Nový AQUOS: televízne zážitky pre každého!

Svo­jím nád­her­ným ob­ra­zom, veľ­ko­ry­sý­mi roz­mer­mi dis­ple­ja a pô­so­bi­vým ba­lí­kom mul­ti­me­diál­nych fun­kcií - a to všet­ko za bez­kon­ku­ren­čnú ce­nu - je no­vý LC-60LE635E z mo­de­lo­vé­ho ra­du AQUOS ab­so­lút­nou jed­not­kou. Je to vďa­ka vý­rob­ným pos­tu­pom pou­ží­va­ným v naj­mo­der­nej­šej to­vár­ni Shar­pu v ja­pon­skom Sa­kai. Tu sa špe­cia­li­zu­jú na vý­ro­bu veľ­kých dis­ple­jov, op­ti­ma­li­zá­ciu účin­nos­ti a vý­voj naj­nov­ších špič­ko­vých tech­no­ló­gií.

„Skve­lý fut­bal na veľ­kých ob­ra­zov­kách" bol slo­gan Shar­pu na toh­to­roč­nom veľtr­hu IFA v Berlí­ne. Ja­pon­ská tech­no­lo­gic­ká spo­loč­nosť te­raz pred­sta­vu­je svo­je naj­nov­šie te­le­víz­ne pri­jí­ma­če, kto­ré do­ka­zu­jú ver­nosť kon­cep­tu „veľ­ké je krás­ne". LC-60LE635E má úc­ty­hod­ný dis­plej s uh­lo­prieč­kou 152 cen­ti­met­rov (60 pal­cov), Full HD X-Gen LCD pa­nel, 100 Hz tech­no­ló­giu a poz­ná­va­cie zna­me­nie ra­du AQUOS - LED pod­svie­te­nie pre vý­ni­moč­ne os­trý ob­raz. Tie­to vlas­tnos­ti za­ru­ču­jú čel­né mies­to v por­tfó­liu špič­ko­vých te­le­ví­zo­rov znač­ky Sharp pre ten­to te­le­ví­zor, kto­rý vás prek­va­pí svo­jou vy­ni­ka­jú­cou kva­li­tou ob­ra­zu a extrém­ne níz­kou spot­re­bou ener­gie (ener­ge­tic­ká trie­da A+).

Veľ­ké je krás­ne - a ce­ny sú tak níz­ke
„Pred­sta­ve­nie te­le­ví­zo­ra LC-60LE635E s uh­lo­prieč­kou 152 cm a na­vy­še za veľ­mi at­rak­tív­nu ce­nu nám pr­výk­rát umož­ňu­je os­lo­viť tých spot­re­bi­te­ľov, kto­rí sa v mi­nu­los­ti roz­ho­do­va­li pri svo­jich ná­ku­poch pre­dov­šet­kým pod­ľa ce­ny. Sme hr­dí na to, že mô­že­me te­raz tým­to zá­kaz­ní­kom pred­lo­žiť ta­kú po­nu­ku, pri kto­rej ne­bu­dú mu­sieť šet­riť na vý­ko­ne či kva­li­te. Naj­nov­ší te­le­ví­zor Sharp po­nú­ka ce­lý rad fun­kcií, kto­ré ľah­ko do­ká­žu to is­té ako ich drah­ší kon­ku­ren­ti v rov­na­kej trie­de," Han­spe­ter Seiss, pro­duk­to­vý ma­na­žér pre spot­reb­nú elek­tro­ni­ku spo­loč­nos­ti Sharp Elec­tro­nics pre stred­nú a vý­chod­nú Euró­pu.

LC-60LE635E pri­chá­dza s mno­hý­mi fun­kcia­mi, kto­ré pre­mie­ňa­jú sle­do­va­nie te­le­ví­zie na cel­kom no­vý druh zá­žit­ku. Sú­čas­né mul­ti­me­diál­ne fun­kcie vy­lep­šu­je inter­ne­to­vá te­le­ví­zia AQUOS NET+. Tá­to plat­for­ma umož­ňu­je di­vá­kom prís­tup k tak­mer 70 rôz­nym wid­ge­tom, ako je nap­rík­lad vi­deo na vy­žia­da­nie Viewster, a tiež cel­kom voľ­ný prís­tup k inter­ne­tu. To zna­me­ná, že di­vá­ci mô­žu vy­užiť rek­lam­né pres­táv­ky na kon­tro­lu svo­jich e-mai­lov ale­bo pre­hlia­da­nie ob­ľú­be­ných webo­vých strá­nok. Ok­rem to­ho má LC-60LE635 in­teg­ro­va­ný HD tu­ner a vsta­va­ný mul­ti­me­diál­ny preh­rá­vač. Ten mô­že byť pou­ži­tý na pre­ze­ra­nie fo­tog­ra­fií, preh­rá­va­nie vi­dea ale­bo po­čú­va­nie hud­by na te­le­ví­zo­re cez USB ale­bo DL­NA. Ďal­šia in­teg­ro­va­ná fun­kcia LC-60LE635E je stá­le ak­tuál­ny elek­tro­nic­ký prog­ra­mo­vý sprie­vod­ca (EPG): jed­no­du­cho ho ot­vo­rí­te a zis­tí­te, čo bu­de va­ša te­le­ví­zia vy­sie­lať v bu­dú­cich sied­mych dňoch.

Mo­del LC-LE635E z ra­du Sharp AQUOS je do­dá­va­ný s ob­ra­zov­kou s veľ­kos­ťou 60 pal­cov (152 cm) a už te­raz je ho mož­né dos­tať u pre­daj­cov.

Zdroj: Sharp


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter