Program na informatizáciu spoločnosti nemusí prežiť zmenu vlády

informatizacia_spolocnosti.jpg Ďal­šie pre­hod­no­co­va­nie a za­sta­ve­nie čer­pa­nia pros­tried­kov ur­če­ných na in­for­ma­ti­zá­ciu by Ope­rač­ný prog­ram In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti (OPIS) nep­re­žil. „Ten­to ope­rač­ný prog­ram už všet­ky svo­je re­zer­vy vy­čer­pal," uvie­dol v utor­ko­vej dis­ku­sii v rám­ci kon­fe­ren­cie ITA­PA spl­no­moc­ne­nec vlá­dy SR pre in­for­mač­nú spo­loč­nosť Ro­land Sill. Rea­go­val tak na otáz­ku o bu­dúc­nos­ti toh­to ope­rač­né­ho prog­ra­mu v spo­ji­tos­ti s pred­čas­ný­mi parla­men­tný­mi voľ­ba­mi. „Obá­vam sa, že tá­to vlád­na krí­za zna­me­ná pre OPIS veľ­ké oh­ro­ze­nie," kon­šta­to­val Sill.

Si­tuácia je kri­tic­ká aj pod­ľa pre­zi­den­ta IT Aso­ciá­cie Slo­ven­ska Ju­ra­ja Sa­ba­ku, keď­že pri nás­tu­pe no­vej vlá­dy vždy tr­va­lo mi­ni­mál­ne de­sať me­sia­cov, kým za­čal OPIS reál­ne fun­go­vať. „Ke­by som si to­to mal pre­miet­nuť do bu­dú­co­roč­nej reali­ty, tak bu­de­me pok­ra­čo­vať v OPIS-e až 1. ja­nuá­ra 2013," va­ro­val Sa­ba­ka. Pod­ľa ne­ho je tak­mer is­té, že ne­ja­ké pe­nia­ze z toh­to ope­rač­né­ho prog­ra­mu bu­de mu­sieť Slo­ven­sko do Bru­se­lu vrá­tiť. Otáz­na je pod­ľa Sa­ba­ku len vý­ška tej­to su­my.

Bý­va­lý štát­ny ta­jom­ník mi­nis­ter­stva fi­nan­cií za stra­nu Smer-SD Pe­ter Ka­ži­mír po­va­žu­je za naj­dô­le­ži­tej­šie, aby sa bu­dú­ci šéf re­zor­tu fi­nan­cií ne­dal zlá­kať a nes­pra­vil z OPIS-u po­li­tic­kú ko­risť. „Pre­klia­tím toh­to prog­ra­mu je je­ho po­li­ti­zá­cia a to, že sa stal ko­ris­ťou po­li­ti­kov," po­ve­dal Ka­ži­mír. OPIS pod­ľa ne­ho ne­mô­že preš­ľa­po­vať na mies­te a ne­mô­žu sa ani opa­ko­vať po­ho­ny na IT fir­my, ako to bo­lo po nás­tu­pe tej­to vlá­dy.

Nao­pak, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Sek­cie in­for­ma­ti­zá­cie spo­loč­nos­ti re­zor­tu fi­nan­cií Mi­loš Mol­nár si mys­lí, že vzhľa­dom na nas­ta­ve­né pro­ce­sy v tom­to ope­rač­nom prog­ra­me by ani prí­pad­né polroč­né zdr­ža­nie po pred­čas­ných voľ­bách ne­ma­lo byť prob­lé­mom. „Exis­tu­je tu mno­ho pro­jek­tov, kto­ré do­bie­ha­jú v ro­ku 2012 až 2014, a ve­ľa ve­cí stí­ha­me im­ple­men­to­vať až v ro­ku 2015," vy­svet­lil Mol­nár. Otáz­ne však pod­ľa ne­ho je, či si Slo­ven­sko mô­že do­vo­liť pok­ra­čo­vať v in­for­ma­ti­zá­cii ta­kým­to sli­ma­čím tem­pom.

Dis­ku­tu­jú­ci sa však zhod­li, že naj­dô­le­ži­tej­ším kro­kom no­vej vlá­dy bu­de za­bez­pe­čiť kon­ti­nui­tu fun­go­va­nia OPIS-u, ako aj za­cho­va­nie kom­pe­ten­cií, keď­že ich pre­hod­no­te­nie by pred­sta­vo­va­lo pri­veľ­ké zdr­ža­nie. Pod­ľa Ka­ži­mí­ra by na­vy­še ani čas do vo­lieb ne­mal byť hlu­chým ob­do­bím a prog­ram by mal fun­go­vať ďa­lej. Spl­no­moc­ne­nec vlá­dy Sill ozna­čil prá­ve ten smer, aký je v prí­pa­de OPIS-u nas­ta­ve­ný v sú­čas­nos­ti, za je­di­ný mož­ný na ús­peš­né čer­pa­nie pros­tried­kov. „Tie pro­ce­sy sú nas­ta­ve­né tak, že sú pri­ja­teľ­né pre akú­koľ­vek vlá­du," mys­lí si Sill. OPIS si pod­ľa je­ho ná­zo­ru ne­mô­že do­vo­liť zmra­ze­nie čer­pa­nia na osem me­sia­cov tak, ako to bo­lo po nás­tu­pe vlád­ne­ho ka­bi­ne­tu Ive­ty Ra­di­čo­vej.

Euro­ko­mi­sár Ma­roš Šef­čo­vič upo­zor­nil, že Slo­ven­sko si ne­mô­že do­vo­liť zdr­ža­nie, pre­to­že v prí­pa­de, ak sa čer­pa­nie ne­roz­beh­ne, mô­že­me o pros­tried­ky vy­čle­ne­né na in­for­ma­ti­zá­ciu prísť. „Bo­lo by veľ­kou ško­dou, ke­by sme tie­to pros­tried­ky v ob­je­me 1,2 mld. eur z Bru­se­lu ne­vy­čer­pa­li," po­ve­dal Šef­čo­vič a do­dal, že mo­men­tál­ne je čer­pa­nie v tom­to prog­ra­me na úrov­ni 8 %. Ak Európ­ska ko­mi­sia uvoľ­ní plat­by, kto­ré sú mo­men­tál­ne blo­ko­va­né, zvý­ši sa až na 25 %.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter