Firma CVCI ukončila akvizíciu Ness Technologies za 307 mil. USD

Glo­bál­ny in­ves­tič­ný fond Ci­ti Ven­tu­re Ca­pi­tal Inter­na­tio­nal (CVCI) ukon­čil ak­vi­zí­ciu IT spo­loč­nos­ti Ness Tech­no­lo­gies v hod­no­te prib­liž­ne 307 mil. USD. Pod­ľa in­for­má­cii zve­rej­ne­ných v uto­rok, dos­ta­nú ak­cio­ná­ri spo­loč­nos­ti Ness Tech­no­lo­gies v ho­to­vos­ti 7,75 USD za kaž­dý po­diel bež­nej ak­cie, kto­rý vlas­tnia. Ness zá­ro­veň ukon­čí ob­cho­do­va­nie so svo­ji­mi ak­cia­mi na bur­zách Nas­daq Glo­bal Se­lect Mar­ket a Tel Aviv Stock Exchan­ge.

Síd­lo spo­loč­nos­ti zos­ta­ne v Tel Avi­ve v Iz­rae­li a v ame­ric­kom mes­te Tea­neck a na svo­jich pos­toch os­tá­va­jú aj sú­čas­ný ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Sa­chi Gerlitz a fi­nanč­ný ria­di­teľ Ofer Se­gev. Vstup no­vé­ho par­tne­ra pri­ví­tal aj ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Ness Slo­ven­sko a coun­try ma­na­žér spo­loč­nos­ti na Slo­ven­sku Mar­tin Ko­hút, pod­ľa kto­ré­ho tá­to zme­na ne­bu­de mať vý­raz­ný vplyv na zá­kaz­ní­kov. "Som pres­ved­če­ný, že vstup sil­né­ho fi­nan­čné­ho par­tne­ra CVCI zvý­ši sta­bi­li­tu spo­loč­nos­ti Ness v Euró­pe a umož­ní rast tr­ho­vých po­die­lov do bu­dúc­nos­ti. Tá­to zme­na sa na­šich par­tne­rov a zá­kaz­ní­kov vý­raz­ne ne­dot­kne," uvie­dol Ko­hút.

Spo­loč­nosť Ness Tech­no­lo­gies je glo­bál­nym do­dá­va­te­ľom slu­žieb a rie­še­ní v ob­las­ti IT a ob­cho­du, so špe­cia­li­zo­va­ný­mi od­bor­ný­mi zna­los­ťa­mi in­ži­nie­rin­gu sof­tvé­ro­vých pro­duk­tov, sys­té­mo­vej in­teg­rá­cie, vý­vo­ja ap­li­ká­cií a po­ra­den­stva a dis­tri­bú­cie sof­tvé­ru. Ness má prib­liž­ne 7 tis. za­mes­tnan­cov, pô­so­bí v Se­ver­nej Ame­ri­ke, Euró­pe, Iz­rae­li a In­dii. Cel­ko­vo má fir­ma zá­kaz­ní­kov vo viac ako 20 kra­ji­nách. Na Slo­ven­sku je fir­ma za­stú­pe­ná dcér­skou spo­loč­nos­ťou Ness Slo­ven­sko. Fir­ma sa špe­cia­li­zu­je na pos­ky­to­va­nie kom­plexných IT rie­še­ní a slu­žieb pre lo­kál­ne spo­loč­nos­ti z ob­las­ti ener­ge­ti­ky, štát­nej sprá­vy a sa­mos­prá­vy, fi­nan­čných slu­žieb, te­le­ko­mu­ni­ká­cií, prie­mys­lu, zdra­vot­níc­tva a slu­žieb. V sú­čas­nos­ti má Ness na Slo­ven­sku po­boč­ky v Bra­tis­la­ve, Ban­skej Bys­tri­ci a Ko­ši­ciach.

Ci­ti Ven­tu­re Ca­pi­tal Inter­na­tio­nal je líd­rom v ob­las­ti in­ves­tí­cií súk­rom­ných ma­jet­ko­vých zdro­jov na tr­hoch no­vých eko­no­mík a v sú­čas­nos­ti spra­vu­je ma­jet­ko­vé in­ves­tí­cie a upí­sa­ný ka­pi­tál v hod­no­te viac ako 7 mld. USD.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter