InterStore.sk a Zoznam.sk spúšťajú spoločný obchod - Zshop

Inter­Sto­re.sk, naj­šir­ší slo­ven­ský es­hop, pok­ra­ču­je v stra­té­gii bu­do­va­nia co-bran­do­vých inter­ne­to­vých ob­cho­dov. Vý­sled­kom par­tner­stva s por­tá­lom Zoz­nam.sk je spo­loč­ný es­hop - Zshop ( zshop.zoz­nam.sk).

No­vý pro­jekt po­nú­ka náv­štev­ní­kom por­tá­lu Zoz­nam.sk naj­šir­ší vý­ber to­va­ru (viac ako 200 000 po­lo­žiek v 15-tich ka­te­gó­riách), níz­ke ce­ny a po­ho­dlie bez­peč­né­ho ná­ku­pu pria­mo z do­mu/prá­ce. Sa­moz­rej­mos­ťou je kva­lit­ný zá­kaz­níc­ky servis (hot­li­ne, on­li­ne chat, emai­lo­vé po­ra­den­stvo), jed­no­du­ché plat­by a rých­la do­dáv­ka to­va­ru. Ne­chý­ba­jú ani mi­mo­riad­ne po­pu­lár­ne ak­cie a vý­pre­da­je.

Po za­lo­že­ní Inter­Sto­re Group a vstu­pe na čes­ký i ma­ďar­ský trh tak Inter­Sto­re po­sil­ňu­je aj svo­ju po­zí­ciu na do­má­com tr­hu.

„Spo­lup­rá­cou s jed­ným z líd­rov slo­ven­ské­ho inter­ne­tu si sľu­bu­je­me os­lo­ve­nie no­vej cie­ľo­vej sku­pi­ny a tak­tiež ďal­šie po­sil­ne­nie bran­du Inter­Sto­re.Vi­dí­me za­ují­ma­vé syn­er­gie v na­šej spo­lup­rá­ci. Ve­rí­me, že náv­štev­ní­ci Zoz­nam.sk príj­mu Zshop za svoj a bu­dú na ňom pra­vi­del­ne hľa­dať všet­ko, čo pot­re­bu­jú," vy­jad­ril sa Alexan­der Gram­blič­ka, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Inter­Sto­re Group.

Pre Inter­Sto­re Group je to už tre­tí co-bran­do­va­ný es­hop so sil­ný­mi slo­ven­ský­mi web­mi. Vý­sled­kom spo­lup­rá­ce so spra­vo­daj­ským por­tá­lom Prav­da.sk je es­hop.prav­da.sk, v mi­nu­los­ti zá­kaz­ní­ci na­ku­po­va­li aj na es­hop.zi­ve.sk a es­hop.mo­bil­ma­nia.sk.

Ako fun­gu­je Zshop (zshop.zoz­nam.sk)?
Ko­mu­ni­ká­cia so zá­kaz­ní­kom

Zshop po­nú­ka veľ­mi kva­lit­ný zá­kaz­níc­ky servis. Zá­kaz­ní­kom je k dis­po­zí­cii hot­li­ne i mož­nosť li­ve in­fo­cha­tu. Pri kaž­dej po­lož­ke má zá­kaz­ník na­vy­še mož­nosť pos­lať email s otáz­kou na da­ný to­var, prí­pad­ne na je­ho dos­tup­nosť.

Plat­by
To­var mož­no uh­ra­diť cez on­li­ne plat­by (ban­ko­vým pre­vo­dom, Tat­ra­Pay, Car­dPay, Spo­ro­Pay), v ho­to­vos­ti a pla­tob­nou kar­tou pri prev­za­tí to­va­ru, ale aj na splát­ky (Ce­te­lem). Pri fi­rem­ných klien­toch je mož­nosť od­poč­tu DPH.

Od­ber to­va­ru

Inter­Sto­re.sk po­nú­ka mož­nosť za­sla­nia to­va­ru poš­tou i ku­rié­rom, ale aj prev­za­tie osob­ne. Pri ná­ku­poch v hod­no­te nad 166 EUR je dop­ra­va zdar­ma.

Zá­ru­ka
Rov­na­ko ako v ka­men­ných ob­cho­doch pla­tí aj ploš­ná dvoj­roč­ná zá­ru­ka na všet­ky to­va­ry. Zá­kaz­ní­ci ma­jú na­vy­še mož­nosť vrá­te­nia to­va­ru bez uda­nia dô­vo­du do 7 dní od kú­py.

Zdroj: InterStore.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter