Sony získava podiel Ericssonu v Sony Ericsson

• Fir­ma So­ny Eric­sson sa sta­ne dcér­skou fir­mou v 100% vlas­tníc­tve fir­my So­ny. Jej pro­duk­ty sa za­čle­nia do ši­ro­kej plat­for­my spot­reb­nej elek­tro­ni­ky znač­ky So­ny.
• Vďa­ka tran­sak­cii zís­ka spo­loč­nosť So­ny roz­siah­lu zmlu­vu o vzá­jom­nom pos­ky­to­va­ní IP li­cen­cií ako aj vlas­tníc­tvo pia­tich kľú­čo­vých sku­pín pa­ten­tov.
• Eric­sson za svoj po­diel dos­ta­ne čias­tku 1,05 mld. eur
• Fir­my So­ny a Eric­sson vy­tvo­ria pro­jekt bez­drô­to­vé­ho pri­po­je­nia, kto­rý bu­de pre­sa­dzo­vať ten­to spô­sob pri­po­je­nia na­prieč via­ce­rý­mi plat­for­ma­mi.

Eric­sson (NAS­DAQ:ERIC) a So­ny Cor­po­ra­tion ("So­ny") oh­lá­si­li, že So­ny od­kú­pi 50% po­diel Eric­sso­nu v spo­loč­nos­ti So­ny Eric­sson Mo­bi­le Com­mu­ni­ca­tions AB ("So­ny Eric­sson"), čím sa biz­nis s mo­bil­ný­mi te­le­fón­ny­mi za­ria­de­nia­mi sta­ne pl­ným vlas­tníc­tvom a sú­čas­ťou spo­loč­nos­ti So­ny.

Za pos­led­ných de­sať ro­kov sa na tr­hu s mo­bil­ný­mi te­le­fón­mi pre­su­nu­la po­zor­nosť z jed­no­du­chých mo­bil­ných te­le­fó­nov na smar­tfó­ny s pok­ro­či­lý­mi fun­kcia­mi, me­dzi kto­ré pat­rí prís­tup k inter­ne­to­vým služ­bám a ob­sa­hu. Tran­sak­cia je lo­gic­kým stra­te­gic­kým kro­kom, kto­rý zoh­ľad­ňu­je pod­sta­tu toh­to vý­vo­ja a je­ho vplyv na trh.

Zna­me­ná to však, že pre Eric­sson kle­sá syn­er­gic­ký efekt si­tuácie, keď spá­jal po­nu­ku špič­ko­vých sve­to­vých tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb s po­nu­kou te­le­fó­nov. V sú­čas­nos­ti sa Eric­sson za­me­ria­va na glo­bál­ny mo­bil­ný trh ako ce­lok; fir­me ide o to, aby bez­drô­to­vé pri­po­je­nie pri­ná­ša­lo ľu­ďom, fir­mám a spo­loč­nos­ti aj iný pros­pech, ako je iba vy­uží­va­nie te­le­fó­nov. Ru­ka v ru­ke s vy­ššie uve­de­ným cie­ľom - vy­tvo­riť pro­jekt bez­drô­to­vé­ho pri­po­je­nia- sa bu­dú fir­my Eric­sson a So­ny sna­žiť vy­íjať tech­no­ló­gie pri­po­je­nia na­prieč rôz­ny­mi plat­for­ma­mi, aby s ni­mi us­pe­li aj na tr­hu..

„Tá­to ak­vi­zí­cia má vý­znam pre So­ny aj Eric­sson, a zme­nu po­cí­tia zá­kaz­ní­ci, kto­rí sa bu­dú chcieť kde­koľ­vek a ke­dy­koľ­vek pri­po­jiť na Inter­net. Vďa­ka ži­vé­mu biz­ni­su so smar­tfón­mi a prís­tu­pu k dô­le­ži­tým stra­te­gic­kým IP (roz­siah­la zmlu­va o vzá­jom­nom pos­ky­to­va­ní li­cen­cií), je na­ša stra­té­gia šty­roch ob­ra­zo­viek úpl­ne opod­stat­ne­ná. Svo­jim zá­kaz­ní­kom mô­že­me rých­lej­šie a vo väč­šej mie­re po­nú­kať smar­tfó­ny, lap­to­py, tab­le­ty a te­le­ví­zo­ry, kto­ré sa do­ká­žu bez prob­lé­mov nav­zá­jom pre­po­jiť, a sú­čas­ne do­ká­že­me pou­ží­va­te­ľom ot­vo­riť no­vé sve­ty on­li­ne zá­ba­vy. Na­ša po­nu­ka za­hŕňa aj vlas­tné kva­lit­né služ­by sie­te spo­loč­nos­ti So­ny, aký­mi sú PlayS­ta­tion Network a So­ny En­ter­tain­ment Network," po­ve­dal Sir Howard Strin­ger, pred­se­da pred­sta­ven­stva, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ a pre­zi­dent spo­loč­nos­ti So­ny. Pán Strin­ger tiež poz­na­me­nal, že tá­to ak­vi­zí­cia umož­ní spo­loč­nos­ti So­ny za­bez­pe­čiť pre­vádz­ko­vú efek­ti­vi­tu, ok­rem iné­ho, v tech­nic­kej ob­las­ti, pri bu­do­va­ní sie­tí a v mar­ke­tin­gu. „Mô­že­me po­môcť ľu­ďom vy­uží­vať ce­lý náš ob­sah, od fil­mov po hud­bu a hry, a to pros­tred­níc­tvom množ­stva na­šich za­ria­de­ní tak, ako to nik­to iný ne­do­ká­že."

„Pred de­sia­ti­mi rok­mi sme vy­tvo­re­ním spo­loč­né­ho pod­ni­ku spo­ji­li poz­nat­ky fir­my So­ny o spot­reb­ných pro­duk­toch s od­bor­ný­mi zna­los­ťa­mi Eric­sso­nu z ob­las­ti te­le­ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií. V tom ča­se to bo­lo per­fek­tné spo­je­nie, kto­ré ma­lo pod­po­riť roz­voj štan­dar­dných te­le­fó­nov. Dnes ro­bí­me rov­na­ko lo­gic­ký krok tým, že So­ny zís­ka­va náš po­diel v So­ny Eric­sson a za­hr­nie ho do svo­jej ši­ro­kej šká­ly spot­reb­ných za­ria­de­ní. Te­raz sa eš­te viac za­me­ria­me na za­bez­pe­če­nie pri­po­je­nia pre všet­ky za­ria­de­nia. Vy­uži­je­me na­šu di­ví­ziu pre vý­skum a vý­voj ako aj na­še por­tfó­lio sve­to­vo uz­ná­va­ných pa­ten­tov na to, aby sme vy­bu­do­va­li sku­toč­ne pre­po­je­ný svet," po­ve­dal Hans Ves­tberg, pre­zi­dent a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Eric­sson.

Keď fir­ma So­ny Eric­sson za­ča­la svo­ju pre­vádz­ku 1. ok­tób­ra 2001, iš­lo o spo­je­nie ne­zis­ko­vé­ho ob­cho­du s te­le­fón­mi Eric­sson a So­ny. Po­tom pri­šiel ús­peš­ný ob­rat a fir­ma sa sta­la líd­rom tr­hu vo vý­vo­ji štan­dar­dných te­le­fó­nov. Po­da­ri­lo sa jej spo­jiť vý­znam­né zna­los­ti spo­loč­nos­ti So­ny o spot­reb­ných pro­duk­toch s ve­dú­cim pos­ta­ve­ním Eric­sso­nu v te­le­ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­giách. Te­le­fó­ny Wal­kmanTM pho­ne a Cy­ber-shotTM pho­ne sú to­ho dob­re zná­my­mi prík­lad­mi.

Úspeš­ným uve­de­ním te­le­fó­nu P1 v ro­ku 2007 sa pod­nik So­ny Eric­sson veľ­mi sko­ro etab­lo­val v seg­men­te smar­tfó­nov. V pos­led­nej do­be fir­ma zreali­zo­va­la ús­peš­ný pre­chod od štan­dar­dných te­le­fó­nov k smar­tfó­nom Xpe­ria(TM) vy­uží­va­jú­cich ope­rač­ný sys­tém An­droid. Do kon­ca tre­tie­ho štvrťro­ka 2011 mal So­ny Eric­sson 11% po­diel na tr­hu te­le­fó­nov s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid, čo pred­sta­vo­va­lo 80% tr­žieb fir­my v tre­ťom štvrťro­ku. Po­čas de­sia­tich ro­kov svoj­ho fun­go­va­nia vy­ge­ne­ro­va­la spo­loč­nosť So­ny Eric­sson zisk prib­liž­ne 1,5 mld. eur a vy­pla­ti­la svo­jim ma­ter­ským fir­mám di­vi­den­dy v cel­ko­vej vý­ške oko­lo 1,9 mld. eur. Naj­zná­mej­ší­mi mo­del­mi sú „Xpe­riaTM arc" a „Xpe­riaTM mi­ni", kto­rý zís­kal ce­nu v an­ke­te EISA Awards v ro­ku 2011. Ne­dáv­ne po­zo­ru­hod­né prí­ras­tky za­hŕňa­jú mo­de­ly "Xpe­riaTM PLAY" a "Xpe­riaTM arc S".

Ukon­če­nie tran­sak­cie, kto­rú schvá­li­li prís­luš­né or­gá­ny obid­voch fi­riem, sa pred­pok­la­dá na ja­nuár 2012 a po­dlie­ha ob­vyk­lým pod­mien­kam uzav­re­tia zmlu­vy, vrá­ta­ne re­gu­lač­ných opat­re­ní.

Po­diel Eric­sso­nu v spo­loč­nom pod­ni­ku So­ny Eric­sson bol pod­ľa ek­vi­va­len­čnej me­tó­dy ohod­no­te­ný na 50%. Po ukon­če­ní tran­sak­cie ne­bu­de mať Eric­sson žiad­ne nes­pla­te­né zá­ru­ky tý­ka­jú­ce sa pod­ni­ku So­ny Eric­sson a ne­bu­de už za­hŕňať do sú­va­hy So­ny Eric­sson ako in­ves­tí­ciu. Vý­sled­kom tran­sak­cie je po­zi­tív­ny ka­pi­tá­lo­vý zisk pre Eric­sson, kto­rý bu­de za­de­fi­no­va­ný po ukon­če­ní tran­sak­cie. SEB Enskli­da vy­stu­pu­je ako vý­hrad­ný fi­nanč­ný po­rad­ca Eric­sso­nu v uve­de­nej tran­sak­cii.

Zdroj: Sony EricssonOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter