Elektronické aukcie už má aj obec Šenkvice

Obec Šen­kvi­ce už mô­že nak­la­dať s mies­tny­mi fi­nan­cia­mi om­no­ho efek­tív­nej­šie. Ako jed­na z má­la ob­cí na Slo­ven­sku má k dis­po­zí­cii no­vý sof­tvér na elek­tro­nic­ké auk­cie.

E-auk­cie vy­hra­li Šen­kvi­ce od spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN na pos­led­nej kon­fe­ren­cii ZMOS-u ako jed­na z troch vy­žre­bo­va­ných miest a ob­cí. „Sme ra­di, že pri­chá­dza príl­eži­tosť vy­brať si to­ho naj­lep­šie­ho do­dá­va­te­ľa rých­lo, jed­no­du­cho a s mi­ni­mál­ny­mi nák­lad­mi," tvr­dí sta­ros­ta Pe­ter Fitz. Ok­rem Šen­kvíc sa z no­vej služ­by mô­žu te­šiť aj mes­tá Ban­ská Štiav­ni­ca a Fi­ľa­ko­vo.
Sta­ros­ta ob­ce oča­ká­va, že e-auk­cie uše­tria v prie­me­re oko­lo 30% nák­la­dov na ob­sta­rá­va­nie.

„Pred­pok­la­dá­me, že pros­tred­níc­tvom e-auk­cií za­bez­pe­čí­me ušet­re­nie fi­nan­čných pros­tried­kov, jed­no­duch­ší vý­ber do­dá­va­te­ľa a sa­moz­rej­me preh­ľad­nej­šie nak­la­da­nie s fi­nan­čný­mi zdroj­mi," dopĺňa sta­ros­ta Fitz. 

Služ­ba od spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN nie je fi­nan­čne ani lo­gis­tic­ky ná­roč­ná, ide o jed­no­du­chý pre­ná­jom sof­tvé­ru. „Na­ša obec ví­ta tech­no­lo­gic­ké rie­še­nia, vďa­ka kto­rým bu­de fun­go­va­nie a hos­po­dá­re­nie nie­len preh­ľad­né a efek­tív­ne, ale aj ot­vo­re­né pre všet­ky zú­čas­tne­né stra­ny. Pri ta­kom­to ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní je však mi­mo­riad­ne dô­le­ži­té správ­ne špe­ci­fi­ko­vať pred­met ob­sta­rá­va­né­ho ma­jet­ku či služ­by," do­dá­va sta­ros­ta. 

E-auk­cie sú jed­ným zo zá­klad­ných šty­roch mo­du­lov Di­gi­tál­ne­ho mes­ta® spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN, do kto­rých pat­rí aj sa­mos­prá­va­mi ob­ľú­be­ný mo­dul Di­gi­tál­ne za­stu­pi­teľ­stvo, Elek­tro­nic­ké for­mu­lá­re či Po­vin­né zve­rej­ňo­va­nie zmlúv, fak­túr a ob­jed­ná­vok. V blíz­kej bu­dúc­nos­ti DA­TA­LAN plá­nu­je za­viesť aj mo­dul s náz­vom Ži­vot­né si­tuácie, kto­rý bu­de slú­žiť ob­ča­nom na elek­tro­nic­kú ko­mu­ni­ká­ciu so sa­mos­prá­va­mi v prí­pa­de svad­by, na­ro­de­ní di­eťa­ťa, zme­ny byd­lis­ka, či mno­hých iných si­tuá­cií. Mo­du­ly je mož­né pre­na­jať si kom­plexne aj jed­not­li­vo na neur­či­tý čas, pod­ľa in­di­vi­duál­nych po­trieb da­nej sa­mos­prá­vy. Vý­ho­dy pre­náj­mu spo­čí­va­jú nie­len v ús­po­re pros­tried­kov, keď­že fi­nan­čne ne­ná­roč­ný pre­ná­jom ne­za­ťa­ží miest­ny roz­po­čet, ale aj v jed­no­du­chos­ti ap­li­ká­cie a pou­ží­va­nia rie­še­nia, vďa­ka čo­mu mes­to ne­pot­re­bu­je in­ves­to­vať do od­bor­ných ško­le­ní a ná­roč­ných tech­no­ló­gií. 

Pro­jekt Di­gi­tál­ne mes­to® zís­kal dve oce­ne­nia ITA­PA 2009, ví­ťaz­stvo v ka­te­gó­rii „Naj­lep­šia prí­pa­do­vá štú­dia" za Di­gi­tál­ne za­stu­pi­teľ­stvo v Ko­ši­ciach a čes­tné uz­na­nie v ka­te­gó­rii „Zlep­šo­va­nie pro­ce­sov" za Di­gi­tál­ne za­stu­pi­teľ­stvo a Ma­naž­ment ak­ti­vít v mes­te Mar­tin. Ok­rem to­ho zís­kal aj oce­ne­nie Zla­tý erb v ka­te­gó­rii Naj­lep­šia elek­tro­nic­ká služ­ba sa­mos­práv za di­gi­ta­li­zá­ciu za­sa­da­nia mes­tské­ho za­stu­pi­teľ­stva v mes­te Mar­tin.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter