KDC.
Za­tiaľ čo zá­pad­né Slo­ven­sko je síd­lom veľ­kých spo­loč­nos­tí či ban­ko­vých in­šti­tú­cií, vý­chod­né Slo­ven­sko je aj vďa­ka ab­sen­cii di­aľ­ni­ce izo­lo­va­né a vy­pro­fi­lo­va­lo sa ako mies­to vzni­ku fi­riem so služ­ba­mi pre za­hra­ni­čie. Ok­rem NESS KDC tu sí­dlia nap­rík­lad spo­loč­nos­ti T-Sys­tems, AT&T, Sie­mens či RWE IT a mno­ho ďal­ších. "Ide o čis­tý export, kto­rý pri­ná­ša pe­nia­ze zo za­hra­ni­čia na vý­chod. Po­dob­ných fi­riem, väč­ších ale­bo men­ších, je ove­ľa viac. Pred­pok­la­dám, že v tej­to ob­las­ti Slo­ven­ska pra­cu­je asi 7000 ľu­dí. Za NESS ako čle­na a za­kla­da­te­ľa IT Valley (zdru­že­nie pod­po­ru­jú­ce IT prie­my­sel na vý­cho­de Slo­ven­ska) mô­žem po­ve­dať, že je to nao­zaj aj usi­lov­nou a cie­ľa­ve­do­mou prá­cou IT fi­riem, zá­stup­cov mes­ta Ko­ši­ce, Ko­šic­ké­ho sa­mos­práv­ne­ho kra­ja a, sa­moz­rej­me, mies­tnych uni­ver­zít, vďa­ka čo­mu sa sna­ží­me vy­tvá­rať pre in­ves­to­rov priaz­ni­vé pros­tre­die, aby sa moh­li uchy­tiť a rásť."
Ďal­ším kro­kom by ma­lo byť pod­ľa An­ta­la ze­fek­tív­ne­nie pod­po­ry in­ves­tí­cií do vý­vo­ja a vý­sku­mu, a to hlav­ne v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií na Slo­ven­sku: "Z is­té­ho uh­la poh­ľa­du sme mon­táž­nou di­el­ňou Zá­pa­du. Iz­rael mí­ňa na re­sarch & de­ve­lop­ment 4,5% HDP roč­ne, ČR a Slo­vin­sko 1,4 % a Slo­ven­sko 0,4%. Eko­sys­tém IKT v Ko­ši­ciach vy­tvá­ra pod­mien­ky na to, aby sme sa po­su­nu­li ďa­lej. Je tu 7 000 vzde­la­ných pra­cov­ní­kov, z kto­rých väč­ši­na den­ne ko­mu­ni­ku­je v an­glič­ti­ne ale­bo nem­či­ne a pra­cu­je v pro­fe­sio­nál­nom pros­tre­dí. Vďa­ka Mi­ner­va 2.0 a ďal­ším ini­cia­tí­vam, kto­ré ma­jú za cieľ od­stra­ňo­vať všeo­bec­ne zná­me slo­ven­ské re­zer­vy - ne­dos­ta­toč­né škol­stvo a je­ho pre­po­je­nie s praxou, ab­sen­ciu pod­ni­ka­teľ­ské­ho du­cha a sla­bú pod­po­ru " star­tu­pov" - sa mô­že na Slo­ven­sku na­ro­diť nie­čo veľ­ké, tre­bárs ako ďal­ší Goog­le."

Zdroj: IFSOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter