Gratex je prvou slovenskou softvérovou firmou v Kórei

Pr­vou slo­ven­skou sof­tvé­ro­vou fir­mou, kto­rá sa pre­sa­di­la na kó­rej­skom tr­hu, je Gra­tex Inter­na­tio­nal. Spo­loč­nosť uzav­re­la stra­te­gic­ké par­tner­stvo s jed­nou z naj­väč­ších sof­tvé­ro­vých spo­loč­nos­tí v Ázii, Sam­sung SDS. Pred­me­tom kon­trak­tu je do­dáv­ka pois­ťo­va­cie­ho sys­té­mu no­vej ge­ne­rá­cie pre Allianz Li­fe Ko­rea.

Ide o je­den z naj­väč­ších pro­jek­tov na­šej spo­loč­nos­ti v ob­las­ti vý­vo­ja pois­ťo­va­cích in­for­mač­ných sys­té­mov. Roz­ši­ru­je­me tak na­še por­tfó­lio rie­še­ní pre Allianz Group, s kto­rou spo­lup­ra­cu­je­me už dru­hé de­sať­ro­čie. Zá­ro­veň nás nes­mier­ne te­ší, že sme sa ako slo­ven­ská sof­tvé­ro­vá fir­ma pre­sa­di­li v tak ná­roč­nom kon­ku­ren­čnom pros­tre­dí, akým je Juž­ná Kó­rea," uvie­dol ria­di­teľ Gra­tex Inter­na­tio­nal Šte­fan Do­bák.

Kó­rej­sky par­tner, spo­loč­nosť Sam­sung SDS, je naj­väč­šou IT fir­mou v Juž­nej Kó­rei za­obe­ra­jú­cou sa in­for­mač­no-kon­zul­tač­ný­mi služ­ba­mi. Fir­ma pô­so­bí na ce­los­ve­to­vom tr­hu od ro­ku 1985, za­mes­tná­va viac ako 12 ti­síc za­mes­tnan­cov a jej ob­rat v mi­nu­lom ro­ku do­sia­hol su­mu 3,8 mi­liar­dy USD.

Klien­tom spo­loč­né­ho pro­jek­tu je naj­väč­šia ži­vot­ná pois­ťo­va­cia spo­loč­nosť v Kó­rej­skej re­pub­li­ke Allianz Li­fe Ko­rea, kto­rá má 1,3 mi­lió­na klien­tov a ob­jem hru­bé­ho pred­pí­sa­né­ho pois­tné­ho tak­mer 2 mi­liar­dy eur. Prip­ra­vo­va­ný sys­tém no­vej ge­ne­rá­cie NG&S zoh­ľad­ní pot­re­by klien­ta, vy­so­ký stu­peň pe­net­rá­cie inter­ne­tu a mo­bil­ných za­ria­de­ní me­dzi klien­tmi a par­tner­mi pois­ťov­ne a bu­de pri­hlia­dať na špe­ci­fi­ká pois­ťo­va­cie­ho tr­hu a na ná­rod­nú le­gis­la­tí­vu Kó­rej­skej re­pub­li­ky.

Spo­lup­rá­ca na pro­jek­te pre dcér­sku spo­loč­nosť Allianz Group v Kó­rej­skej re­pub­li­ke je pre nás ob­rov­skou vý­zvou. Ve­rí­me, že skú­se­nos­ti, kto­ré sme na­do­bud­li pô­so­be­ním v Euró­pe a v Aus­trá­lii, zú­ro­čí­me aj v tak špe­ci­fic­kých pod­mien­kach, aký pred­sta­vu­je Juž­ná Kó­rea," po­ve­dal Sta­nis­lav Va­siľ­ko, ria­di­teľ po­boč­ky Gra­tex Inter­na­tio­nal v Sou­le.

Spo­loč­nosť Gra­tex Inter­na­tio­nal vy­tvo­ri­la pre pot­re­by naj­väč­šej slo­ven­skej pois­ťo­va­cej spo­loč­nos­ti Allianz - Slo­ven­ská pois­ťov­ňa sys­tém Unius - sof­tvé­ro­vé rie­še­nie , kto­ré kom­plexne pok­rý­va pot­re­by pois­ťo­va­cej spo­loč­nos­ti. Dl­ho­roč­né skú­se­nos­ti s bu­do­va­ním mul­tip­lat­for­mo­vých ro­bus­tných sys­té­mov zú­ro­ču­je aj v ďal­ších vý­znam­ných slo­ven­ských pois­ťo­viach. Me­dzi­ná­rod­né skú­se­nos­ti zís­ka­la spo­loč­nosť pri im­ple­men­tá­cii rie­še­nia za­is­ťo­va­cej čin­nos­ti v Allianz Ti­riac Asi­gu­ra­ri v Ru­mun­sku, na pre­bie­ha­jú­com pro­jek­te pre Allianz Za­greb v Chor­vát­sku, pri pod­po­re špe­ci­fic­kých po­trieb pois­ťov­ní a mak­lé­rov v Aus­trá­lii a svo­ju pô­sob­nosť pos­tup­ne roz­ši­ru­je aj do ďal­ších kra­jín stred­nej a vý­chod­nej Euró­py.

Gra­tex Inter­na­tio­nal, a. s., pô­so­bí na slo­ven­skom tr­hu od ro­ku 1991. Dl­ho­do­bo pat­rí me­dzi líd­rov IT prie­mys­lu na Slo­ven­sku. Ta­žis­ko čin­nos­ti spo­čí­va vo vý­vo­ji sof­tvé­ro­vých ap­li­ká­cii na mie­ru a v sys­té­mo­vej in­teg­rá­cii. Za­mes­tná­va­me 300 vy­so­kok­va­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ní­kov, z kto­rých 70 % sa pria­mo po­die­ľa na vý­vo­ji sof­tvé­ru. Vy­še 30 % za­mes­tnan­cov sú dr­ži­te­lia od­bor­ných cer­ti­fi­ká­tov. Z dl­ho­do­bé­ho hľa­dis­ka Gra­tex Inter­na­tio­nal za­zna­me­ná­va kon­ti­nuál­ny rast, čo ho v ana­lý­zach eko­no­mic­ké­ho týž­den­ní­ka Trend pra­vi­del­ne umies­tňu­je na pop­red­ných mies­tach IT fi­riem na Slo­ven­sku.

Zdroj: Gratex InternationalOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter