Žilinská univerzita a IBM Slovensko otvorili Kompetenčné centrum pre inteligentné dopravné systémy

Ži­lin­ská uni­ver­zi­ta zís­ka­la od spo­loč­nos­ti IBM grant 10 000 USD na roz­beh­nu­tie pro­jek­tu vy­uži­tia sen­zo­rov pri ria­de­ní dop­ra­vy. Pôj­de o pi­lot­ný pro­jekt, kto­rý sa bu­de reali­zo­vať v Kom­pe­ten­čnom cen­tre pre in­te­li­gen­tné dop­rav­né sys­té­my.

Rek­tor­ka Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty (ŽU) Ta­tia­na Čo­re­jo­vá a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ IBM Slo­ven­sko Bra­nis­lav Šebo dnes sláv­nos­tne ot­vo­ri­li Kom­pe­ten­čné cen­trum pre in­te­li­gen­tné dop­rav­né sys­té­my a pod­pí­sa­li Rám­co­vú zmlu­vu o spo­lup­rá­ci vo vzde­lá­va­ní, ve­dec­ko­výs­kum­nej čin­nos­ti a tech­nic­kom roz­vo­ji. Kom­pe­ten­čné cen­trum bu­de spá­jať poz­nat­ky z vý­sku­mu ŽU s prak­tic­kým skú­se­nos­ťa­mi IBM z pro­jek­tov im­ple­men­tá­cie in­te­li­gen­tných dop­rav­ných sys­té­mov. „Ži­lin­ska uni­ver­zi­ta má sil­né know-how v ob­las­ti ria­de­nia dop­rav­ných sys­té­mov. Zria­de­nia Kom­pe­ten­čné­ho cen­tra pre in­te­li­gen­tné dop­rav­né sys­té­my prá­ve na jej pô­de je lo­gic­kým vy­ús­te­ním na­šej nie­koľ­ko­roč­nej spo­lup­rá­ce," po­ve­dal Bra­nis­lav Šebo.

Kom­pe­ten­čné cen­trum by ča­som ma­lo pl­niť úlo­hu po­rad­né­ho or­gá­nu pre ve­rej­né i súk­rom­né in­šti­tú­cie v otáz­kach op­ti­ma­li­zá­cie dop­ra­vy. Pi­lot­ným pro­jek­tom bu­de vy­uži­tie sen­zo­rov pri ria­de­ní dop­ra­vy s pou­ži­tím sof­vé­ro­vých nás­tro­jov IBM. ŽU us­pe­la s tým­to pro­jet­kom v kon­ku­ren­cii vy­so­kých škôl z ce­lé­ho sve­ta a od spo­loč­nos­ti IBM zís­ka­la grant 10 000 USD. Cie­ľom pro­jek­tu je navr­hnúť a im­ple­men­to­vať bez­drô­to­vú sieť sen­zo­rov, kto­ré do­ká­žu za­chy­tiť a spra­co­vať zá­klad­né uka­zo­va­te­le dop­rav­nej si­tuácie, ako je in­ten­zi­ta dop­ra­vy, jej zlo­že­nie a rých­losť jed­not­li­vých vo­zi­diel. Sen­zo­ry by na zá­kla­de zvu­kov a vib­rá­cií do­ká­za­li iden­ti­fi­ko­vať aj vo­zid­lá zá­chran­nej služ­by. Zoz­bie­ra­né in­for­má­cie sa nás­led­ne vy­hod­no­tia ana­ly­tic­ký­mi nás­troj­mi a umož­nia efek­tív­nej­šie ria­de­nie dop­ra­vy v mes­tách. „Reál­ne vy­uži­tie sen­zo­rov mô­že mes­tám pri­niesť ply­nu­lej­šiu dop­ra­vu. Na zá­kla­de zís­ka­nych in­for­má­cií je mož­né ro­biť ope­ra­tív­ne zá­sa­hy. Nap­rík­lad up­ra­viť inter­va­ly na kon­krét­nom se­ma­fo­re a sprie­chod­niť tak mies­ta, kde sa tra­dič­ne vy­tvá­ra­jú kon­ges­cie," up­res­ni­la Ta­tia­na Čo­re­jo­vá. „Dô­le­ži­tou sú­čas­ťou pro­jek­tu sú aj vý­skum­né pro­jek­ty a, sa­moz­rej­me, vzde­lá­va­nie štu­den­tov."

Ví­ziu in­te­li­gen­tných dop­rav­ných sys­té­mov prib­lí­žil vo svo­jej pre­zen­tá­cii glo­bál­ny tech­no­lo­gic­ký ria­di­teľ (CTO) pre in­te­li­gen­tné dop­rav­né sys­té­my z IBM Švéd­sko Mi­ros­lav Ho­lé­cy, kto­rý sa ak­tív­ne po­die­ľal na via­ce­rých ús­peš­ných pro­jek­toch v Štok­hol­me ale­bo „Dop­ra­va pat­rí k naj­pál­či­vej­ším prob­lé­mom miest," zdô­raz­nil na zá­ver Bra­nis­lav Šebo. „Ve­rím, že aj vďa­ka Kom­pe­ten­čné­mu cen­tru sa už čos­ko­ro stret­ne­me s in­te­li­gen­tný­mi rie­še­nia­mi dop­ra­vy v slo­ven­ských mes­tách."

Zdroj: IBMOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter