Slovenské firmy medzi stálicami rebríčka Technology Fast 50 v strednej Európe

Spo­loč­nosť De­loit­te zve­rej­ni­la 12. roč­ník päť­de­sia­tich naj­rý­chlej­šie ras­tú­cich tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí v stred­nej Euró­pe.

V toh­to­roč­nom reb­ríč­ku sa umies­tni­li spo­loč­nos­ti z ôs­mich kra­jín: Bul­har­sko, Čes­ká re­pub­li­ka, Ma­ďar­sko, Lit­va, Poľ­sko, Ru­mun­sko, Srbsko a Slo­ven­sko. 19 spo­loč­nos­tí sa v ro­ku 2011 v reb­ríč­ku umies­tni­lo po pr­výk­rát. Reb­rí­ček päť­de­sia­tich naj­rý­chlej­šie ras­tú­cich tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí v stred­nej Euró­pe sa zos­ta­vu­je na zá­kla­de ras­tu ich vý­no­sov za päť­roč­né ob­do­bie. Reb­rí­ček za­stre­ši­la aj IT aso­ciá­cia Slo­ven­ska.

„Väč­ši­na ge­ne­rál­nych ria­di­te­ľov tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí ra­dí me­dzi hlav­né prio­ri­ty, kto­ré vplý­va­jú na ús­pech ich fir­my naj­mä ino­vá­cie a tiež v od­bor­nú kva­li­fi­ká­ciu za­mes­tnan­cov" uvie­dol Ad­ham Ha­foudh, par­tner na da­ňo­vom od­de­le­ní spo­loč­nos­ti De­loit­te Slo­ven­sko.

Pr­vé mies­to v reb­ríč­ku Tech­no­lo­gy Fast 50 me­dzi slo­ven­ský­mi spo­loč­nos­ťa­mi ob­há­ji­la z mi­nu­lé­ho ro­ka, s 995 - prie­mer­ným per­cen­tným ras­tom tr­žieb sof­tvé­ro­vá spo­loč­nosť Sy­gic, a.s., kto­rá do­dá­va na­vi­gá­cie do iP­ho­nov od App­le i An­droi­dov od Goog­le Ako potvr­dil sám ge­ne­rál­ny ria­di­teľ a je­den zo za­kla­da­te­ľov spo­loč­nos­ti Mi­chal Štencl: "umies­tne­nie na 15-tej prieč­ke v reb­ríč­ku naj­rý­chlej­šie ras­tú­cich hi-tech spo­loč­nos­tí nie je mož­né bez neus­tá­le­ho vý­vo­ja pro­duk­tov a prib­li­žo­va­nie sa pot­re­bám zá­kaz­ní­kov".

Na dru­hej prieč­ke zo slo­ven­ských zá­stup­cov sa umies­tnil no­vá­čik, kniž­ný inter­ne­to­vý pre­daj­ca Mar­ti­nus.sk, s.r.o., kto­rý za­ží­va v pos­led­ných ro­koch na slo­ven­skom tr­hu vý­raz­ný ús­pech. S 967- per­cen­tným ras­tom tr­žieb, sa fir­ma umies­tni­la 16. prieč­ke.

Zo slo­ven­ských pred­sta­vi­te­ľov uzat­vá­ra reb­rí­ček na 41. mies­te anti­ví­ru­so­vá spo­loč­nosť ESET, s. r.o., s 303 - per­cen­tným ras­tom. Spo­loč­nosť ESET je naj­ús­peš­nej­šou slo­ven­skou fir­mou v reb­ríč­ku a ako je­di­ná sa v ňom umies­tni­la 10-krát po se­be.

Do­mi­no­va­la tiež v pod­ka­te­gó­rii Veľ­ká päť­ka ( Big 5) za mi­mo­riad­ny rast v up­ly­nu­lých pia­tich ro­koch (2006 - 2010), kde ob­sa­di­la 3. mies­to.

„Sme veľ­mi ra­di, že sa už de­sia­ty rok umies­tňu­je­me me­dzi päť­de­sia­ti­mi naj­rý­chlej­šie ras­tú­ci­mi tech­no­lo­gic­ký­mi spo­loč­nos­ťa­mi v stre­doeuróp­skom re­gió­ne. Je to zá­slu­ha všet­kých za­mes­tnan­cov ESE­Tu po ce­lom sve­te, ale rov­na­ko aj de­sia­tok mi­lió­nov spo­koj­ných zá­kaz­ní­kov vo vy­še 180 kra­ji­nách. Uro­bí­me všet­ko pre­to, aby ich o rok bo­lo eš­te viac," po­ďa­ko­val ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ESET Ri­chard Mar­ko pri pre­be­ra­ní oce­ne­nia.

Slo­ven­ské fir­my ka­te­gó­riu Big 5 ov­lád­li a to i vďa­ka spo­loč­nos­ti TEM­PEST, a.s., po­nú­ka­jú­cej IT rie­še­nia na 4. prieč­ke ( 215 - per­cent­ný rast) a spo­loč­nos­ti Soit­ron, .a.s., (111 - per­cent­ný rast), kto­rá pat­rí k naj­väč­ších in­fo-ko­mu­ni­kač­ných in­teg­rá­to­rov a pos­ky­to­va­te­ľov IT slu­žieb na Slo­ven­sku tú­to ka­te­gó­riu zá­ro­veň uzat­vá­ra.

Ví­ťa­zom Big 5 sa stal poľ­ský inter­ne­to­vý ope­rá­tor a mi­nu­lo­roč­ný cel­ko­vý ví­ťaz reb­ríč­ka Fast 50, Net­me­dia S.A.

Po pr­vý krát sa na vr­cho­le reb­ríč­ka umies­tni­la ru­mun­ská spo­loč­nosť (inter­ne­to­vý pre­daj­ca le­te­niek Vo­la.ro s mie­rou ras­tu vo vý­ške 6 219 per­cent) a tým pre­ru­ši­la se­dem­roč­nú do­mi­nan­ciu poľ­ských spo­loč­nos­tí, kto­ré sa umies­tňo­va­li na pr­vom mies­te v sú­ťa­ži.

V ka­te­gó­rii Ri­sing Stars (Vy­chá­dza­jú­ce hviez­dy) na če­le reb­ríč­ka umies­tni­la poľ­ská bio­tech­no­lo­gic­ká spo­loč­nosť Sel­vi­ta S.A. s mie­rou ras­tu vý­no­sov vo vý­ške 2 623 per­cent za pos­led­né tri ro­ky. Mi­nu­lo­roč­ný ví­ťaz ka­te­gó­rie Ri­sing Stars, čes­ký pre­vádz­ko­va­teľ špor­to­vé­ho webu Li­veS­port, ob­sa­dil dru­hé mies­to v toh­to­roč­nej hlav­nej ka­te­gó­rii reb­ríč­ka Fast 50.

Spo­loč­nos­ti na­chá­dza­jú­ce sa v toh­to­roč­nom reb­ríč­ku sú in­špi­rá­ciou v tom, ako vy­hľa­dá­va­li príl­eži­tos­ti na tr­hoch, kto­ré sa stá­le zo­ta­vu­jú z re­ce­sie a ako sa stra­te­gic­ky prip­ra­vo­va­li na pretr­vá­va­jú­ce ťaž­ké eko­no­mic­ké pod­mien­ky," poz­na­me­nal Da­riusz Na­chy­la, lí­der sku­pi­ny pre tech­no­ló­gie, mé­diá a te­le­ko­mu­ni­ká­cie spo­loč­nos­ti De­loit­te Cen­tral Euro­pe.

"Do­mi­nan­tnú po­zí­ciu v reb­ríč­ku opäť zís­ka­li sof­tvé­ro­vé (22 fi­riem) a inter­ne­to­vé spo­loč­nos­ti (21 fi­riem). Po nich nas­le­do­va­li spo­loč­nos­ti z ob­las­ti te­le­ko­mu­ni­ká­cií/bu­do­va­nia sie­tí (5 fi­riem). Po­dob­ne ako v ro­ku 2010, 7 z 10 naj­rý­chlej­šie ras­tú­cich spo­loč­nos­tí pat­rí k inter­ne­to­vé­ho sek­to­ru" do­dá­va Ad­ham Ha­foudh.

Naj­lep­šie za­stú­pe­nie v reb­ríč­ku, t. j. 20 spo­loč­nos­tí má Poľ­sko, po kto­rom nas­le­du­je Čes­ká re­pub­li­ka (9 spo­loč­nos­tí), Ma­ďar­sko a Ru­mun­sko (kaž­dá kra­ji­na po 6 spo­loč­nos­tí).

In­for­má­cie o reb­ríč­ku
Reb­rí­ček Cen­tral Euro­pe Tech­no­lo­gy Fast 50 zo­ra­ďu­je naj­rý­chlej­šie ras­tú­ce tech­no­lo­gic­ké spo­loč­nos­ti pod­ľa ras­tu vý­no­sov za päť­roč­né ob­do­bie. V sú­vis­los­ti s reb­ríč­kom za rok 2011 sa ana­ly­zo­va­li vý­no­sy od ro­ku 2006 do 2010.

Hlav­ná ka­te­gó­ria
Aby sa spo­loč­nosť moh­la umies­tniť v hlav­nom reb­ríč­ku Fast 50, mu­sí spĺňať via­ce­ré kri­té­riá:

  • Roč­né vý­no­sy mi­ni­mál­ne vo vý­ške 50 000 EUR v kaž­dom ro­ku od ro­ku 2006 do 2010.
  • Cen­trá­la so síd­lom v niek­to­rej zo stre­doeuróp­skych kra­jín (Al­bán­sko, Bul­har­sko, Bos­na a Her­ce­go­vi­na, Chor­vát­sko, Čes­ká re­pub­li­ka, Es­tón­sko, Ma­ďar­sko, Lo­tyš­sko, Lit­va, Ma­ce­dón­sko, Mol­dav­sko, Čier­na Ho­ra, Poľ­sko, Ru­mun­sko, Srbsko, Slo­ven­sko ale­bo Slo­vin­sko).
  • Vý­voj ale­bo vý­ro­ba vlas­tných tech­no­ló­gií ale­bo vy­nak­la­da­nie vý­znam­né­ho ob­je­mu fi­nan­čných pros­tried­kov na vý­voj a vý­skum.
  • Ma­jet­ko­vá štruk­tú­ra, kto­rá vy­lu­ču­je ma­jo­rit­né dcér­ske spo­loč­nos­ti stra­te­gic­kých sub­jek­tov.

Ví­ťa­zi sa po­tom vy­be­ra­jú spo­me­dzi za­re­gis­tro­va­ných uchá­dza­čov, kto­rí spl­ni­li kri­té­riá pre za­ra­de­nie do reb­ríč­ka, pod­ľa ras­tu vý­no­sov za päť­roč­né ob­do­bie od ro­ku 2006 do 2010.

Ka­te­gó­ria „Ri­sing Stars"
Ka­te­gó­ria „Ri­sing Stars" uvá­dza reb­rí­ček „mla­dých" spo­loč­nos­tí, kto­ré ma­jú veľ­ký po­ten­ciál, ale ne­pô­so­bia na tr­hu dos­ta­toč­ne dl­ho, aby spl­ni­li kri­té­rium hlav­nej ka­te­gó­rie - pre­vádz­ka mi­ni­mál­ne 5 ro­kov. Spo­loč­nos­ti mu­sia vy­ko­ná­vať ob­chod­nú čin­nosť tri až päť ro­kov a ich vý­no­sy mu­sia pre­sa­ho­vať 30 000 EUR v kaž­dom ro­ku za up­ly­nu­lé tri ro­ky (2008 - 2010). Ok­rem to­ho pla­tia tie is­té kri­té­ria ako pre hlav­ný reb­rí­ček Fast 50.

Ka­te­gó­ria „Big 5"
Ka­te­gó­riaBig 5" uvá­dza reb­rí­ček veľ­kých, rých­lo sa roz­ví­ja­jú­cich spo­loč­nos­ti, kto­ré do­siah­li mi­mo­riad­ny rast za pos­led­ných päť ro­kov. Aby sa moh­li kva­li­fi­ko­vať, spo­loč­nos­ti mu­sia spĺňať rov­na­ké kri­té­riá, aké pla­tia pre hlav­ný reb­rí­ček Fast 50 ok­rem roč­ných vý­no­sov v pos­led­nom hod­no­te­nom ro­ku (2010), kto­ré mu­sia v tej­to ka­te­gó­rii pre­sa­ho­vať 25 mil. EUR.

Viac in­for­má­cií náj­de­te na strán­ke www.de­loit­te.com/fast50ce.

Zdroj: DeloitteOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter