Jubilejná ITAPA v čase vládnej krízi

Po­cho­vá vlád­na krí­za aj OPIS? Kde je dnes Slo­ven­sko v ob­las­ti in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti a aký ino­va­tív­ny pro­jekt si ten­tok­rát od­ne­sie Ce­nu ITA­PA? Nie­len na tie­to otáz­ky ur­či­te od­po­vie 10. roč­ník Me­dzi­ná­rod­né­ho kon­gre­su ITA­PA, kto­rý bu­de Bra­tis­la­va hos­tiť už o nie­koľ­ko dní.

Pred de­sia­ti­mi rok­mi ani tie naj­väč­šie mes­tá či naj­dô­le­ži­tej­šie úra­dy ani len ne­po­mys­le­li na vlas­tné weby a o ne­ja­kých elek­tro­nic­kých služ­bách väč­ši­na Slo­vá­kov eš­te vô­bec ne­po­ču­la. Vo všeo­bec­nos­ti pla­tí, že mno­hé „vy­mo­že­nos­ti", kto­ré dnes po­va­žu­je­me za sa­moz­rej­mé mi­ni­mum, bo­li pred de­sať­ro­čím len od­váž­nou ví­ziou nie­koľ­kých nad­šen­cov. A prá­ve kon­gres ITA­PA sa pos­tup­ne stal mies­tom, kde sa stre­tá­va­jú ľu­dia, kto­rí vi­dia dop­re­du, pri­ná­ša­jú ori­gi­nál­ne my­šlien­ky, ino­vá­cie a do­ká­žu o nich za­pá­le­ne a fun­do­va­ne dis­ku­to­vať. Na­vy­še, prá­ve ITA­PA si všim­la a vo svo­jej sú­ťa­ži pred­ví­da­vo oce­ni­la väč­ši­nu z ke­dy­si dos­lo­va prev­rat­ných pro­jek­tov, bez kto­rých si dnes už len ťaž­ko vie­me pred­sta­viť náš kaž­do­den­ný ži­vot. Pa­tria k nim nap­rík­lad elek­tro­nic­ké služ­by ka­tas­tra, po­dá­va­nie da­ňo­vých priz­na­ní či zá­sad­né od­bú­ra­nie by­rok­ra­cie v col­nom ko­na­ní. Nie však o mi­nu­los­ti, ale opäť naj­mä o bu­dúc­nos­ti bu­de ju­bi­lej­ný roč­ník ITA­PA s pod­ti­tu­lom „De­sať­ro­čie in­špi­rá­cií", a to už 25. a 26. ok­tób­ra 2011 v bra­tis­lav­skom ho­te­li Crowne Pla­za.

ITA­PA 2011 pri­ne­sie dô­le­ži­té a sil­né té­my, ako je kon­fron­tá­cia slo­ven­ské­ho eHealth prog­ra­mu s ob­dob­ný­mi prog­ra­ma­mi v za­hra­ni­čí, té­mu in­for­mač­nej (ne)bez­peč­nos­ti na Slo­ven­sku, pod­po­ry tran­spa­ren­tnos­ti či Di­gi­tál­nej agen­dy pre ob­ča­nov, o kto­rej bu­de ho­vo­riť je­den zo vzác­nych hos­tí - slo­ven­ský euro­ko­mi­sár Ma­roš Šef­čo­vič. Ju­bi­lej­ná ITA­PA však ne­mô­že obísť ani ak­tuál­nu po­li­tic­kú si­tuáciu, or­ga­ni­zá­to­ri pre­to do jej prog­ra­mu mi­mo­riad­ne za­ra­di­li aj Ok­rúh­ly stôl s náz­vom „OPIS v ča­se vlád­nej krí­zy". Od­bor­ní­ci si uve­do­mu­jú, že na dl­ho­do­bý slo­ven­ský prob­lém s čer­pa­ním európ­skych pros­tried­kov na in­for­ma­ti­zá­ciu je len je­di­ný liek a na­ša pos­led­ná šan­ca - bez oh­ľa­du na vý­me­ny vlád OPIS jed­no­du­cho ne­mô­že za­stať. Pre­to prá­ve o je­ho ťa­žis­ko­vých té­mach, prio­ri­tách a pro­jek­toch, kto­ré eš­te v ak­tuál­nej si­tuá­cii vie­me im­ple­men­to­vať, bu­dú v pr­vý deň kon­gre­su dis­ku­to­vať tí naj­po­vo­la­nej­ší. Na pô­de ITA­PA ten­to rok vy­stú­pi tak­mer stov­ka pred­ná­ša­jú­cich, za­znie 85 pre­zen­tá­cií a de­ba­to­vať sa bu­de v tak­mer dvad­siat­ke te­ma­tic­ky rôz­no­ro­dých sek­cií.

Pod­ľa or­ga­ni­zá­to­rov de­sať roč­ní­kov kon­gre­su jed­noz­nač­ne uká­za­lo, že má zmy­sel ve­riť aj tým naj­od­váž­nej­ším ví­ziám a pre­dov­šet­kým - tr­pez­li­vo ich napĺňať. "Som veľ­mi ra­da, že sa nám po­da­ri­lo vy­tvo­riť plat­for­mu, kde o skú­se­nos­tiach, my­šlien­kach a ná­pa­doch dis­ku­tu­jú sku­toč­né auto­ri­ty. Mno­hé z pô­vod­ne mož­no od­váž­nych my­šlie­nok, kto­ré u nás za­zne­li úpl­ne pr­výk­rát, sa pos­tup­ne stá­va­jú reali­tou. ITA­PA je dnes reš­pek­to­va­ný me­dzi­ná­rod­ný kon­gres, kto­rý spá­ja sve­ty pod­ni­ka­nia a ve­rej­nej sprá­vy, aby do­ká­za­li spo­lup­ra­co­vať a pri­ná­šať mo­der­né a efek­tív­ne rie­še­nia pre ob­ča­nov. Jed­no­du­cho, ITA­PA je pre nás všet­kých syn­ony­mom in­špi­rá­cie v ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie," ho­vo­rí Lu­cia Muš­ko­vá, čes­tná pred­sed­níč­ka Me­dzi­ná­rod­né­ho kon­gre­su ITA­PA.

Sta­lo sa už tra­dí­ciou, že ITA­PA do­ká­že na je­di­né mies­to pri­tiah­nuť nie­len mno­ho reš­pek­to­va­ných tém, ale aj množ­stvo pro­fe­sio­ná­lov, po­li­ti­kov, od­bor­ní­kov, dis­ku­té­rov či nad­šen­cov z roz­lič­ných ob­las­tí, kto­rí sa tak raz za rok stret­nú aj v ne­for­mál­nych de­ba­tách. Do­te­raj­šie roč­ní­ky nap­rík­lad hos­ti­li prib­liž­ne 630 pred­ná­ša­jú­cich, viac ako 160 za­hra­nič­ných hos­tí z 25 kra­jín a vy­tvo­ri­li pries­tor na zhru­ba 130 ho­dín pre­zen­tá­cií a in­špi­ra­tív­nych dis­ku­sií v 115 sek­ciách.

Prog­ram me­dzi­ná­rod­né­ho kon­gre­su o in­for­ma­ti­zá­cii vo ve­rej­nej sprá­ve ITA­PA,re­gis­trá­cia a ak­re­di­tá­cia no­vi­ná­rov na www.ita­pa.sk.

Zdroj: ITAPAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter