Dotyková obrazovka impozantných rozmerov

Inter­ak­tív­na ko­mu­ni­ká­cia je dnes os­ved­če­ná me­tó­da pre zís­ka­va­nie tých naj­lep­ších vý­sled­kov v čo naj­krat­šom ča­se. No­vý do­ty­ko­vý mo­ni­tor PN-L702B od spo­loč­nos­ti Sharp umož­ňu­je jed­no­du­ché zdie­ľa­nie ve­do­mos­tí me­dzi nie­koľ­ký­mi ľuď­mi. Dis­plej s uh­lo­prieč­kou 176,6 cen­ti­met­rov a Full HD roz­lí­še­ním 1920 × 1080 pixlov vy­kres­lí pres­ne kaž­dý de­tail. Vďa­ka svoj­mu ino­va­tív­ne­mu de­tek­čné­mu sof­tvé­ru je mož­né všet­ky zme­ny a ko­men­tá­re okam­ži­te in­teg­ro­vať do sú­čas­ných návr­hov na mo­ni­to­re a všet­ko po­tom ulo­žiť či vy­tla­čiť.

2.jpg Ne­či­ta­teľ­né pís­mo na ta­bu­li, čas­to ro­zos­tre­né pre­mie­tač­ky či hek­tic­ké ko­pí­ro­va­nie dis­kus­ných poz­ná­mok pat­rí te­raz do mi­nu­los­ti vďa­ka no­vé­mu PN‑L702B do­ty­ko­vé­mu mo­ni­to­ru od spo­loč­nos­ti Sharp. „Vďa­ka im­po­zan­tné­mu 70‑pal­co­vé­mu dis­ple­ju (176,6 cm), full HD roz­lí­še­niu a cit­li­vej do­ty­ko­vej ob­ra­zov­ke je ten­to mo­ni­tor ideál­ny na vý­uč­bu na ško­lách a uni­ver­zi­tách, na pre­zen­tá­cie v za­sa­da­cích mies­tnos­tiach a kon­fe­ren­čných cen­trách, a tak­tiež pre ap­li­ká­cie e-sig­na­ge," ho­vo­rí Pe­ter Heins, ria­di­teľ vý­sku­mu a vý­vo­ja pro­duk­tov spo­loč­nos­ti Sharp Elec­tro­nics Euro­pe. „PN-L702B je do­kon­ca okam­ži­te prip­ra­ve­ný na pou­ži­tie ako sú­časť vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho sys­té­mu, keď ľu­dia fy­zic­ky sa na­chá­dza­jú­ci na rôz­nych mies­tach ze­me­gu­le mô­žu dis­ku­to­vať na ob­ra­zov­ke v reál­nom ča­se, ako­by se­de­li spo­loč­ne pri jed­nom sto­le".

Všet­ky po­hy­by iba dvo­ma pr­sta­mi
Infra­čer­ve­ný de­tekč­ný sys­tém vy­vi­nu­tý spo­loč­nos­ťou Sharp zlep­šu­je od­oz­vu do­ty­ko­vej ob­ra­zov­ky a vy­lep­šu­je jej schop­nosť in­teg­ro­vať ruč­ne pí­sa­né poz­nám­ky. Ten­to sys­tém za­hŕňa rôz­ne infra­čer­ve­né sen­zo­ry, kto­ré rých­lo a pres­ne zis­tia po­lo­hu prs­ta ale­bo do­ty­ko­vé­ho pe­ra. PN‑L702B má tak­tiež tzv. fun­kciu dvoj­do­ty­ku (Touch Dual Fun­ction)*, kto­rá pou­ží­va­te­ľo­vi umož­ňu­je pre­chá­dzať ob­sah ťa­ha­ním dvoch pr­stov ho­re a do­le po ob­ra­zov­ke, do­ká­že tak­tiež zväč­šo­vať a zmen­šo­vať roz­tiah­nu­tím ale­bo nao­pak prib­lí­že­ním pr­stov k se­be.

Vďa­ka tech­no­ló­gii UV2A spo­loč­nos­ti Sharp po­nú­ka PN-L702B pô­so­bi­vo bri­lan­tné far­by, žia­ri­vo bie­lu a hl­bo­ké od­tie­ne čier­nej. Tá­to tech­no­ló­gia zá­ro­veň za­is­ťu­je vy­so­ko účin­né pl­né LED pod­svie­te­nie a za­bra­ňu­je stra­te ja­su na ok­ra­joch ob­ra­zov­ky. Vý­sled­kom je vždy op­ti­mál­ne či­ta­teľ­ný ob­sah a zá­ro­veň mi­mo­riad­ne níz­ka spot­re­ba.

Jed­no­du­chý na pou­ži­tie a okam­ži­te za­po­je­ný do sie­te
Pri vý­vo­ji PN-L702B bol kla­de­ný veľ­ký dô­raz na jed­no­du­chosť pou­ží­va­nia. Sof­tvér Shar­pu pre elek­tro­nic­ké pe­ro bol vy­vi­nu­tý špe­ciál­ne pre do­ty­ko­vé mo­ni­to­ry Sharp, tak­že sa s dis­ple­jom veľ­mi ľah­ko pra­cu­je. Pou­ží­va­te­lia mô­žu pí­sať a kres­liť pria­mo na ob­ra­zov­ku po­mo­cou do­ty­ko­vé­ho pe­ra ale­bo vlas­tný­mi pr­sta­mi. Zob­ra­ze­né ob­ráz­ky mô­žu byť zväč­šo­va­né či otá­ča­né, ruč­ne pí­sa­né poz­nám­ky mô­žu byť ozna­če­né a pre­su­nu­té na aké­koľ­vek mies­to na ob­ra­zov­ke. Po vy­ko­na­ní všet­kých úp­rav je mož­né sa­moz­rej­me vý­sled­ný zob­ra­ze­ný ob­sah ulo­žiť a vy­tla­čiť. Nap­rík­lad naj­ak­tuál­nej­ší vý­sle­dok ro­ko­va­nia či brain­stor­min­gu mô­že byť jed­no­du­cho ulo­že­ný a nes­kôr sprís­tup­ne­ný vy­bra­nej sku­pi­ne ľu­dí. PN‑L702B je mož­né pri­po­jiť bez prob­lé­mov k mul­ti­fun­kčným za­ria­de­niam Sharp, tla­čiar­ňam, ske­ne­rom a tak­tiež za­po­jiť do sie­te. Tak­tiež zob­ra­ze­nie nas­ke­no­va­ných ob­ráz­kov na do­ty­ko­vom dis­ple­ji a po­tom ich ulo­že­nie aj s ruč­ne pí­sa­ný­mi poz­nám­ka­mi je te­raz kaž­dé­mu na do­sah.

Zdroj: Sharp


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter