Alexander Cimbaľák získal hlavné ocenenie Stevie Award

Spo­loč­nosť ACE en­terpri­se opäť ší­ri dob­ré me­no Slo­ven­ska

Spo­loč­nosť ACE en­terpri­se Slo­va­kia pat­rí me­dzi naj­oce­ňo­va­nej­šie IT fir­my na Slo­ven­sku. Vý­ni­moč­nosť tej­to spo­loč­nos­ti do­ka­zu­je ďal­ší veľ­ký ús­pech na me­dzi­ná­rod­nom po­li. V pres­tíž­nej ce­los­ve­to­vej sú­ťa­ži Inter­na­tio­nal Bu­si­ness Awards 2011 (IBA) si prev­za­la oce­ne­nia až v dvoch ka­te­gó­riách. Sláv­nos­tné od­ov­zda­nie cien sa us­ku­toč­ni­lo v ho­te­li Emi­ra­tes Pa­la­ce v Abu Dha­bi (Spo­je­né Arab­ské Emi­rá­ty) 11. ok­tób­ra 2011.

Alexan­der Cim­ba­ľák, ria­di­teľ a spo­lu­zak­la­da­teľ spo­loč­nos­ti ACE en­terpri­se, zís­kal hlav­né oce­ne­nie Ste­vie Award Win­ner v ka­te­gó­rii Ma­na­ge­ment: Execu­ti­ve of the Year - Com­pu­ter Software. Ti­tul „The Ste­vie Award Win­ner" od­zr­kad­ľu­je naj­vyš­šiu kva­li­tu in­teg­rač­ných rie­še­ní ACE, hr­do ozna­čo­va­ných znač­kou "Ma­de in Slo­va­kia".

Dru­hé oce­ne­nie v tej­to me­dzi­ná­rod­nej sú­ťa­ži pat­rí re­vo­luč­né­mu kom­plexné­mu rie­še­niu pre zdra­vot­níc­ke za­ria­de­nia a ne­moc­ni­ce ozna­če­né­ho „ACE eHos­pi­tal". „ACE eHos­pi­tal" sa v ob­rov­skej ce­los­ve­to­vej kon­ku­ren­cii dos­ta­lo do fi­ná­le pod oce­ne­ním „Dis­tin­guis­hed Ho­no­ree" v ka­te­gó­rii Best New Pro­duct or Servic­e of the Year - Health Pro­ducts&Servic­es, čo je v krát­kej do­be už dru­hým me­dzi­ná­rod­ným oce­ne­ním toh­to rie­še­nia v ro­ku 2011. „ACE eHos­pi­tal" pred­sta­vu­je uni­kát­ny kom­plex­ný a pri­tom ot­vo­re­ný sys­tém vy­tvo­re­ný špe­ciál­ne pre pot­re­by a po­žia­dav­ky ne­moc­níc, zdra­vot­ných za­ria­de­ní, le­kár­ní a op­tík. Vďa­ka to­mu, že beží pl­ne ako inter­ne­to­vý por­tál, má zá­kaz­ník k dis­po­zí­cií vždy ak­tuál­ne a pres­né in­for­má­cie o všet­kých as­pek­toch svo­jej prá­ce. Vďa­ka prep­ra­co­va­né­mu sys­té­mu prá­ce s pa­cien­tom od inter­ne­to­vé­ho ob­jed­ná­va­nia, pro­fe­sio­nál­nej re­cep­cie ale­bo elek­tro­nic­kej op­ti­ma­li­zá­cie vy­šet­re­ní, či plá­no­va­niu ope­rač­ných vý­ko­nov do­vo­lí ten­to sys­tém re­vo­luč­ne zme­niť poh­ľad na služ­by zá­kaz­ní­ka.

Zdroj: ACE enterpriseOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter