IBM prináša nové inteligentné riešenia pre cloud

IBM (NY­SE: IBM) dnes pred­sta­vi­la naj­vys­pe­lej­šie clou­do­vé služ­by a sof­tvé­ro­vé pro­duk­ty navr­hnu­té pre pod­ni­ko­vých klien­tov. No­vé rie­še­nia v por­tfó­liu IBM SmartCloud pri­ná­ša­jú bez­pre­cen­den­tnú mož­nosť voľ­by, bez­peč­nos­ti a pre­ná­ša­nia kri­tic­kých ak­ti­vít do clou­du a vy­uží­va­jú ho ako plat­for­mu pre svoj biz­nis. No­vá po­nu­ka za­hŕňa:

- IBM SmartCloud Ap­pli­ca­tion Servic­es / No­vá plat­for­ma ako služ­ba (PaaS), kto­rá umož­ní fir­mám do­siah­nuť ús­po­ry nák­la­dov i ča­su a za­bez­pe­čí vy­so­kú úro­veň kon­tro­ly a bez­peč­nos­ti pri im­ple­men­to­va­ní a vy­uží­va­ní clou­du ako pros­tre­dia pre kri­tic­ké pod­ni­ko­vé ap­li­ká­cie.

- IBM SmartCloud Foun­da­tion / No­vé por­tfó­lio pre­lo­mo­vé­ho clou­do­vé­ho sof­tvé­ru a har­dvé­ru, kto­ré umož­ní fir­mám rých­lo im­ple­men­to­vať a kon­tro­lo­vať cloud v rám­ci vlas­tných fi­rewallov.

- IBM SmartCloud Eco­sys­tem / No­vé služ­by pre par­tne­rov a ne­zá­vis­lých pos­ky­to­va­te­ľov sof­tvé­ru (ISV), kto­ré umož­nia ti­síc­kam ma­lých a stred­ne veľ­kých fi­riem vy­uží­vať clou­do­vé mo­de­ly a ria­diť mi­lió­ny tran­sak­cií na bá­ze clou­du. Par­tne­ri a ISV do­ká­žu po­môcť zá­kaz­ní­kom s roz­lič­ných ob­las­tí, od ban­ko­vé­ho sek­to­ra a te­le­ko­mu­ni­ká­cií po zdra­vot­níc­ke sub­jek­ty a štát­nu sprá­vu, vy­bu­do­vať vlas­tné clou­dy ale­bo sa bez­peč­ne na­po­jiť na IBM SmartCloud.

Pod­ľa no­vé­ho pries­ku­mu IBM, do kto­ré­ho sa za­po­ji­lo 500 biz­nis a IT líd­rov, len 33% res­pon­den­tov im­le­men­to­va­lo viac ako len po pi­lot­ný clou­do­vý pro­jekt. To­to čís­lo by sa ma­lo v nas­le­du­jú­cich 3 ro­koch zdvoj­ná­so­biť. Do ro­ku 2015 až 40% res­pon­den­tov oča­ká­va, že cloud pri­ne­sie „pod­stat­nú zme­nu" a 30% tvr­dí, že cloud pri­ne­sie roz­voj ob­chod­ných mo­de­lov a príj­mu.

Štú­dia jas­ne naz­na­ču­je, že pod­ni­ky vi­dia v clou­de pri­da­nú hod­no­tu, ale rie­šia otáz­ky bez­peč­nos­ti, spo­ľah­li­vos­ti, štan­dar­dov a kon­tro­ly pri sku­toč­nom vy­uží­va­ní clou­du nad rá­mec vir­tua­li­zá­cie dá­to­vých cen­tier.

„Pod­ni­ko­ví klien­ti su om­no­ho kon­zer­va­tiv­nej­ší, pre­to­že ich príj­my, re­pu­tá­cia a do­dá­va­teľ­ský re­ťa­zec sú veľ­mi úz­ko pre­po­je­né na vý­kon a bez­peč­nosť infra­štruk­tú­ry," po­ve­dal Erich Cle­men­ti, vice­pre­zi­dent IBM. "Na­šim zá­me­rom je pri­niesť fir­mám vý­ho­dy rie­še­nia SmartCloud ta­kým spô­so­bom, kto­rý pod­po­rí ce­lo­pod­ni­ko­vé služ­by, vy­uži­je exis­tu­jú­ce in­ves­tí­cie a ot­vo­rí no­vé ces­ty k pro­duk­ti­vi­te a ino­vá­ciám."

Zdroj: IBMOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter