Nokia za tretí kvartál vykázala zisk

Zisk naj­väč­šie­ho vý­rob­cu mo­bil­ných te­le­fó­nov na sve­te, fín­skej spo­loč­nos­ti No­kia, v tre­ťom štvrťro­ku kle­sol me­nej, ako sa oča­ká­va­lo. Fir­me po­moh­lo, že zní­že­nie cien a no­vé mo­de­ly pod­po­ri­li pre­daj jej zá­klad­ných mo­bil­ných te­le­fó­nov na kľú­čo­vých tr­hoch, ako je pre ňu nap­rík­lad In­dia. No­kia in­for­mo­va­la, že v tre­ťom kvar­tá­li pre­da­la 89,8 mil. zá­klad­ných te­le­fó­nov. Ana­ly­ti­ci oča­ká­va­li, že to bu­de 67 až 89,7 mi­lió­na. Spo­loč­nosť za júl až sep­tem­ber do­siah­la zá­klad­ný zisk na ak­ciu 0,03 eura. Ana­ly­ti­ci os­lo­ve­ní v pries­ku­me agen­tú­ry Reu­ters pred­pok­la­da­li, že fir­ma skon­čí v stra­te 0,01 eura na ak­ciu. V tre­ťom štvrťro­ku mi­nu­lé­ho ro­ka No­kia do­siah­la zisk 0,14 eura na ak­ciu.

"Tie­to vý­sled­ky sú jas­ne lep­šie, ako sa oča­ká­va­lo. Naj­väč­šiu ro­lu v tom zoh­ra­li do­dáv­ky zá­klad­ných mo­bil­ných te­le­fó­nov, ale aj do­dáv­ky smar­tfó­nov bo­li na vy­ššej úrov­ni, ako sa oča­ká­va­lo," po­ve­dal Ja­ri Hon­ko, ana­ly­tik Swed­bank. Pre­daj smar­tfó­nov No­kie v tre­ťom štvrťro­ku me­dzi­roč­ne kle­sol o 38 % na 16,8 mil. ku­sov. Ana­ly­ti­ci prog­nó­zo­va­li, že os­la­bí na 15,9 mil. ku­sov. Pre­daj iP­ho­nov spo­loč­nos­ti App­le v tre­ťom štvrťro­ku kle­sol na 17,1 mil. ku­sov, čo in­ves­to­rov skla­ma­lo, ale fir­ma bo­la v poč­te ich pre­da­ja stá­le pred No­kiou.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter