Videozáznam z konferencie IT Summit 2011

ITS 2011-v.jpg De­via­ty roč­ník kon­fe­ren­cie IT Sum­mit sa te­šil 6. ok­tób­ra 2010 re­kor­dné­mu zá­uj­mu od­bor­nej ve­rej­nos­ti. Zú­čas­tni­lo sa na ňom viac ako 200 účas­tní­kov. O ak­tuál­nej si­tuá­cii v ob­las­ti OPIS in­for­mo­val spl­no­moc­ne­nec vlá­dy SR pre in­for­mač­nú spo­loč­nosť Ro­land Sill. Mar­tin Brun­cko, spl­no­moc­ne­nec vlá­dy SR pre ve­do­mos­tnú eko­no­mi­ku, hod­no­til pok­rok v OPIS-e a eGo­ver­nmen­te ako dos­ta­toč­ný a oba­vy o schop­nosť vlá­dy reali­zo­vať ich ako neo­pod­stat­ne­né. Pred­sta­vil aj naj­dô­le­ži­tej­šie cie­le prog­ra­mu Mi­ner­va 2.0, kto­rý by sa mal stať pot­reb­ným eko­sys­té­mom pre vý­voj a rých­le nap­re­do­va­nie ve­do­mos­tnej eko­no­mi­ky na naj­bliž­šie ro­ky. „Vlá­da si uve­do­mu­je ko­mu­ni­kač­né prob­lé­my z mi­nu­los­ti, ako aj ne­dos­ta­tok pot­reb­ných ka­pa­cít a prá­ve tie­to bo­dy má­me v plá­ne v naj­bliž­šom ob­do­bí ad­re­so­vať,“ po­ve­dal Mar­tin Brun­cko v zá­ve­re svo­jej pre­zen­tá­cie.

Mi­mo­riad­ne za­ují­ma­vý bol aj dru­hý blok kon­fe­ren­cie, ve­no­va­ný tren­dom v od­vet­ví IKT. Pred­sta­vi­te­lia spo­loč­nos­tí IDC a Gar­tner pri­nies­li naj­ak­tuál­nej­šie prog­nó­zy, za­lo­že­né na pries­ku­moch svo­jich spo­loč­nos­tí oh­ľa­dom tech­no­ló­gií či vý­vo­ja in­ves­tí­cií vo ve­rej­nom sek­to­re. Nao­pak, Pri­ceWater­hou­se­Coo­pers a Hay Group zdo­ku­men­to­va­li vý­voj na tr­hu za­mes­tnan­cov, ich poh­nút­ky k fluk­tuá­cii ale­bo lo­jál­nos­ti, ale po­me­no­va­li aj naj­nov­šie for­my od­me­ňo­va­nia za­mes­tnan­cov a od­ha­dy vý­vo­ja ich miezd. Po­po­lud­ňaj­ší dvoj­blok sa už nie­sol v ré­žii Mi­lo­ša Mol­ná­ra, ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa sek­cie in­for­ma­ti­zá­cie spo­loč­nos­ti Mi­nis­ter­stva fi­nan­cií Slo­ven­skej re­pub­li­ky, a je­ho spo­lup­ra­cov­ní­kov z MF, mi­nis­ter­stva zdra­vot­níc­tva, Naj­vyš­šie­ho kon­trol­né­ho úra­du SR či Úra­du geo­dé­zie, kar­tog­ra­fie a ka­tas­tra SR, kto­rí pod­rob­nej­šie pre­zen­to­va­li sú­čas­nú si­tuáciu a plá­ny v ob­las­ti eGo­ver­nmen­tu.

Vi­deo­záz­na­my z kon­fe­ren­cie:

Ju­raj Sa­ba­ka, pre­zi­dent ITAS (ot­vo­re­nie kon­fe­ren­cie)

In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti na Slo­ven­sku – zhr­nu­tie sú­čas­né­ho sta­vu a ak­tuál­ne úlo­hy
Ro­land Sill, spl­no­moc­ne­nec vlá­dy SR pre in­for­mač­nú spo­loč­nosť

IKT v kon­texte Mi­ner­va 2
Mar­tin Brun­cko, spl­no­moc­ne­nec vlá­dy SR pre ve­do­mos­tnú eko­no­mi­ku

Ví­zie a vý­zvy IKT
Du­šan Vav­rek – Goog­le

Pa­ne­lo­vá dis­ku­sia

Vý­voj IKT tr­hu v up­ly­nu­lom ro­ku a bu­dú­ce tren­dy v od­vet­ví
Fran­ti­šek Ba­logh - IDC

Vý­voj IKT tr­hu v up­ly­nu­lom ro­ku a bu­dú­ce tren­dy v od­vet­ví
Ja­na Ry­dziová – Gar­tner

Vý­voj od­me­ňo­va­nia v IKT spo­loč­nos­tiach
Ľud­mi­la Gue­rin, Oldřich Va­ňous – Pri­ceWater­hou­se­Coo­pers

Vý­voj od­me­ňo­va­nia v IKT spo­loč­nos­tiach
Ma­tej Bud­jač – Hay GroupOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter