Mobilné telefóny Samsung v jesenných farbách

Sam­sung sa in­špi­ro­val far­bou pa­da­jú­ce­ho lís­tia a sne­ho­vých vlo­čiek, a pre­to pred­sta­vu­je no­vý di­zajn ús­peš­ných smar­tpho­nov Sam­sung GA­LAXY S II, Sam­sung GA­LAXY Ace, Sam­sung GA­LAXY mi­ni a Sam­sung GA­LAXY Xco­ver.

Pre tých, kto­rých ne­ba­ví ste­reo­typ čier­nej far­by a tú­žia po zme­ne, prip­ra­vil Sam­sung je­sen­né prek­va­pe­nie. To sa skrý­va v te­le­fó­ne Sam­sung GA­LAXY Ace, kto­rý sa oblie­kol do no­vé­ho fia­lo­vé­ho ka­bá­tu a v Sam­sung GA­LAXY Xco­ver, kto­rý zas vy­ni­ká oran­žo­vým pre­ve­de­ním. Zi­ma zas in­špi­ro­va­la Sam­sung GA­LAXY S II a Sam­sung GA­LAXY mi­ni, kto­ré žia­ria v sne­ho­vo bie­lej.

Fia­lo­vý fe­šák s mno­hý­mi fun­kcia­mi
Sam­sung GA­LAXY Ace je ur­če­ný pre tých, kto­rí sle­du­jú mód­ne tren­dy. Pre­to v se­be snú­bi jed­no­du­chosť a ele­gan­ciu zá­ro­veň. Sam­sung GA­LAXY Ace po­nú­ka vlas­tnos­ti pré­mio­vých mo­de­lov na kom­pak­tnom a po­hodl­nom 3,5-pal­co­vom dis­ple­ji HVGA. Má 800MHz pro­ce­sor a mo­dul Wi-Fi, vďa­ka čo­mu je mož­né sur­fo­vať na webe, rých­lo sťa­ho­vať ap­li­ká­cie a zdie­ľať ob­sah s pria­teľ­mi cez so­ciál­ne sie­te. Ďal­šou po­hodl­nou fun­kciou je hla­so­vé vy­hľa­dá­va­nie umož­ňu­jú­ce na­ho­vo­riť vy­hľa­dá­va­né vý­ra­zy na­mies­to ich pí­sa­nia. Ne­chý­ba­jú ani prak­tic­ké po­môc­ky ako ka­len­dár (me­siac, deň, týž­deň), FM rá­dio, 5 Mpix fo­toa­pa­rát, ho­di­ny, bu­dík, kal­ku­lač­ka ale­bo zá­pis­ník.

V te­ré­ne ne­po­ra­zi­teľ­ný
Sam­sung GA­LAXY Xco­ver pred­sta­vu­je kom­bi­ná­ciu in­te­li­gen­tných fun­kcií s vy­ni­ka­jú­cou od­ol­nos­ťou pro­ti vo­de a poš­ko­de­niu. Je her­me­tic­ky chrá­ne­ný pred ne­čis­to­ta­mi a vo­dou, a zvý­še­nú od­ol­nosť pro­ti poš­ko­de­niu za­is­ťu­je tiež vy­stu­že­ný dis­plej. Ten je vy­ro­be­ný z tem­pe­ro­va­né­ho sk­la, kto­ré je až päť­krát pev­nej­šie, než bež­né sklo, tak­že sa tak rých­lo ne­poš­kria­be. A keď­že pra­cu­je rov­na­ko ako GA­LAXY Ace s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid, tak si mô­že­te te­le­fón ľu­bo­voľ­ne pris­pô­so­bo­vať vďa­ka ap­li­ká­ciám, kto­ré sú na Sam­sun­gApps dos­tup­né za­dar­mo.

Kráľ me­dzi smar­tphon­mi
Sam­sung GA­LAXY S II je mno­hok­rát ko­ru­no­va­ným krá­ľom me­dzi smar­tphon­mi. Tú­to po­zí­ciu si vy­slú­žil nie­len svo­ji­mi vlas­tnos­ťa­mi, ale aj ten­kým di­zaj­nom s veľ­kým do­ty­ko­vým Su­per AMO­LED Plus dis­ple­jom. Te­raz sa stá­va eš­te prí­ťaž­li­vej­ším pre­dov­šet­kým pre že­ny, pre­to­že je dos­tup­ný aj v bie­lom pre­ve­de­ní ale­bo ho mož­no vy­lep­šiť fa­reb­nou pa­le­tou kry­tov. Tie sú v pre­da­ji od no­vem­bra za od­po­rú­ča­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 16,90 €. S tým­to mo­bi­lom si na svo­je prí­de ako fa­nú­šik hud­by či fil­mov, tak aj váš­ni­vý či­ta­teľ ale­bo hráč mo­bil­ných hier. A keď s 8-me­ga­pixelo­vým fo­toa­pa­rá­tom nie­čo od­fo­tí­te, tak si mô­že­te ob­rá­zok po­mo­cou fun­kcie All Sha­re jed­no­du­cho pre­miet­nuť na Smart TV ale­bo v po­čí­ta­či. Rých­lu a jed­no­du­chú sprá­vu prís­tro­ja umož­ňu­je aj rie­še­nie Kies Air, pros­tred­níc­tvom kto­ré­ho je mož­né cez Wi-Fi sieť ov­lá­dať te­le­fón cez po­čí­tač. Tech­no­ló­gia WiFi Di­rect zas umož­ňu­je jed­no­du­ché bez­drô­to­vé pri­po­je­nie nap­rík­lad k tla­čiar­ni, tak­že si mô­že­te v prie­be­hu chvíľ­ky vy­tla­čiť prá­ve od­fo­te­nú sním­ku.

Mi­ni v bie­lom
Sam­sung GA­LAXY mi­ni je ob­ľú­be­ným smar­tpho­nom, kto­rý je ste­les­ne­ním vy­so­kej pro­duk­ti­vi­ty a vý­ko­nu v kom­pak­tnom pre­ve­de­ní. Je to skve­lý dar­ček pre za­čí­na­jú­cich pou­ží­va­te­ľov in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov. Je vy­ba­ve­ný 600MHz pro­ce­so­rom, po­nú­ka hla­so­vé vy­hľa­dá­va­nie Goog­le a ob­sa­hu­je aj pre­hlia­dač do­ku­men­tov Quick Of­fi­ce. Sam­sung GA­LAXY mi­ni je zá­bav­ným a mo­der­ným spo­loč­ní­kom, kto­rý vám po­mô­že oboz­ná­miť sa s in­te­li­gen­tný­mi te­le­fón­mi.

Zdroj: Samsung


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter