Prečo sme sa nedočkali Courier tabletu od Microsoftu?

microsoft_courier.jpg Spo­loč­nosť Mic­ro­soft sa pred je­den a pol ro­kom roz­hod­la zru­šiť prip­ra­vo­va­ný tab­let Courier. Pri poh­ľa­de na dneš­nú si­tuáciu na tr­hu, kto­rý pat­rí iPa­du, sa to­to roz­hod­nu­tie mô­že zdať ako chyb­né. Pre­čo to­mu tak bo­lo?

Ste­ve Ballmer mal oko­lo se­ba dve zá­klad­né sku­pi­ny s čias­toč­ne proti­chod­ný­mi ná­zor­mi. Pr­vá sku­pi­na sa vy­tvo­ri­la oko­lo J. Allar­da - ten sa sna­žil vy­tvo­riť štý­lo­vý tab­let po­zos­tá­va­jú­ci z dvoch dis­ple­jov, kto­rý by sa ov­lá­dal po­mo­cou pr­stov ale­bo pe­ra. Tab­let by vy­uží­val up­ra­ve­nú ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows. Na dru­hej stra­ne tu bol Ste­ven Si­nof­sky, kto­rý má na sta­ros­ti Win­dows di­ví­ziu a z je­ho poh­ľa­du ideál­ny Win­dows pre tab­le­ty vte­dy eš­te neexis­to­val. Ballmer sa te­da oci­tol me­dzi dvo­ma sku­pi­na­mi s proti­chod­ný­mi ná­zor­mi a hľa­dal ra­du u Bil­la Ga­te­sa.

Stret­nu­tie sa us­ku­toč­ni­lo za­čiat­kom ro­ka 2010 a jed­ným z kľú­čo­vých bo­dov bo­la Billo­va otáz­ka, ako sa pou­ží­va­te­lia dos­ta­nú k svo­jim e-mai­lom. Allar­dov ná­zor bol po­mer­ne jed­noz­nač­ný - Courier nie je o e-mai­loch a kaž­dý, kto ho vlas­tní, má k dis­po­zí­cii aj in­te­li­gent­ný te­le­fón na rých­le vy­ba­ve­nie e-mai­lo­vej ko­mu­ni­ká­cie ale­bo PC. Pou­ží­va­te­lia Courie­ru by tak moh­li vy­užiť iba roz­hra­nie inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča na prís­tup k svo­jim e-mai­lom. Pod­ľa Allar­da ne­mal Courier fun­go­vať ako náh­ra­da PC, ale skôr ako je­ho dopl­nok a je­ho ná­zo­rom bo­lo, že pou­ží­va­te­lia by ne­pot­re­bo­va­li ap­li­ká­ciu, akou je Out­look Express. Tab­let bol v Allar­do­vom po­ní­ma­ní navr­hnu­tý ako gad­get, kto­rý slú­ži na tvor­bu ob­sa­hu - di­zaj­né­ri by ho tak ve­de­li vy­užiť na rých­lu tvor­bu skíc, spi­so­va­te­lia na kon­cept svo­jich člán­kov.

Tá­to pred­sta­va sa Ga­te­so­vi ne­pá­či­la a žia­dal od Allar­da, aby zme­nil lo­gi­ku v je­ho prís­tu­pe k za­ria­de­niu. O pár týž­dňov na to bol Courier zru­še­ný, dô­vo­dom mal byť fakt, že za­ria­de­nie ne­vy­ho­vo­va­lo pot­re­bám Win­dows a Of­fi­ce. O pár me­sia­cov nes­kôr oh­lá­si­li Allard a Bach roz­hod­nu­tie opus­tiť Mic­ro­soft - oba­ja sa však vy­jad­ri­li, že ich od­chod ne­sú­vi­sel so zru­še­ním Courie­ra.

Mic­ro­soft sa sa­moz­rej­me tab­le­tov nev­zdal úpl­ne a s prí­cho­dom Win­dows 8 na trh by sme sa bu­dú­ci rok moh­li ko­neč­ne doč­kať pr­vé­ho zá­stup­cu MS tab­le­tov. Ne­dá sa však neš­pe­ku­lo­vať, v akej si­tuá­cii by sa spo­loč­nosť na­chá­dza­la, ke­by Courier vy­šiel pod­ľa plá­nov - pár me­sia­cov po uve­de­ní iPa­du na trh. Ballmer a ve­de­nie Mic­ro­sof­tu sa však roz­hod­li dô­ve­ro­vať Si­nof­ske­ho ví­zii.

Mi­mo­cho­dom, v pria­mom sú­bo­ji MS tab­let s Win­dows 8 vs. iPad 3 bu­de ur­či­te za­ují­ma­vé sle­do­vať aj po­li­ti­ku Mic­ro­sof­tu. Za­tiaľ čo App­le vy­dá­va no­vú ver­ziu iOS kaž­dý rok, no­vý Win­dows sa ob­vyk­le na tr­hu ob­ja­ví raz za tri ro­ky - na­koľ­ko sa tá­to stra­té­gia zme­ní s uve­de­ním Win­dows tab­le­tov je otáz­ne. Je však zrej­mé, že Mic­ro­soft vstu­pu­je na roz­beh­nu­tý a rých­lo ras­tú­ci trh. Mi­nu­lý rok sa pre­da­lo 17,6 mi­lió­nov tab­le­tov, ten­to rok sa od­ha­du­je 63,3 mi­lió­nov a bu­dú­ci rok by ma­li pre­da­je po­ko­riť 100 mi­lió­nov tab­le­tov.

Zdroj: news.cnet.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter