DATALAN predstavil samosprávam unikátnu novinku – MESTO V MOBILE

Spo­loč­nosť DA­TA­LAN zor­ga­ni­zo­va­la ďal­ší roč­ník net­ra­dič­nej od­bor­nej kon­fe­ren­cie DA­TA­LAN Di­gi­tál­ne mes­to, na kto­rej exklu­zív­ne pred­sta­vi­la úpl­nú no­vin­ku - MES­TO V MO­BI­LE. Špe­ciál­na ap­li­ká­cia je ur­če­ná pre sa­mos­prá­vy, mes­tá a ob­ce, a ich oby­va­te­ľov, a pr­vým pou­ží­va­te­ľom ap­li­ká­cie bu­de Bra­tis­lav­ský sa­mos­práv­ny kraj.

Od­bor­nej kon­fe­ren­cie, kto­rá sa ko­na­la 12. ok­tób­ra vo Vy­hniach, sa kaž­do­roč­ne zú­čas­tňu­jú de­siat­ky zá­stup­cov miest a ob­cí Slo­ven­ska. Po­du­ja­tie in­for­mu­je o ino­va­tív­nych spô­so­boch, ako ze­fek­tív­niť fun­go­va­nie mes­ta a ak­tív­ne ko­mu­ni­ko­vať s ob­čan­mi. Ten­to rok na hos­tí ča­ka­lo aj exklu­zív­ne pred­sta­ve­nie ap­li­ká­cie MES­TO V MO­BI­LE. Ap­li­ká­cia je špe­ciál­ne vy­vi­nu­tá pre pot­re­by sa­mos­prá­vy a jej pr­vým pou­ží­va­te­ľom sa sta­ne Bra­tis­lav­ský sa­mos­práv­ny kraj. „MES­TO V MO­BI­LE pred­sta­vu­je mo­der­ný, efek­tív­ny, okam­ži­tý a cie­le­ný spô­sob ko­mu­ni­ká­cie s ob­čan­mi," uvie­dol bra­tis­lav­ský žu­pan Pa­vol Fre­šo. „Bra­tis­lav­ský sa­mos­práv­ny kraj je už te­raz ak­tív­ny na so­ciál­nych sie­ťach, no z dô­vo­du ras­tu pou­ží­va­te­ľov iP­ho­nov je pre nás prá­ve smar­tfó­no­vá ap­li­ká­cia nao­zaj za­ují­ma­vá,"do­dal.

MES­TO V MO­BI­LE ob­sa­hu­je šty­ri fun­kcio­na­li­ty. „Zá­klad­nou je nás­ten­ka, pre ob­ča­nov mô­žu byť za­ují­ma­vé aj fun­kcio­na­li­ty an­ke­ty a pod­ne­ty, a sú­čas­ťou ap­li­ká­cie je aj inter­ak­tív­na ma­pa s na­vi­gá­ciou," in­for­mo­val Ján Rač­ko, Head of Pro­ducts Stra­te­gy and De­ve­lop­ment, DA­TA­LAN. a.s, zod­po­ved­ný aj za ob­lasť Mo­bi­le Com­pu­ting, kto­ré­ho tím ap­li­ká­ciu vy­vi­nul.

Nás­ten­ka umož­ňu­je mes­tu, či ob­ci in­for­mo­vať ob­ča­nov o kaž­do­den­ných ak­ti­vi­tách, plá­no­va­ných ak­ciách, a za­sie­lať im dô­le­ži­té ozna­my a va­ro­va­nia. In­for­má­cie na nás­ten­ku si ap­li­ká­cia sťa­hu­je z webo­vé­ho por­tá­lu mes­ta, pri­čom mes­to si mô­že ur­čiť, aký druh in­for­má­cií má zá­ujem za­sie­lať. Tá­to fun­kcio­na­li­ta bu­de pre­po­je­ná s Fa­ce­boo­kom - sta­čí je­den do­tyk dis­ple­ja, a in­for­má­ciu na nás­ten­ke zdie­ľa ob­čan so svo­ji­mi pria­teľ­mi na sie­ti. „Zá­klad­ným pred­pok­la­dom ús­peš­né­ho fun­go­va­nia a pri­ja­tia ap­li­ká­cie me­dzi oby­va­teľ­mi je prá­ve dob­rý vý­ber in­for­má­cií, kto­ré bu­de mes­to svo­jim oby­va­te­ľom za­sie­lať. Chce­me, aby ľu­dia bo­li in­for­mo­va­ní len o tom, čo ich za­ují­ma, na­ším cie­ľom nie je ob­ča­nov za­hl­co­vať," vy­jad­ril sa Pa­vol Fre­šo. „Aj pre­to pri­ví­ta­me mož­nosť, aby si uží­va­te­lia ap­li­ká­cie sa­mi ur­či­li svo­je ob­ľú­be­né ok­ru­hy a té­my. Niek­to mož­no chce dos­tá­vať poz­ván­ky na kul­túr­ne po­du­ja­tia, iný ak­tuál­ne dop­rav­né in­for­má­cie, a ďal­ší skôr pre­fe­ru­je prak­tic­ké in­for­má­cie napr. o ter­mí­noch pla­te­nia da­ní, ale­bo voľ­ných pra­cov­ných po­zí­ciách."

Ďal­šou fun­kcio­na­li­tou je an­ke­ta, kto­rá pred­sta­vu­je inter­ak­tív­nu spät­nú väz­bu k návr­hom mes­ta, či ob­ce. „Pros­tred­níc­tvom tej­to fun­kcio­na­li­ty mô­že­me zis­tiť ná­zo­ry oby­va­te­ľov na kro­ky, kto­ré BSK plá­nu­je, ale aj us­ku­toč­ňo­vať pries­ku­my, kto­ré bu­dú pre nás cen­ným zdro­jom pre­fe­ren­cií a po­trieb ob­ča­nov," dopl­nil Pa­vol Fre­šo. Fun­kcio­na­li­tou, kto­rá je pos­ta­ve­ná na ini­cia­tí­ve ob­ča­na, sú pod­ne­ty. Uží­va­te­lia ap­li­ká­cie bu­dú môcť za­slať mes­tu pod­net spo­lu s fo­tog­ra­fiou, kto­rej sú­čas­ťou bu­de čas, dá­tum a GPS lo­ká­cia, kde bo­la fo­tog­ra­fia vy­tvo­re­ná. Po­mo­cou svoj­ho te­le­fó­nu tak mô­žu ob­ča­nia nap­rík­lad upo­zor­niť na ne­le­gál­nu sklád­ku ale­bo vý­tlk na ces­te. „Tá­to fun­kcio­na­li­ta má veľ­ký po­ten­ciál a pre jej úpl­né vy­uži­tie bu­de dô­le­ži­té ur­čiť kom­pe­ten­tnú oso­bu, kto­rá sa bu­de pod­net­mi za­obe­rať a rea­go­vať na ne, aby ob­ča­nia dos­ta­li adek­vát­nu od­po­veď," upo­zor­nil Pa­vol Fre­šo a dopl­nil: „V bu­dúc­nos­ti plá­nu­je­me zve­rej­ňo­vať pod­ne­ty aj na na­šom por­tá­li, aby ob­ča­nia zís­ka­li preh­ľad a aby sa zá­ro­veň za­brá­ni­lo dup­li­ci­te pod­ne­tov." Prak­tic­kou fun­kcio­na­li­tou je aj inter­ak­tív­na ma­pa, kto­rá zob­ra­zu­je dô­le­ži­té bo­dy, ako napr. ško­ly, le­kár­ne, ne­moc­ni­ce, kul­túr­ne pa­miat­ky, úra­dy a pod. Ob­čan má mož­nosť na ma­pe vy­hľa­dať kon­krét­ne mies­to a v prí­pa­de pot­re­by sa na­vi­go­vať zo svoj­ho ak­tuál­ne­ho mies­ta po­by­tu do cie­ľa ces­ty. K jed­not­li­vým mies­tam bu­de pri­po­je­ný aj kon­takt­ný e-mail a te­le­fón, tak­že ob­čan sa bu­de môcť pros­tred­níc­tvom mo­bi­lu s vy­bra­ným mies­tom jed­no­du­cho a rých­lo spo­jiť.

Ap­li­ká­ciu MES­TO V MO­BI­LE si mô­že za­kú­piť kto­ré­koľ­vek mes­to, a pre oby­va­te­ľov bu­de nás­led­ne voľ­ne dos­tup­ná a stiah­nu­teľ­ná na App Sto­re. V sú­čas­nos­ti je pod­po­ro­va­nou plat­for­mou iOS (iP­ho­ne), nes­kôr sa po­čí­ta s vý­vo­jom ap­li­ká­cie aj pre OS An­droid. Vy­uží­va­teľ­nosť ap­li­ká­cie ur­či­te zvý­ši aj jed­no­du­ché in­tui­tív­ne ov­lá­da­nie s mo­der­ný­mi gra­fic­ký­mi pr­vka­mi. „Mo­men­tál­ne je ap­li­ká­cia prip­ra­ve­ná na pi­lot­né pou­ží­va­nie, a ďal­šie dopĺňa­nie fun­kcií a zvy­šo­va­nie mož­nos­tí, kto­ré ob­ča­nom po­núk­ne, bu­de zá­vi­sieť od po­trieb a po­žia­da­viek jed­not­li­vých miest," uvie­dol Ján Rač­ko. „MES­TO V MO­BI­LE bu­de mož­né nas­ta­viť in­di­vi­duál­ne, zá­le­ží len na mes­te, či ob­ci, čo pre­fe­ru­je a aké in­for­má­cie chce zdie­ľať."

Oby­va­te­lia Bra­tis­lav­ské­ho sa­mos­práv­ne­ho kra­ja si ap­li­ká­ciu otes­tu­jú ako pr­ví. Tý­ka sa oby­va­te­ľov hlav­né­ho mes­ta Bra­tis­la­va a miest a ob­cí v ok­re­soch Ma­lac­ky, Pe­zi­nok a Se­nec. „Ďaku­je­me spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN za príl­eži­tosť byť k ob­ča­nom eš­te bliž­šie. MES­TO V MO­BI­LE bu­de pre nás prí­no­som nie­len pri in­for­mo­va­ní o bo­ha­tom kul­túr­no-spo­lo­čen­skom prog­ra­me BSK, ale po­mô­že aj v ob­las­ti, kto­rá je pre nás prio­ri­tou - v dop­ra­ve a bez­peč­nos­ti. Prak­tic­ký prí­nos vi­dí­me v in­for­mo­va­ní o ži­vel­ných uda­los­tiach, napr. zá­pla­vách, a inštruk­ciách pre ob­ča­nov, čo v da­ných si­tuáciách ro­biť," uvie­dol Pa­vol Fre­šo. „Reál­ne vy­uží­va­nie ap­li­ká­cie je plá­no­va­né na no­vem­be­ra zá­ujem­co­via sa k nej dos­ta­nú aj pros­tred­níc­tvom náš­ho webu."

Mes­to v mo­bi­le je sú­čas­ťou ro­di­ny rie­še­ní DA­TA­LAN DI­GITÁLNE MES­TO®, kto­ré ma­jú vý­znam­ný prí­nos pre lep­šie fun­go­va­nie sa­mos­prá­vy. In­te­li­gen­tné rie­še­nia ze­fek­tív­ňu­jú sys­tém fun­go­va­nia miest a ob­cí a zlep­šu­jú dos­tup­nosť slu­žieb ob­ča­nom. Rie­še­nie DA­TA­LAN DI­GITÁLNE MES­TO® zís­ka­lo dve oce­ne­nia ITA­PA 2009, ví­ťaz­stvo v ka­te­gó­rii „Naj­lep­šia prí­pa­do­vá štú­dia" za Di­gi­tál­ne za­stu­pi­teľ­stvo v Ko­ši­ciach a čes­tné uz­na­nie v ka­te­gó­rii „Zlep­šo­va­nie pro­ce­sov" za Di­gi­tál­ne za­stu­pi­teľ­stvo a Ma­naž­ment ak­ti­vít v mes­te Mar­tin. Ok­rem to­ho zís­ka­lo aj oce­ne­nie Zla­tý erb v ka­te­gó­rii „Naj­lep­šia elek­tro­nic­ká služ­ba sa­mos­práv" za di­gi­ta­li­zá­ciu za­sa­da­nia mes­tské­ho za­stu­pi­teľ­stva v mes­te Mar­tin.

Zdroj: DATALANOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter