NOVELL PRINESIE INFORMÁCIE O NOVÝCH TRENDOCH V OBLASTI eGOVERNMENTU

Novell_Logo.jpg Jed­no­du­ché služ­by pre ob­ča­nov, bez­peč­nosť a ochra­na úda­jov vo ve­rej­nej sprá­ve té­ma­mi de­sia­te­ho roč­ní­ka kon­gre­su ITA­PA

Spo­loč­nosť No­vell sa v dňoch 25. a 26.10.2011 v Bra­tis­la­ve zú­čas­tní pres­tíž­ne­ho me­dzi­ná­rod­né­ho kon­gre­su ITA­PA. Hlav­ný­mi té­ma­mi toh­to­roč­nej kon­fe­ren­cie bu­dú otáz­ky tý­ka­jú­ce sa eGo­ver­nmen­tu, ale tak­tiež ochra­ny osob­ných úda­jov a cloud com­pu­ting.

Zá­stup­co­via spo­loč­nos­ti No­vell vy­stú­pia v troch sek­ciách.

„V sek­cii Jed­no­du­ché služ­by pre ob­ča­nov sa chce­me po­de­liť o svo­je skú­se­nos­ti z kľú­čo­vých eGo­ver­nmen­to­vých pro­jek­tov v Čes­kej re­pub­li­ke, aký­mi sú Czech POINT a In­for­mač­ný sys­tém dá­to­vých schrá­nok," uvie­dol Aleš Ku­če­ra, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti No­vell v Čes­kej re­pub­li­ke.

Cie­ľom pro­jek­tu Czech POINT je vy­tvo­riť ga­ran­to­va­nú služ­bu pre ko­mu­ni­ká­ciu so štá­tom pros­tred­níc­tvom jed­né­ho uni­ver­zál­ne­ho, asis­to­va­né­ho mies­ta, kde je mož­né zís­kať a ove­riť dá­ta z ve­rej­ných i ne­ve­rej­ných in­for­mač­ných sys­té­mov, úrad­ne ove­riť do­ku­men­ty a lis­ti­ny, pre­viesť pí­som­né do­ku­men­ty do elek­tro­nic­kej po­do­by a nao­pak, zís­kať in­for­má­cie o prie­be­hu správ­nych ko­na­ní vo vzťa­hu k ob­ča­no­vi a po­dať návrh pre za­há­je­nie správ­ne­ho ko­na­nia or­gá­nov. Ide te­da o maximál­ne vy­uži­tie úda­jov vo vlas­tníc­tve štá­tu tak, aby bo­li mi­ni­ma­li­zo­va­né po­žia­dav­ky na ob­ča­nov. Czech POINT je čas­to ozna­čo­va­ný ako je­den z naj­ús­peš­nej­ších eGo­ver­nmen­to­vých pro­jek­tov v stred­nej Euró­pe.

Dá­to­vé schrán­ky sú in­for­mač­ným sys­té­mom ve­rej­nej sprá­vy. Cie­ľom pro­jek­tu je efek­tív­nej­šia- te­da rých­lej­šia a spo­ľah­li­vej­šia ve­rej­ná sprá­va. Po­mo­cou dá­to­vých schrá­nok je mož­né za­sie­lať do­ku­men­ty v elek­tro­nic­kej po­do­be or­gá­nom ve­rej­nej sprá­vy a tak­tiež ich tak­to od nich pri­jí­mať. Ten­to spô­sob ko­mu­ni­ká­cie nah­rá­dza kla­sic­ký spô­sob do­ru­čo­va­nia v pí­som­nej po­do­be. Di­gi­tál­ny do­ku­ment má ta­kú is­tú práv­nu si­lu ako je­ho pa­pie­ro­vá for­ma. Or­gá­nom ve­rej­nej sprá­vy a práv­nic­kým oso­bám sú dá­to­vé schrán­ky zria­de­né auto­ma­tic­ky, všet­kým os­tat­ným na zá­kla­de ich žia­dos­ti.

V sek­cii No­vé tren­dy v bez­peč­nos­ti upo­zor­ní spo­loč­nosť No­vell na vý­ho­dy log ma­na­ge­men­tu a rie­še­nia z ob­las­ti SIEM (Se­cu­ri­ty In­for­ma­tion and Event Ma­na­ge­ment).

„V dôs­led­ku stá­le ná­roč­nej­ších bez­peč­nos­tných po­žia­da­viek ucho­vá­va­jú or­ga­ni­zá­cie ob­rov­ské množ­stvo in­for­má­cií o rôz­nych uda­los­tiach a čin­nos­tiach vo svo­jich sie­ťach, plat­for­mách a ap­li­ká­ciách. Spra­vo­vať ta­ké množ­stvo uda­los­tí ma­nuál­ne je prak­tic­ky ne­mož­né. Rie­še­nie spo­loč­nos­ti No­vell tie­to pro­ce­sy pl­ne auto­ma­ti­zu­je. Tým spreh­ľad­ňu­jú IT infra­štruk­tú­ru or­ga­ni­zá­cií, mo­ni­to­ru­jú a eli­mi­nu­jú bez­peč­nos­tné ri­zi­ká a zjed­no­du­šu­jú do­siah­nu­tie zho­dy s pred­pis­mi," po­ve­dal Ma­rio Mi­na­rov­ský, vý­kon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti No­vell Slo­ven­sko.

V sek­cii ve­no­va­nej cloud com­pu­tin­gu je cie­ľom spo­loč­nos­ti pou­ká­zať na šká­lu po­nú­ka­ných slu­žieb, ale­bo mož­nos­ti vy­uži­tia cloud com­pu­tin­gu v eGo­ver­nmen­to­vých pro­jek­toch.

Zdroj: NovellOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter