Spolupráca spoločností HP a SAP prináša zrýchlenie prechodu do cloudu

Rie­še­nie SAP CRM do­dá­va­né pros­tred­níc­tvom clou­do­vej plat­for­my HP En­terpri­se Servic­es po­nú­ka vy­ššiu dos­tup­nosť a rých­lej­šie pos­ky­to­va­nie ob­chod­ných in­for­má­cií

Spo­loč­nos­ti HP a SAP AG ozná­mi­li uzav­re­tie zmlu­vy oh­ľad­ne pos­ky­to­va­nia SAP® ap­li­ká­cií pros­tred­níc­tvom HP En­terpri­se Servic­es. Spo­loč­né služ­by po­núk­nu veľ­kým spo­loč­nos­tiam mož­nosť na­sa­de­nia lep­šie šká­lo­va­teľ­ných ap­li­ká­cií za dos­tup­nej­šiu ce­nu.

Kom­bi­ná­cia rie­še­ní oboch spo­loč­nos­tí na­vy­še pri­ná­ša pod­ni­ko­vým zá­kaz­ní­kom aj vý­raz­né zvý­še­nie dos­tup­nos­ti a rých­los­ti ob­chod­ných in­for­ma­cií, čím pris­pe­je k us­ku­toč­ňo­va­niu rých­lej­ších a zod­po­ved­nej­ších roz­hod­nu­tí.

Pr­vou SAP ap­li­ká­ciou pos­ky­to­va­nou pros­tred­níc­tvom HP En­terpri­se Servic­es cez zod­po­ve­da­jú­cu clou­do­vú plat­for­mu je SAP Cus­to­mer Re­la­tion­ship Ma­na­ge­ment (SAP CRM) ra­pid-dep­loy­ment so­lu­tion, kto­rý se za­me­ria­va na zvý­še­nie pro­duk­ti­vi­ty fi­rem­ných ob­chod­ní­kov, mar­ke­tin­gu a servisn­ých pro­fe­sio­ná­lov.

Rie­še­nie SAP CRM je pos­ky­to­va­né pros­tred­níc­tvom da­to­vých cen­tier HP En­terpri­se Servic­es po ce­lom sve­te. Kom­bi­nu­je sof­tvér a služ­by pre rých­le a ce­no­vo dos­tup­né pos­kyt­nu­tie zá­klad­nej CRM fun­kcio­na­li­ty, a zá­ro­veň mi­ni­ma­li­zu­je sú­vi­sia­ce ri­zi­ká. Zá­kaz­ní­ci zís­ka­va­jú maximál­ne spo­ľah­li­vú ka­pa­ci­tu pre spra­co­va­nie jed­not­li­vých úloh, a to pri spl­ne­ní pod­ni­ko­vých bez­peč­nos­tných stra­té­gií a ochra­ne súk­ro­mia, kto­ré mô­že byť rých­lo pris­pô­so­be­né na mie­ru ak­tuál­nym špe­ci­fic­kým po­žia­dav­kám.

Sú­čas­ťou spo­loč­né­ho rie­še­nia do­dá­va­né­ho zo stra­ny HP je infra­štruk­tú­ra, plat­for­ma a ap­li­kač­né služ­by po­nú­ka­né v po­do­be mo­de­lov pos­ky­to­va­nia slu­žieb („as-a-servic­e"). Ten­to mo­del umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom op­ti­ma­li­zo­vať po­žia­dav­ky a plat­by pod­ľa to­ho, kto­ré ap­li­ká­cie a pos­tu­py pot­re­bu­jú ak­tuál­ne vy­uží­vať.

„Clou­do­vé rie­še­nia se stá­va­jú hlav­nou prio­ri­tou vo fir­mách - pre­dov­šet­kým vďa­ka rých­le­mu na­sa­de­niu, vý­hod­nej ce­ne a flexibi­li­te," po­ve­dal Eric Clark, vice­pre­zi­dent pre pod­ni­ko­vé ap­li­kač­né služ­by v HP En­terpri­se Servic­es. „Spo­lup­rá­ca so spo­loč­nos­ťou SAP umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom HP vý­raz­ne zvý­šiť dos­tup­nosť a rých­losť ob­chod­ných in­for­má­cií pros­tred­níc­tvom clou­du, a na­vy­še vy­tvá­ra flexibil­nú ces­tu pre bu­dú­ci rast."

Sprís­tup­ne­ním SAP CRM a sú­vi­sia­cich ap­li­ká­cií v pros­tre­dí clou­du mô­žu veľ­ké fir­my ťa­žiť z jed­no­duch­šie­ho a rých­lej­šie­ho na­sa­de­nia tej­to tech­no­ló­gie. Rie­še­nie SAP ra­pid-dep­loy­ment po­nú­ka veľ­kým fir­mám okam­ži­te pou­ži­teľ­nú kom­bi­ná­ciu sof­tvé­ru, pred­prip­ra­ve­ných slu­žieb a pred­nas­ta­ve­né­ho ob­sa­hu za fixnú ce­nu. Tie­to rie­še­nia tak mô­žu byť sprís­tup­ne­né ove­ľa rých­lej­šie ako do­te­raz, čas­to aj v prie­be­hu iba ôs­mich týž­dňov.

„Na­šim cie­ľom je za­bez­pe­čiť vy­so­kú flexibi­li­tu zá­kaz­ní­kom pri na­sa­de­ní a ino­vá­cii clou­do­vých rie­še­ní," dopl­nil Ke­vin Ich­hpu­ra­ni, se­nior vice­pre­zi­dent di­ví­zie Eco­sys­tem and Chan­nels v spo­loč­nos­ti SAP. „Pros­tred­níc­tvom ši­ro­ké­ho por­tfó­lia clou­do­vých rie­še­ní spo­loč­nos­ti HP mô­že­me po­núk­nuť uží­va­te­ľom po ce­lom sve­te bez­peč­ný a spo­ľah­li­vý prís­tup k dô­le­ži­tým fi­rem­ným ap­li­ká­ciám, a pop­ri­tom im po­môcť udr­žať pod kon­tro­lou har­dvér a nák­la­dy sú­vi­sia­ce so spra­vo­va­ním."

Spo­loč­nosť HP je cer­ti­fi­ko­va­ným glo­bál­nym pos­ky­to­va­te­ľom slu­žieb SAP z ob­las­ti clou­du, spra­vo­va­nia ap­li­ka­cí a hos­tin­gu, vďa­ka čo­mu zá­kaz­ní­kom ga­ran­tu­je dodr­ža­nie špič­ko­vých štan­dar­dov z ob­las­ti clou­do­vých SAP ap­li­ká­cií. Po­nu­ka rie­še­ní SAP CRM ra­pid-dep­loy­ment v po­do­be clou­do­vej služ­by je naj­nov­šou sú­čas­ťou už dvad­sať­roč­né­ho par­tner­stva HP a SAP, čle­na HP Agi­li­ty Allian­ce.

Pré­mio­vý par­tner­ský prog­ram HP Agi­li­ty Allian­ce je sú­čas­ťou di­ví­zie HP En­terpri­se Servic­es. Je­ho čle­no­via sú pop­red­ní sve­to­ví pos­ky­to­va­te­lia špič­ko­vých tech­no­lo­gic­kých pro­duk­tov a slu­žieb so spo­loč­ným cie­ľom vy­bu­do­vať a sprís­tup­niť kom­plexné rie­še­nia za­stre­šu­jú­ce väč­ši­nu po­žia­da­viek na IT infra­štruk­tú­ru.

Služ­by spo­loč­nos­ti HP po­má­ha­jú fir­mám a vlád­nym or­ga­ni­zá­ciám pri napĺňa­ní stra­té­gie In­stant-On En­terpri­se, kto­rá vo sve­te nep­retr­ži­té­ho spo­je­nia umož­ňu­je vy­uží­vať tech­no­ló­gie pri kaž­dej spo­lup­rá­ci so zá­kaz­ník­mi, za­mes­tnan­ca­mi, par­tner­mi a ob­čan­mi.

Zdroj: HP, SAP AGOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter