Registrácia na Process Forum Bratislava 2011 spustená!

IDS Scheer Slo­va­kia, s.r.o. kaž­do­roč­ne us­po­ra­dú­va naj­väč­šiu uda­losť ro­ka na Slo­ven­sku v ob­las­ti biz­nis pro­ce­sov - Pro­cess Fo­rum Bra­tis­la­va. Te­raz, pod hla­vič­kou Software AG, slo­ven­ské Pro­cess Fo­rum nad­vä­zu­je na ce­los­ve­to­vú štruk­tú­ru kon­fe­ren­cií o pro­ce­soch, s náz­vom Pro­cess World a na­do­bú­da tak ce­los­ve­to­vý roz­mer. (Software AG ak­vi­ro­va­la spo­loč­nosť IDS Scheer Slo­va­kia, sr.o. v ro­ku 2010).

Po toh­to­roč­nom ús­pe­chu kon­fe­ren­cií Pro­cess World v Orlan­de a v Berlí­ne pri­ná­ša IDS Scheer Slo­va­kia niek­to­ré z tém na Slo­ven­sko.

Toh­to­roč­ná kon­fe­ren­cia sa bu­de ve­no­vať té­me, ako če­liť neus­tá­lym zme­nám v pod­ni­ka­teľ­skom a tech­no­lo­gic­kom pros­tre­dí. Kon­fe­ren­ciu ot­vo­rí Ľubo­mír Ga­briel, vý­kon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti, otáz­kou: „Per­ma­nen­tná zme­na? Áno, a ako na to?", kde hos­ťom prib­lí­ži je­ho pos­toj k zme­nám a k ria­de­niu pod­ni­ko­vých pro­ce­sov, ako k dô­le­ži­té­mu nás­tro­ju na zvlád­nu­tie nep­red­ví­da­teľ­ných uda­los­tí v biz­ni­se.

Šta­fe­tu po­tom pre­ne­chá Ni­ne Uhl (Pro­duct mar­ke­ting ma­na­ger, Software AG Ne­mec­ko) a Tho­ma­so­vi Stoes­se­ro­vi (Pro­duct mar­ke­ting di­rec­tor, Software AG. Ne­mec­ko), kto­rí sa bliž­šie poz­rú na tran­sfor­má­ciu a auto­ma­ti­zá­ciu pro­ce­sov a pod­rob­nej­šie vy­sve­tlia, ako prís­tup Mo­del-to-Execu­te tie­to dva poj­my spá­ja.

Na Pro­cess Fo­rum Bra­tis­la­va 2011 vy­stú­pi aj Voj­tech Ma­rek, pro­jek­to­vý ma­na­žér E.On IT či Mi­ros­lav Štulraj­ter, pro­jek­to­vý ma­na­žér, ŽP In­for­ma­ti­ka s.r.o..

Kon­fe­ren­cia bu­de v poo­bed­ňaj­ších ho­di­nách už tra­dič­ne roz­de­le­ná na 2 čas­ti, a to na štan­dar­dné IT rie­še­nia a štan­dar­dné BPM rie­še­nia. Po­čas pres­tá­vok IDS Scheer Slo­va­kia pred­sta­ví ob­čian­ske zdru­že­nie Člo­vek v oh­ro­ze­ní a ich pro­jekt - me­dzi­ná­rod­ný fil­mo­vý fes­ti­val do­ku­men­tár­nych fil­mov Je­den svet, čím kon­fe­ren­cia na­do­bud­ne aj CSR roz­mer.

Kon­fe­ren­cia je ur­če­ná pre ge­ne­rál­nych ria­di­te­ľov, fi­nan­čných ria­di­te­ľov, IT ria­di­te­ľov, ma­na­žé­rov a pra­cov­ní­kov zod­po­ved­ných za ria­de­nie pod­ni­ko­vých pro­ce­sov, a pod.

Úpl­ný prog­ram kon­fe­ren­cie a os­tat­né in­for­má­cie sú dos­tup­né na www.pro­ces­sfo­rum.sk

Zdroj: IDS Scheer a Software AGOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter