DATALAN získal zlato a bronz na ocenení ITAPA

Za­bo­do­va­li pro­jek­ty v ob­las­tiach sa­mos­prá­va a vzde­lá­va­nie

Spo­loč­nosť DA­TA­LAN zís­ka­la v sú­ťa­ži Ce­na ITA­PA 2011 dve oce­ne­nia a potvr­di­la tak po­zí­ciu líd­ra v ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie. Ka­te­gó­riu Naj­lep­šia prí­pa­do­vá štú­dia vy­hra­la s pro­jek­tom Vir­tuál­nej IT infra­štruk­tú­ry pre Ži­lin­skú uni­ver­zi­tu a v ka­te­gó­rii No­vé služ­by má bronz s clou­do­vým rie­še­ním DA­TA­LAN DI­GITÁLNE MES­TO®.

Vir­tuál­na IT infra­štruk­tú­ra Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty pred­sta­vu­je vý­kon­né a mi­mo­riad­ne ús­por­né rie­še­nie. Vďa­ka op­ti­ma­li­zá­cii zní­ži uni­ver­zi­ta vý­dav­ky na IT infra­štruk­tú­ru o viac ako 50%, ušet­rí ener­giu a nák­la­dy na pre­vádz­ku až o 80%, a pra­cu­je efek­tív­nej­šie, keď­že po­čet server­ov, kto­rý do­ká­že ria­diť je­den ad­mi­nis­trá­tor, sa zvý­šil 15-ná­sob­ne. Cie­ľom ka­te­gó­rie „Naj­lep­šia prí­pa­do­vá štú­dia", v kto­rej pro­jekt zví­ťa­zil, je pod­po­ra a zvi­di­teľ­ne­nie naj­ús­peš­nej­ších rie­še­ní mo­der­ni­zá­cie ve­rej­nej sprá­vy s vy­uži­tím naj­nov­ších tech­no­ló­gií.

Rie­še­nie bo­lo vy­tvo­re­né špe­ciál­ne pre pot­re­by uni­ver­zi­ty a v rám­ci ma­lých in­ves­tí­cií nám pri­nie­slo vý­raz­né zlep­še­nie. IT infra­štruk­tú­ra je bez­peč­nej­šia, vý­kon­nej­šia, flexibil­nej­šia, ply­nu­le za­bez­pe­ču­je chod všet­kých sys­té­mov a je prip­ra­ve­ná zvlád­nuť aj vy­so­ké za­ťa­že­nie," potvr­dil Jo­zef Mu­žík, ria­di­teľ Ústa­vu in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií na Ži­lin­skej uni­ver­zi­te.

V rám­ci ka­te­gó­rie „No­vé služ­by" sa hod­no­til naj­mä prí­nos služ­by pre ve­rej­nosť a ob­ča­na. DA­TA­LAN zís­kal 3. mies­to za clou­do­vé rie­še­nie DA­TA­LAN DI­GITÁLNE MES­TO®, kto­ré pos­ky­tu­je de­siat­ky on­li­ne slu­žieb pre sa­mos­prá­vy a ich ob­ča­nov, pri­čom mes­tá a ob­ce ma­jú uni­kát­nu mož­nosť pre­náj­mu jed­not­li­vých mo­du­lov už od pár eur me­sač­ne. S pro­jek­tom mô­že stred­ne veľ­ké mes­to roč­ne ušet­riť až 15 ti­síc eur na pre­vádz­ke, 7 500 pra­cov­ných ho­dín za­mes­tnan­cov mes­ta, 10 ti­síc ho­dín ča­su svo­jim oby­va­te­ľom a až 170 ti­síc lis­tov pa­pie­ra. Rie­še­nie DA­TA­LAN DI­GITÁLNE MES­TO® zís­ka­lo už v mi­nu­los­ti dve oce­ne­nia ITA­PA 2009, ví­ťaz­stvo v ka­te­gó­rii „Naj­lep­šia prí­pa­do­vá štú­dia" za Di­gi­tál­ne za­stu­pi­teľ­stvo v Ko­ši­ciach a čes­tné uz­na­nie v ka­te­gó­rii „Zlep­šo­va­nie pro­ce­sov" za Di­gi­tál­ne za­stu­pi­teľ­stvo a Ma­naž­ment ak­ti­vít v mes­te Mar­tin.

Pri­ná­šať ino­vá­cie v ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie ve­rej­nej sprá­vy a vzde­lá­va­nia pat­rí me­dzi prio­ri­ty spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN a ce­ny vní­ma­me ako oce­ne­nie na­šej dl­ho­do­bej prá­ce a schop­nos­tí náš­ho tí­mu," uvie­dol Igor Ze­man, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ. Vďa­ka vý­bor­ným vý­sled­kom a ino­vá­ciám je DA­TA­LAN pra­vi­del­ne oce­ňo­va­ný aj v iných ob­las­tiach. DA­TA­LAN zís­kal bronz v reb­ríč­ku TREND TOP Fir­ma ro­ka 2010 a pat­rí do TOP 4 naj­rý­chlej­šie ras­tú­cich IT fi­riem na Slo­ven­sku (zdroj: TREND TOP v in­fo­tech­no­ló­giách). Spo­loč­nosť zís­ka­la pred pár dňa­mi aj oce­ne­nie TOP Fi­rem­ný fi­lan­trop (3. mies­to) za dl­ho­do­bú pod­po­ru ve­rej­nop­ros­peš­ných pro­jek­tov.

Ce­nu ITA­PA kaž­do­roč­ne vy­hla­su­je Aso­ciá­cia APEL v spo­lup­rá­cu s ča­so­pi­som o zna­los­tnej eko­no­mi­ke a tech­no­ló­giách eFO­CUS a Fa­kul­tou in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií STU v Bra­tis­la­ve. Sú­ťaž­né návr­hy hod­no­tí po­ro­ta tvo­re­ná ne­zá­vis­lý­mi od­bor­ník­mi z ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie, ve­rej­nej sprá­vy, ko­mu­ni­ká­cie, aj aka­de­mic­kej sfé­ry.

Zdroj: DATALANOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter