ITAPA - DESAŤROČIE INOVATÍVNYCH INŠPIRÁCIÍ

Me­dzi­ná­rod­ný kon­gres ITA­PA je už 10 ro­kov zá­ru­kou dvoch dní pl­ných tém, kto­ré hý­bu nie­len IT ko­mu­ni­tou, ale skôr či nes­kôr ov­plyv­nia aj náš kaž­do­den­ný ži­vot. Pra­vi­del­ne to­tiž pri­ná­ša naj­nov­šie tren­dy, sku­toč­né osob­nos­ti, ich ví­zie a za­ují­ma­vé dis­ku­sie. Ne­chaj­te sa in­špi­ro­vať ju­bi­lu­jú­cou ITAP-ou už 25. a 26. ok­tób­ra v Bra­tis­lav­skom ho­te­li Crowne Pla­za.

Or­ga­ni­zá­to­ri tej­to pres­tíž­nej ak­cie dos­ta­li dar­ček k ok­rúh­le­mu roč­ní­ku už pár týž­dňov pred jej za­čiat­kom - do­te­raz naj­viac prih­lá­se­ných prác do sú­ťa­že o naj­lep­šie pro­jek­ty a prí­pa­do­vé štú­die v ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie ve­rej­nej sprá­vy. Od­ov­zdá­va­nie Cien ITA­PA je už tra­dič­ným vr­cho­lom rov­no­men­né­ho me­dzi­ná­rod­né­ho kon­gre­su a de­sia­ty roč­ník sú­ťa­že roz­me­ne­ný na drob­né zna­me­ná prib­liž­ne tri de­siat­ky za­ují­ma­vých ná­pa­dov v troch os­ved­če­ných ka­te­gó­riách. Do­te­raj­ších ví­ťa­zov spá­ja pre­dov­šet­kým to, že ich pro­jek­ty ori­gi­nál­nym spô­so­bom vý­raz­ne zjed­no­du­ši­li a zá­ro­veň skva­lit­ni­li ko­mu­ni­ká­ciu ob­ča­nov s ve­rej­nou sprá­vou. Ru­ka v ru­ke s tým ide zlep­šo­va­nie pro­ce­sov, čo nep­red­sta­vu­je len rých­lej­šie a kva­lit­nej­šie služ­by, ale aj ich pod­stat­né zlac­ne­nie.

O hla­sy od­bor­nej po­ro­ty sa ten­tok­rát uchá­dza hneď nie­koľ­ko po­zo­ru­hod­ných a uži­toč­ných pro­jek­tov. Z ob­las­ti škol­stva je to nap­rík­lad sys­tém na od­ha­ľo­va­nie pla­giá­tov či in­teg­ro­va­ná ope­rač­ná sá­la pre bu­dú­cich me­di­kov. Mi­lov­ní­kov ume­nia ur­či­te po­te­ší di­gi­tál­na ga­lé­ria ale­bo on-li­ne ka­ta­lóg slo­ven­ských zbier­kot­vor­ných ga­lé­rií. Oso­bit­nou ka­pi­to­lou je po­mer­ne po­čet­ná sku­pi­na pro­jek­tov, kto­ré nie­len zvy­šu­jú tran­spa­ren­tnosť štát­nej a ve­rej­nej sprá­vy, ale zá­ro­veň ju ot­vá­ra­jú ob­ča­nom, zjed­no­du­šu­jú im kaž­do­den­ný ži­vot, še­tria ces­ty na úrad aj zby­toč­né pa­pie­ro­va­nie. Za všet­ky spo­meň­me as­poň zve­rej­ňo­va­nie zmlúv ús­tred­ných or­gá­nov štát­nej sprá­vy a po­vin­ných osôb, v kto­rom je na­vy­še za­ují­ma­vá sym­bo­li­ka. Za­ča­lo sa s ním to­tiž tak­mer pres­ne 10 ro­kov po pri­ja­tí pre­lo­mo­vé­ho Zá­ko­na o slo­bod­nom prís­tu­pe k in­for­má­ciám. Ce­na ITA­PA 2011 spoz­ná svo­jich ví­ťa­zov na sláv­nos­tnom ga­la­ve­če­re.

Ju­bi­lej­ná ITA­PA, kto­rá sa us­ku­toč­ní a 26. ok­tób­ra 2011, bu­de ok­rem iných hos­tiť nie­len slo­ven­ské­ho euro­ko­mi­sá­ra a veľ­vys­lan­ca USA, ale aj 3 mi­nis­trov, 2 štát­nych ta­jom­ní­kov, pri­má­to­ra hlav­né­ho mes­ta a mno­ho ďal­ších za­ují­ma­vých od­bor­ných hos­tí. Od nich sa nap­rík­lad doz­vie­te, aké sú naj­nov­šie tren­dy v eGo­ver­nmen­te a ako ďa­le­ko sú v tej­to ob­las­ti na­ši naj­bliž­ší su­se­dia či ako sa dá stať z out­si­de­ra za pár ro­kov líd­rom a kde má­me naj­väč­šie me­dze­ry vo vy­uží­va­ní európ­skych pros­tried­kov na in­for­ma­ti­zá­ciu. Jed­nou z hlav­ných tém kon­gre­su je aj in­for­mač­ná bez­peč­nosť. Vo vy­spe­lom sve­te sú štát­ne in­šti­tú­cie spra­vid­la za­bez­pe­če­né pod­stat­ne lep­šie ako súk­rom­ný sek­tor. Ako je to u nás? A ve­de­li ste, že naj­väč­ším ne­bez­pe­čen­stvom pre sys­té­my štát­nych in­šti­tú­cií nie sú zdat­ní hac­ke­ri, ale že oh­ro­ze­nie naj­čas­tej­šie po­chá­dza od vlas­tných za­mes­tnan­cov?

Ove­ľa viac o prog­ra­me Me­dzi­ná­rod­né­ho kon­gre­su ITA­PA, vrá­ta­ne mož­nos­ti re­gis­trá­cie aj ak­re­di­tá­cie pre no­vi­ná­rov, náj­de­te už te­raz na www.ita­pa.sk.

Zdroj: ITAPAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter