ITAPA opäť pritiahla to najlepšie zo sveta informatizácie

IMG_0018.jpg Ve­rej­ný prís­ľub kon­ti­nui­ty, vďa­ka kto­rej pre­ži­je OPIS, pro­jek­ty pre ot­vo­re­nú a tran­spa­ren­tnú sa­mos­prá­vu, kto­rá zve­rej­ňu­je aj to, čo ne­mu­sí, ale aj kri­tic­ké poh­ľa­dy a dis­ku­sie o naj­väč­ších sla­bi­nách in­for­ma­ti­zá­cie ve­rej­nej sprá­vy na Slo­ven­sku. To sú len niek­to­ré zo za­ují­ma­vých tém, kto­ré pri­nies­li dva dni 10. roč­ní­ka Me­dzi­ná­rod­né­ho kon­gre­su ITA­PA, kto­rý sa dnes skon­čil v Bra­tis­la­ve.

Pod­ľa or­ga­ni­zá­to­rov bo­la ITA­PA vždy mies­tom, kam sa cho­dí pre in­špi­rá­cie a nie kvô­li vy­pla­ká­va­niu nad prob­lé­ma­mi. Do bod­ky to napl­nil aj ju­bi­lej­ný roč­ník s pod­ti­tu­lom „De­sať ro­kov in­špi­rá­cií", kto­rý hos­til nie­len od­bor­ní­kov z tak­mer 10 kra­jín ce­lé­ho sve­ta, ale aj vy­so­kých pred­sta­vi­te­ľov Európ­skej ko­mi­sie či na­šej ve­rej­nej sprá­vy a sa­mos­prá­vy.

Po­čas mi­mo­riad­ne za­ra­de­né­ho ok­rúh­le­ho sto­la o bu­dúc­nos­ti OPIS-u, kto­rý rea­go­val aj na ak­tuál­nu po­li­tic­kú si­tuáciu a pred­čas­né voľ­by, sa kom­pe­ten­tní zhod­li na tom, že ani po zme­ne vlá­dy in­for­ma­ti­zá­cia v žiad­nom prí­pa­de nes­mie za­stať, pre­to­že ďal­šie zmra­ze­nie už OPIS nep­re­ži­je. Spl­no­moc­ne­nec vlá­dy pre in­for­mač­nú spo­loč­nosť Ro­land Sill pri­pus­til, že ope­rač­ný prog­ram de fac­to stál dl­hých 8 me­sia­cov, a to pre­dov­šet­kým kvô­li nea­dek­vát­ne dl­hé­mu pre­hod­no­co­va­niu pro­jek­tov. In­for­ma­ti­zá­ciu na­šej ve­rej­nej sprá­vy za­chrá­ni iba kon­ti­nui­ta a hľa­da­nie rie­še­ní pre bu­dúc­nosť, nie vin­ní­kov.

Dô­le­ži­tou té­mou toh­to­roč­né­ho kon­gre­su bo­la aj tran­spa­ren­tnosť, kto­rej sa v jed­nom z úvod­ných prí­ho­vo­rov ve­no­val aj veľ­vys­la­nec USA na Slo­ven­sku Theo­do­re Sedgwick. O zvy­šo­va­ní tran­spa­ren­tnos­ti prá­ve vďa­ka in­for­mač­ným a ko­mu­ni­kač­ným tech­no­ló­giám sa za­ují­ma­vo dis­ku­to­va­lo aj v špe­ciál­nej me­dzi­ná­rod­nej sek­cii, kde ok­rem skú­se­nos­tí a od­po­rú­ča­ní z Európ­skej ko­mi­sie za­zne­li in­for­má­cie nap­rík­lad aj o pi­lot­nom pro­jek­te bra­tis­lav­ské­ho par­ti­ci­pa­tív­ne­ho roz­poč­tu, kto­rý je za­tiaľ slo­ven­ským uni­ká­tom. Po­dob­né pr­ven­stvo pat­rí i ďal­šie­mu od­váž­ne­mu ná­pa­du, kto­rý iba ne­dáv­no zreali­zo­va­li v Tur­čian­skych Tep­li­ciach. Ide o pr­vý elek­tro­nic­ký pries­kum ve­rej­nej mien­ky na Slo­ven­sku, vďa­ka kto­ré­mu sa­mos­prá­va zis­ti­la, čo si ľu­dia my­slia o via­ce­rých plá­no­va­ných in­ves­tič­ných ak­ciách mes­ta či o bu­dú­cej vý­stav­be rých­los­tnej ko­mu­ni­ká­cie. Zme­ne­ný šta­tút mes­ta a všeo­bec­ne zá­väz­né na­ria­de­nie na­vy­še do bu­dúc­nos­ti za­vä­zu­jú mest­ských pos­lan­cov nie­len k to­mu, že sa vý­sled­ka­mi ús­peš­ných elek­tro­nic­kých pries­ku­mov mu­sia za­obe­rať, ale na­vy­še mu­sia tiež zve­rej­niť svo­je hla­so­va­nie o tých­to otáz­kach. Pod­ľa pred­se­du Ústav­nop­ráv­ne­ho vý­bo­ru NRSR Ra­dos­la­va Pro­cház­ku, kto­rý sa na pro­jek­te tiež po­die­ľal, by to moh­la byť uži­toč­ná skú­se­nosť a in­špi­rá­cia aj pre ce­loš­tát­nu le­gis­la­tí­vu. „Vie­me, že jed­na las­to­vič­ka le­to ne­ro­bí, ale kým tá pr­vá nep­ri­le­tí, os­tat­né sa nep­ri­da­jú," pov­zbu­dzu­je ko­le­gov z iných sa­mos­práv pri­má­tor Tur­čian­skych Tep­líc Mi­chal Sy­gút.

„Z toh­to­roč­nej ITA­PY mám prí­jem­ne op­ti­mis­tic­ký po­cit, pre­to­že je zjav­né, že sa ko­neč­ne poh­li ľa­dy už aj na Slo­ven­sku a je nie­koľ­ko ob­las­tí, v kto­rých sme nie­len­že vý­raz­ne pok­ro­či­li, ale už ob­sto­jí­me aj v kon­fron­tá­cii s vy­spe­lým sve­tom. Naj­lep­šie to ilus­tru­je fakt, že mno­hé té­my, o kto­rých sme na ITA­PE pred ča­som len nad­še­ne a mož­no tro­chu vi­zio­nár­sky dis­ku­to­va­li v zá­ku­li­sí, ma­jú dnes mies­to v kľú­čo­vých pred­náš­kach ako ús­peš­né pi­lot­né pro­jek­ty. No veľ­mi ma te­ší nap­rík­lad i to, že sa­mos­prá­vy, aj na­priek veľ­mi ťaž­kej fi­nan­čnej si­tuá­cii, za­vá­dza­jú no­vé a prog­re­sív­ne služ­by pre svo­jich ob­ča­nov. Pre­to ve­rím, že naj­bliž­šie ob­do­bie, keď sa za­čnú reál­ne spúš­ťať dl­ho sľu­bo­va­né pro­jek­ty, ten­to trend iba potvr­dí," zhod­no­til 10. roč­ník Me­dzi­ná­rod­né­ho kon­gre­su ITA­PA je­ho ria­di­teľ Vla­di­mír Ivan­ty­šyn.

Galéria k článku:

Zdroj: ITAPAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter