CENA ITAPA 2011: Jedným z najlepších je projekt antiplagiátorského systému

Urý­chliť po­ma­lé a zjed­no­du­šiť kom­pli­ko­va­né - aj ta­kým­to hes­lom sa ria­dil ten­to, v po­ra­dí už de­sia­ty roč­ník sú­ťa­že Ce­na ITA­PA. Sna­hou sú­ťa­žiach bo­lo náj­sť vhod­né rie­še­nia za pod­po­ry in­for­mač­ných tech­no­ló­gii, kto­ré pos­kyt­nú ši­ro­ké spek­trum mož­nos­tí pri čo naj­men­šej ad­mi­nis­tra­tív­nej zá­ťa­ži. V ka­te­gó­rii No­vé služ­by vy­hlá­si­la po­ro­ta za naj­lep­ší pro­jekt Cen­trál­ny re­gis­ter zmlúv. Na rov­na­kom mies­te v ka­te­gó­rii Zlep­šo­va­nie pro­ce­sov sa umies­tnil pro­jekt In­teg­ro­va­ná ope­rač­ná sá­la a v tre­tej ka­te­gó­rií Prí­pa­do­vá štú­dia pro­jekt Vir­tuál­na IT infra­štruk­tú­ra Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty.

Sú­ťaž Ce­na ITA­PA je ur­če­ná tak in­šti­tú­ciám ve­rej­nej sprá­vy, ako aj aka­de­mic­kým in­šti­tú­ciám či do­dá­va­te­ľom z ob­las­ti in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií, kto­rí ús­peš­ne zreali­zo­va­li pro­jek­ty mo­der­ni­zá­cie ve­rej­nej sprá­vy s vy­uži­tím in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií.

Od­bor­ná po­ro­ta tvo­re­ná ne­zá­vis­lý­mi špe­cia­lis­ta­mi z ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie ve­rej­nej sprá­vy pri­hlia­da pri po­su­dzo­va­ní sú­ťaž­ných ideí na ino­va­tív­nosť, tech­nic­ké rie­še­nia a prí­nos pro­jek­tov pre uží­va­te­ľov.

Dos­tup­né ko­mu­koľ­vek a ke­dy­koľ­vek
Ka­te­gó­ria No­vé služ­by je ur­če­ná pro­jek­tom, kto­ré vy­tvo­ri­li no­vé rie­še­nia v ob­las­ti ve­rej­nej sprá­vy. Od­bor­ná po­ro­ta vy­hod­no­ti­la ako naj­lep­ší pro­jekt Cen­trál­ny re­gis­ter zmlúv na úra­de vlá­dy (do­dá­va­te­ľAg­lo So­lu­tions s.r.o.). Je­ho vý­znam spo­čí­va v tran­spa­ren­tnos­ti ve­rej­nej sprá­vy a tiež rých­lom na­sa­de­ní a ús­peš­nom tech­nic­kom rie­še­ní, kto­ré umož­ni­lo do­te­raz zve­rej­niť viac ako 70 000 zmlúv a kto­ré si do­te­raz prez­re­lo viac ako mi­lión zá­ujem­cov. Dru­hý naj­lep­ší pro­jekt pred­sta­vi­la in­šti­tú­cia CV­TI SR. Sys­tém na od­ha­ľo­va­nie pla­giá­tov pre pot­re­by slo­ven­ských aka­de­mic­kých a vý­skum­ných in­šti­tú­cií je ce­lop­loš­ný sys­tém ove­ro­va­nia ori­gi­na­li­ty zá­ve­reč­ných prác pre všet­ky vy­so­ké ško­ly a in­šti­tú­cie na Slo­ven­sku. Ce­nu zís­kal aj pro­jekt Clou­do­vé rie­še­nie Di­gi­tál­ne mes­to - mes­to na pre­ná­jom spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN, kto­rá po­rot­cov os­lo­vi­la naj­mä ino­vač­ným prís­tu­pom k rie­še­niu pre sa­mos­prá­vy.

Tri kro­ky k lep­šie­mu
Ví­ťa­zom ka­te­gó­rie Zlep­šo­va­nie pro­ce­sov sa ten­to rok sta­la spo­loč­nosť Gi­TY-Slo­ven­sko, a.s. s pro­jek­tom In­teg­ro­va­ná ope­rač­ná sá­la. Ná­pa­di­tosť toh­to pro­jek­tu spo­čí­va v zos­tro­je­ní tech­nic­ky vy­spe­lé­ho vý­uko­vé­ho za­ria­de­nia, kto­ré vý­znam­ne pris­pie­va k vy­ššej kva­li­te vzde­lá­va­nia v zdra­vot­níc­tve. Po­ro­ta ude­li­la dru­hé mies­to pro­jek­tu Elek­tro­ni­zá­cia územ­né­ho a sta­veb­né­ho ko­na­nia, s kto­rým sa do sú­ťa­že prih­lá­sil Miest­ny úrad Mes­tskej čas­ti Bra­tis­la­va - Sta­ré mes­to, pri­čom oce­ni­la zrý­chle­nie pro­ce­sov sta­veb­né­ho ko­na­nia a sna­hu elek­tro­ni­zo­vať agen­du pred­sta­vu­jú­cu naj­väč­šiu pra­cov­nú a or­ga­ni­zač­nú zá­ťaž v rám­ci úra­du. Pro­jekt Di­gi­tál­na ga­lé­ria - CED­VU, di­gi­ta­li­zá­cia a sprá­va di­gi­tál­ne­ho ob­sa­hu (EEA s.r.o.) po­ro­tu za­ujal pro­fe­sio­nál­nym prís­tu­pom k di­gi­ta­li­zá­cii vý­tvar­ných di­el, flexibil­ným spô­so­bom evi­den­cie a mož­nos­ťou spros­tred­ko­vať úda­je tre­tím stra­nám a služ­bám.

Ako je to nao­zaj
Tre­ťou ka­te­gó­riou toh­to­roč­nej Ce­ny ITA­PA je Prí­pa­do­vá štú­dia. Ide o oso­bit­né for­my ko­mu­ni­ká­cie o ús­peš­ných rie­še­niach. Pr­vé mies­to zís­ka­la spo­loč­nosť DA­TA­LAN s pro­jek­tom Vir­tuál­na IT infra­štruk­tú­ra Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty. Dru­hé mies­to ob­sa­dil SO­MI Sys­tems, a.s. s pro­jek­tom Ker­ber Se­cu­re Server a pos­led­né pro­jekt Elek­tro­ni­zá­cia slu­žieb ob­ča­nov a čin­nos­ti úra­du Mes­tskej čas­ti Bra­tis­la­va Sta­ré mes­to, s kto­rým sa do sú­ťa­že prih­lá­sil Miest­ny úrad MČ Bra­tis­la­va - Sta­ré mes­to.

Ce­na ITA­PA je pre vý­her­cu od­bor­ným a mo­rál­nym oce­ne­ním. Nie je fi­nan­čne ho­no­ro­va­ná, ví­ťaz dos­tal ori­gi­nál­nu skle­ne­nú plas­ti­ku od mla­dej ús­peš­nej vý­tvar­níč­ky a ume­lec­kej sklár­ky Ve­ro­ni­ky Rus­ňá­ko­vej.

Zdroj: ITAPAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter